•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 7 (2011)

Research Articles

Link

Thermostable nitrogen-doped HTiNbO5 nanosheets with a high visible-light photocatalytic activity
Zheng Zhai, Yucheng Huang, Lin Xu, Xiaoyan Yang, Chenhui Hu, Lihong Zhang, Yining Fan, and Wenhua Hou

Link

Stable ultrahigh specific capacitance of NiO nanorod arrays
Zhiyi Lu, Zheng Chang, Junfeng Liu, and Xiaoming Sun

Link

Tunable separation of single-walled carbon nanotubes by dual-surfactant density gradient ultracentrifugation
Pei Zhao, Erik Einarsson, Georgia Lagoudas, Junichiro Shiomi, Shohei Chiashi, and Shigeo Maruyama

Link

One-step electrochemical approach to the synthesis of Graphene/MnO2 nanowall hybrids
Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Youxing Fang, Lei Han, Erkang Wang, and Shaojun Dong

Link

Monodisperse upconversion NaYF4 nanocrystals: Syntheses and bioapplications
Mingliang Deng, Yingxin Ma, Sheng Huang, Gaofei Hu, and Leyu Wang

Link

Production of graphene nanospheres by annealing of graphene oxide in solution
Jian Zheng, Hongtao Liu, Bin Wu, Yunlong Guo, Ti Wu, Gui Yu, Yunqi Liu, and Daoben Zhu

Link

Scanning tunneling microscope observations of non-AB stacking of graphene on Ni films
Ruiqi Zhao, Yanfeng Zhang, Teng Gao, Yabo Gao, Nan Liu, Lei Fu, and Zhongfan Liu

Nano Research cover