•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 6 (2011)

Research Articles

Link

Microbial reduction of graphene oxide by Shewanella
Gongming Wang, Fang Qian, Chad W. Saltikov, Yongqin Jiao, and Yat Li

Link

Direct imaging of molecular orbitals of metal phthalocyanines on metal surfaces with an O2-functionalized tip of a scanning tunneling microscope
Zhihai Cheng, Shixuan Du, Wei Guo, Li Gao, Zhitao Deng, Nan Jiang, Haiming Guo, Hao Tang, and H. -J. Gao

Link

Synthesis and high electrocatalytic performance of hexagram shaped gold particles having an open surface structure with kinks
Qingning Jiang, Zhiyuan Jiang, Lei Zhang, Haixin Lin, Ning Yang, Huan Li, Deyu Liu, Zhaoxiong Xie, and Zhongqun Tian

Link

Facile fabrication of all-SWNT field-effect transistors
Shinya Aikawa, Rong Xiang, Erik Einarsson, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Eiichi Nishikawa, and Shigeo Maruyama

Link

Sodium citrate: A universal reducing agent for reduction / decoration of graphene oxide with au nanoparticles
Zhe Zhang, Huihui Chen, Chunyan Xing, Mingyi Guo, Fugang Xu, Xiaodan Wang, Hermann J. Gruber, Bailin Zhang, and Jilin Tang

Nano Research cover