•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 5 (2011)

Research Articles

Link

Electrochemical performance and ex situ analysis of ZnMn2O4 nanowires as anode materials for lithium rechargeable batteries
Sung-Wook Kim, Hyun-Wook Lee, Pandurangan Muralidharan, Dong-Hwa Seo, Won-Sub Yoon, Do Kyung Kim, and Kisuk Kang

Link

M13 bacteriophage-polymer nanoassemblies as drug delivery vehicles
Nisaraporn Suthiwangcharoen, Tao Li, Kai Li, Preston Thompson, Shaojin You, and Qian Wang

Link

Selective growth of ZnO nanorods on SiO2/Si substrates using a graphene buffer layer
Won Mook Choi, Kyung-Sik Shin, Hyo Sug Lee, Dukhyun Choi, Kihong Kim, Hyeon-Jin Shin, Seon-Mi Yoon, Jae-Young Choi, and Sang-Woo Kim

Link

Synthesis of protein nano-conjugates for cancer therapy
Jianjun Zhang, Juanjuan Du, Ming Yan, Anandika Dhaliwal, Jing Wen, Fengqi Liu, Tatiana Segura, and Yunfeng Lu

Link

High-quality single-layer graphene via reparative reduction of graphene oxide
Boya Dai, Lei Fu, Lei Liao, Nan Liu, Kai Yan, Yongsheng Chen, and Zhongfan Liu

Link

Synthesis of monodisperse Ce x Zr1−x O2 nanocrystals and the size-dependent enhancement of their properties
Yuewei Zhang, Jing Wen, Jun Wang, Daocheng Pan, Meiqing Shen, and Yunfeng Lu

Link

High temperature stability of platinum nanoparticles on few-layer graphene investigated by In Situ high resolution transmission electron microscopy
Izabela Janowska, Maria-Simona Moldovan, Ovidiu Ersen, Hervé Bulou, Kambiz Chizari, Marc J. Ledoux, and Cuong Pham-Huu

Nano Research cover