•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 12 (2011)

Research Articles

Link

Synthesis of large-area, few-layer graphene on iron foil by chemical vapor deposition
Yunzhou Xue, Bin Wu, Yunlong Guo, Liping Huang, Lang Jiang, Jianyi Chen, Dechao Geng, Yunqi Liu, Wenping Hu, and Gui Yu

Link

An electrochemically assisted mechanically controllable break junction approach for single molecule junction conductance measurements
Yang Yang, Zhaobin Chen, Junyang Liu, Miao Lu, Dezhi Yang, Fangzu Yang, and Zhongqun Tian

Link

Fabrication of silver nanowire transparent electrodes at room temperature
Takehiro Tokuno, Masaya Nogi, Makoto Karakawa, Jinting Jiu, Thi Thi Nge, Yoshio Aso, and Katsuaki Suganuma

Link

Chemical versus thermal folding of graphene edges
Ninghai Su, Miao Liu, and Feng Liu

Nano Research cover