•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 10 (2011)

Research Articles

Link

Ultrahigh density modulation of aligned single-walled carbon nanotube arrays
Bin Wu, Dechao Geng, Yunlong Guo, Liping Huang, Jianyi Chen, Yunzhou Xue, Gui Yu, Yunqi Liu, Hisashi Kajiura, and Yongming Li

Link

Cu2O-Au nanocomposites with novel structures and remarkable chemisorption capacity and photocatalytic activity
Qing Hua, Fucheng Shi, Kai Chen, Sujie Chang, Yunsheng Ma, Zhiquan Jiang, Guoqiang Pan, and Weixin Huang

Link

Rutile TiO2 microspheres with exposed nano-acicular single crystals for dye-sensitized solar cells
Haimin Zhang, Hua Yu, Yanhe Han, Porun Liu, Shanqing Zhang, Peng Wang, Yibing Cheng, and Huijun Zhao

Link

Length-sorted semiconducting carbon nanotubes for high-mobility thin film transistors
Yasumitsu Miyata, Kazunari Shiozawa, Yuki Asada, Yutaka Ohno, Ryo Kitaura, Takashi Mizutani, and Hisanori Shinohara

Link

Spatially resolved photoelectric performance of axial GaAs nanowire pn-diodes
Andrey Lysov, Sasa Vinaji, Matthias Offer, Christoph Gutsche, Ingo Regolin, Wolfgang Mertin, Martin Geller, Werner Prost, Gerd Bacher, and Franz-Josef Tegude

Link

CuI-Si heterojunction solar cells with carbon nanotube films as flexible top-contact electrodes
Peixu Li, Shanshan Wang, Yi Jia, Zhen Li, Chunyan Ji, Luhui Zhang, Hongbian Li, Enzheng Shi, Zuqiang Bian, Chunhui Huang, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, and Anyuan Cao

Link

The origin of wrinkles on transferred graphene
Nan Liu, Zhonghuai Pan, Lei Fu, Chaohua Zhang, Boya Dai, and Zhongfan Liu

Nano Research cover