•  
  •  
 
Nano Research

Volume 3, Number 6 (2010)

Research Articles

Link

Palladium nanoparticle-graphene hybrids as active catalysts for the Suzuki reaction
Yang Li, Xiaobin Fan, Junjie Qi, Junyi Ji, Shulan Wang, Guoliang Zhang, and Fengbao Zhang

Link

Realignment of slanted Fe nanorods on silicon substrates by a strong magnetic field
Yin Hu, Zhengjun Zhang, Qin Zhou, Wei Liu, Zhengcao Li, and Daqiao Meng

Link

Theoretical and experimental studies of Schottky diodes that use aligned arrays of single-walled carbon nanotubes
Xinning Ho, Lina Ye, Slava V. Rotkin, Xu Xie, Frank Du, Simon Dunham, Jana Zaumseil, and John A. Rogers

Link

Aqueous supercapacitors on conductive cotton
Mauro Pasta, Fabio La Mantia, Liangbing Hu, Heather Dawn Deshazer, and Yi Cui

Link

Hierarchical silver indium tungsten oxide mesocrystals with morphology-, pressure-, and temperature-dependent luminescence properties
Bo Hu, Li-Heng Wu, Zhi Zhao, Meng Zhang, Shao-Feng Chen, Shu-Juan Liu, Hong-Yan Shi, Ze-Jun Ding, and Shu-Hong Yu

Link

Ultrafast stretched-pulse fiber laser mode-locked by carbon nanotubes
Zhipei Sun, Tawfique Hasan, Fengqiu Wang, Aleksey G. Rozhin, Ian H. White, and Andrea C. Ferrari

Link

Carbon nanotube-textured sand for controlling bioavailability of contaminated sediments
Xingmao Ma, Deepti Anand, Xianfeng Zhang, Mesfin Tsige, and Saikat Talapatra

Link

Aligned graphene nanoribbons and crossbars from unzipped carbon nanotubes
Liying Jiao, Li Zhang, Lei Ding, Jie Liu, and Hongjie Dai

Nano Research cover