•  
  •  
 
Nano Research

Volume 3, Number 4 (2010)

Research Articles

Link

Stabilization of the anatase phase of Ti1−x Sn x O2 (x < 0.5) nanofibers
Kandasami Asokan, Jae Young Park, Sunwoo Choi, Changhwan Chang, and Sang Sub Kim

Link

Mechanical properties of ZnO nanowires under different loading modes
Feng Xu, Qingqun Qin, Ashish Mishra, Yi Gu, and Yong Zhu

Link

Selection of single-walled carbon nanotubes according to both their diameter and chirality via nanotweezers
Jing Zhou, Hong Li, Jing Lu, Guangfu Luo, Lin Lai, Rui Qin, Lu Wang, Shigeru Nagase, Zhengxiang Gao, Waining Mei, Guangping Li, Dapeng Yu, and Stefano Sanvito

Link

Shape-controlled synthesis of Mn3O4 nanocrystals and their catalysis of the degradation of methylene blue
Pengqu Zhang, Yonggong Zhan, Bingxin Cai, Chenchun Hao, Jun Wang, Chunxiao Liu, Zhoujun Meng, Zhoulan Yin, and Qiyuan Chen

Link

In situ etching for total control over axial and radial nanowire growth
Magnus T. Borgstrm, Jesper Wallentin, Johanna Trgrdh, Peter Ramvall, Martin Ek, L. Reine Wallenberg, Lars Samuelson, and Knut Deppert

Link

Ultraviolet photoconductance of a single hexagonal WO3 nanowire
Kai Huang, Qing Zhang, Feng Yang, and Deyan He

Nano Research cover