•  
  •  
 
Nano Research

Volume 3, Number 12 (2010)

Research Articles

Link

Synthesis and device applications of high-density aligned carbon nanotubes using low-pressure chemical vapor deposition and stacked multiple transfer
Chuan Wang, Koungmin Ryu, Lewis Gomez De Arco, Alexander Badmaev, Jialu Zhang, Xue Lin, Yuchi Che, and Chongwu Zhou

Link

Ag2Se complex nanostructures with photocatalytic activity and superhydrophobicity
Huaqiang Cao, Yujiang Xiao, Yuexiang Lu, Jiefu Yin, Baojun Li, Shuisheng Wu, and Xiaoming Wu

Link

Atomically smooth ultrathin films of topological insulator Sb2Te3
Guang Wang, Xiegang Zhu, Jing Wen, Xi Chen, Ke He, Lili Wang, Xucun Ma, Ying Liu, Xi Dai, Zhong Fang, Jinfeng Jia, and Qikun Xue

Link

Statistical analysis of excitonic transitions in single, free-standing GaN nanowires: Probing impurity incorporation in the poissonian limit
Carsten Pfüller, Oliver Brandt, Timur Flissikowski, Caroline Chèze, Lutz Geelhaar, Holger T. Grahn, and Henning Riechert

Link

A facile method to improve the high rate capability of Co3O4 nanowire array electrodes
Hua Cheng, Zhou Guang Lu, Jian Qiu Deng, C. Y. Chung, Kaili Zhang, and Yang Yang Li

Nano Research cover