•  
  •  
 
Nano Research

Volume 3, Number 1 (2010)

Research Articles

Link

Shape control of CoO and LiCoO2 nanocrystals
Dingsheng Wang, Xiaoling Ma, Yanggang Wang, Li Wang, Zhongying Wang, Wen Zheng, Xiangming He, Jun Li, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Efficient synthesis of graphene nanoribbons sonochemically cut from graphene sheets
Zhong-Shuai Wu, Wencai Ren, Libo Gao, Bilu Liu, Jinping Zhao, and Hui-Ming Cheng

Link

Pullulan acetate coated magnetite nanoparticles for hyper-thermia: Preparation, characterization and in vitro experiments
Fuping Gao, Yuanyuan Cai, Jing Zhou, Xiaoxue Xie, Weiwei Ouyang, Yuhui Zhang, Xufei Wang, Xiaodong Zhang, Xiaowen Wang, Lingyun Zhao, and Jintian Tang

Link

Comparison and optimization of multiplexed quantum dot-based immunohistofluorescence
Donghai Huang, Xianghong Peng, Ling Su, Dongsheng Wang, Fadlo R. Khuri, Dong M. Shin, and Zhuo (Georgia) Chen

Nano Research cover