•  
  •  
 
Nano Research

Volume 2, Number 7 (2009)

Research Articles

Link

Carbon nanotubes inhibit the hemolytic activity of the pore-forming toxin pyolysin
Apraku David Donkor, Zhengding Su, Himadri S. Mandal, Xu Jin, and Xiaowu (Shirley) Tang

Link

Exploring the transferability of large supramolecular assemblies to the vacuum-solid interface
Wei Xu, Mingdong Dong, Henkjan Gersen, Socorro Vázquez-Campos, Xavier Bouju, Erik Lgsgaard, Ivan Stensgaard, Mercedes Crego-Calama, David N. Reinhoudt, Trolle R. Linderoth, and Flemming Besenbacher

Link

Direct imaging of titania nanotubes located in mouse neural stem cell nuclei
Yanli Wang, Jia Wang, Xiaoyong Deng, Jiao Wang, Haifang Wang, Minghong Wu, Zheng Jiao, and Yuanfang Liu

Link

Bending-induced conductance increase in individual semiconductor nanowires and nanobelts
Xiaobing Han, Guangyin Jing, Xinzheng Zhang, Renmin Ma, Xuefeng Song, Jun Xu, Zhimin Liao, Ning Wang, and Dapeng Yu

Link

Rattle-type silica colloidal particles prepared by a surface-protected etching process
Qiao Zhang, Jianping Ge, James Goebl, Yongxing Hu, Zhenda Lu, and Yadong Yin

Nano Research cover