•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 8 (2021)

Review Articles

Link

Advances of CNT-based systems in thermal management
Wei Yu, Changhong Liu, and Shoushan Fan

Link

Shining light on transition metal sulfides: New choices as highly efficient antibacterial agents
Hecheng Han, Jingjing Yang, Xiaoyan Li, Yuan Qi, Zhengyi Yang, Zejun Han, Yanyan Jiang, Martina Stenzel, Hui Li, Yixin Yin, Yi Du, Jiurong Liu, and Fenglong Wang

Link

Redox-active nanoparticles for inflammatory bowel disease
Qinjuan Ren, Si Sun, and Xiao-Dong Zhang

Research Articles

Link

Lattice-strained nanotubes facilitate efficient natural sunlight-driven CO2 photoreduction
Shujie Liang, Xueming Liu, Zuqi Zhong, Bin Han, Xiaohui Zhong, Weiyi Chen, Kainan Song, Hong Deng, and Zhang Lin

Link

Favorable anion adsorption/desorption of high rate NiSe2 nanosheets/hollow mesoporous carbon for battery-supercapacitor hybrid devices
Xiaojuan Zhao, Houzhao Wan, Pei Liang, Nengze Wang, Cong Wang, Yi Gan, Xu Chen, Qiuyang Tan, Xiang Liu, Jun Zhang, Yi Wang, Hanbin Wang, and Hao Wang

Link

A high-strength self-healing nano-silica hydrogel with anisotropic differential conductivity
Xingyu Huang, Xiaofan Zhou, Hao Zhou, Yidan Zhong, Hui Luo, and Fan Zhang

Link

Pomegranate-like C60@cobalt/nitrogen-codoped porous carbon for high-performance oxygen reduction reaction and lithium-sulfur battery
Jianhua Wu, Shiyang Wang, Zhanwu Lei, Runnan Guan, Muqing Chen, Pingwu Du, Yalin Lu, Ruiguo Cao, and Shangfeng Yang

Link

Discretely-supported nanoimprint lithography for patterning the high-spatial-frequency stepped surface
Chunhui Wang, Yu Fan, Jinyou Shao, Zhengjie Yang, Jiaxing Sun, Hongmiao Tian, and Xiangming Li

Link

Superconducting properties and topological nodal lines features in centrosymmetric Sn0.5TaSe2
Mukhtar L. Adam, Zhanfeng Liu, Oyawale A. Moses, Xiaojun Wu, and Li Song

Link

Ultralight porous poly (vinylidene fluoride)-graphene nanocomposites with compressive sensing properties
Seyed Mohsen Seraji, Xing Jin, Zhifeng Yi, Chunfang Feng, and Nisa V. Salim

Link

Photo-triggered nucleus targeting for cancer drug delivery
Yafei Li, Wen Lv, Lang Wang, Yaming Zhang, Lipeng Yang, Tianyi Wang, Linyong Zhu, Yufeng Wang, and Weiping Wang

Link

Jahn-Teller distortion assisted interstitial nitrogen engineering: Enhanced oxygen dehydrogenation activity of N-doped MnxCo3-xO4 hierarchical micro-nano particles
Yangxin Jin, Fengfeng Li, Peixin Cui, Yun Yang, Qingping Ke, Minh Ngoc Ha, Wangcheng Zhan, Fei Ruan, Chao Wan, Zhao Lei, Van Noi Nguyen, Wei Chen, and Jun Tang

Link

Multi-shell nanocomposites based multienzyme mimetics for efficient intracellular antioxidation
Yongjian Ai, Jinzhi You, Jianyi Gao, Jiaping Wang, Hong-bin Sun, Mingyu Ding, and Qionglin Liang

Link

Gram-scale fabrication of patchy nanoparticles with tunable spatial topology and chemical functionality
Jiecheng Cui, Yi Li, Huili Yuan, Ning Gao, Kai Feng, Wenyun Li, Kang Zhou, Xianpeng Yin, and Guangtao Li

Link

Ultra-broadband spatial light modulation with dual-resonance coupled epsilon-near-zero materials
Qin Chen, Shichao Song, Huacun Wang, Li Liang, Yajin Dong, and Long Wen

Link

Ultrathin nanoporous metal electrodes facilitate high proton conduction for low-Pt PEMFCs
Shuai Shi, Xianglong Wen, Qinqin Sang, Shuai Yin, Kaili Wang, Jian Zhang, Min Hu, Huiming Yin, Jia He, and Yi Ding

Link

Microneedle-array patch with pH-sensitive formulation for glucose-responsive insulin delivery
Feng-Qin Luo, Guojun Chen, Wei Xu, Daojia Zhou, Jia-Xian Li, Yong-Cong Huang, Run Lin, Zhen Gu, and Jin-Zhi Du

Link

Joule-heated carbonized melamine sponge for high-speed absorption of viscous oil spills
Lu-An Shi, Jin Ge, Bi-Cheng Hu, Tao Ma, Haoyu Zhao, Yong-Hong Song, Chao Li, and Shu-Hong Yu

Link

Controlling phase transition in WSe2 towards ideal n-type transistor
Yue Zheng, Du Xiang, Jialin Zhang, Rui Guo, Wenhui Wang, Tao Liu, Leyi Loh, Yanan Wang, Jing Gao, Cheng Han, Michel Bosman, Zhenhua Ni, and Wei Chen

Link

Achieving ultrahigh electrocatalytic NH3 yield rate on Fe-doped Bi2WO6 electrocatalyst
Yongqin Liu, Liang Huang, Youxing Fang, Xinyang Zhu, and Shaojun Dong

Link

Highly efficient and stable solid-state fiber dye-sensitized solar cells with Ag-decorated SiO2 nanoparticles
Jae Ho Kim, Seok-Ju Yoo, Daseul Lee, Jin Woo Choi, Sang-Cheol Han, Tae In Ryu, Hyung Woo Lee, Myunghun Shin, and Myungkwan Song

Link

Schiff-base silver nanocomplexes formation on natural biopolymer coated mesoporous silica contributed to the improved curative effect on infectious microbes
Ling Cai, Yanqiang Huang, Yuanyuan Duan, Qiao Liu, Qilan Xu, Jia Jia, Jianming Wang, Qian Tong, Peipei Luo, Yujie Wen, Luming Peng, Qian Wu, Xudong Hang, Huijun Jiang, Ping Zhu, Yanmei Yang, Boshen Zhou, Liping Zeng, Hongkai Bi, and Jin Chen

Link

Non-invasive delivery of levodopa-loaded nanoparticles to the brain via lymphatic vasculature to enhance treatment of Parkinson’s disease
Tianqi Nie, Zhiyu He, Jinchang Zhu, Kuntao Chen, Gregory P. Howard, Jesus Pacheco-Torres, Il Minn, Pengfei Zhao, Zaver M. Bhujwalla, Hai-Quan Mao, Lixin Liu, and Yongming Chen

Link

Electrochemical top-down synthesis of C-supported Pt nanoparticles with controllable shape and size: Mechanistic insights and application
Batyr Garlyyev, Sebastian Watzele, Johannes Fichtner, Jan Michalička, Alexander Schökel, Anatoliy Senyshyn, Andrea Perego, Dingjie Pan, Hany A. El-Sayed, Jan M. Macak, Plamen Atanassov, Iryna V. Zenyuk, and Aliaksandr S. Bandarenka

Link

Room temperature preparation of highly stable cesium lead halide perovskite nanocrystals by ligand modification for white light-emitting diodes
Yu Zhang, Guishun Li, Changkun She, Shaohua Liu, Fangyu Yue, Chengbin Jing, Ya Cheng, and Junhao Chu

Link

A novel aluminum-carbon nanotubes nanocomposite with doubled strength and preserved electrical conductivity
Shuai Zhang, Gaoqiang Chen, Timing Qu, Jinquan Wei, Yufan Yan, Qu Liu, Mengran Zhou, Gong Zhang, Zhaoxia Zhou, Huan Gao, Dawei Yao, Yuanwang Zhang, Qingyu Shi, and Hua Zhang

Link

Full-scale chemical and field-effect passivation: 21.52% efficiency of stable MAPbI3 solar cells via benzenamine modification
Fengyou Wang, Meifang Yang, Yuhong Zhang, Jinyue Du, Shuo Yang, Lili Yang, Lin Fan, Yingrui Sui, Yunfei Sun, and Jinghai Yang

Link

Simultaneous diffusion of cation and anion to access N, S co-coordinated Bi-sites for enhanced CO2 electroreduction
Zhiyuan Wang, Chun Wang, Yidong Hu, Shuai Yang, Jia Yang, Wenxing Chen, Huang Zhou, Fangyao Zhou, Lingxiao Wang, Junyi Du, Yafei Li, and Yuen Wu

Link

Angle-tunable intersubband photoabsorption and enhanced photobleaching in twisted bilayer grapheme
Eva A. A. Pogna, Xianchong Miao, Driele von Dreifus, Thonimar V. Alencar, Marcus V. O. Moutinho, Pedro Venezuela, Cristian Manzoni, Minbiao Ji, Giulio Cerullo, and Ana Maria de Paula

Link

Visualizing light-induced dynamic structural transformations of Au clusters-based photocatalyst via in situ TEM
Bo Weng, Youhong Jiang, Hong-Gang Liao, Maarten B. J. Roeffaers, Feili Lai, Haowei Huang, and Zichao Tang

Link

Reliable sensors based on graphene textile with negative resistance variation in three dimensions
Wenpeng Han, Yijun Wu, He Gong, Linxin Liu, Junxiang Yan, Mengfei Li, Yunze Long, and Guozhen Shen

Link

Self-templated formation of cobalt-embedded hollow N-doped carbon spheres for efficient oxygen reduction
Ayaz Mahsud, Jianian Chen, Xiaolei Yuan, Fenglei Lyu, Qixuan Zhong, Jinxing Chen, Yadong Yin, and Qiao Zhang

Link

Cu2Sb decorated Cu nanowire arrays for selective electrocatalytic CO2 to CO conversion
Shiyong Mou, Yonghao Li, Luchao Yue, Jie Liang, Yonglan Luo, Qian Liu, Tingshuai Li, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Xiaoli Xiong, Dongwei Ma, and Xuping Sun

Link

Converting Co2+-impregnated g-C3N4 into N-doped CNTs-confined Co nanoparticles for efficient hydrogenation rearrangement reactions of furanic aldehydes
Dongdong Wang, Mohammad Al-Mamun, Wanbing Gong, Yang Lv, Chun Chen, Yue Lin, Guozhong Wang, Haimin Zhang, and Huijun Zhao

Link

Nanocluster PtNiP supported on graphene as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation reaction
Long Yang, Guoqiang Li, Rongpeng Ma, Shuai Hou, Jinfa Chang, Mingbo Ruan, Wenbin Cai, Zhao Jin, Weilin Xu, Guiling Wang, Junjie Ge, Changpeng Liu, and Wei Xing

Link

Controlled growth of transition metal dichalcogenide via thermogravimetric prediction of precursors vapor concentration
Long Fang, Shaohua Tao, Zhenzhen Tian, Kunwu Liu, Xi Li, Jiang Zhou, Han Huang, Jun He, and Xiaoming Yuan

Link

The achievement of red upconversion lasing for highly stable perovskite nanocrystal glasses with the assistance of anion modulation
Mengfeifei Jin, Wei Gao, Xiaojuan Liang, Ying Fang, Siufung Yu, Ting Wang, and Weidong Xiang

Link

Wearable CNT/Ti3C2Tx MXene/PDMS composite strain sensor with enhanced stability for real-time human healthcare monitoring
Xiaowen Xu, Yucheng Chen, Pei He, Song Wang, Kai Ling, Longhui Liu, Pengfei Lei, Xianjun Huang, Hu Zhao, Jianyun Cao, and Junliang Yang

Nano Research cover