•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 7 (2021)

Review Articles

Link

Recent applications and strategies in nanotechnology for lung diseases
Wenhao Zhong, Xinyu Zhang, Yunxin Zeng, Dongjun Lin, and Jun Wu

Link

Advanced photocatalysts based on metal nanoparticle/metal-organic framework composites
Jun Guo, Yue Wan, Yanfei Zhu, Meiting Zhao, and Zhiyong Tang

Link

Design of flexible inorganic thermoelectric devices for decrease of heat loss
Defang Ding, Fengming Sun, Fan Xia, and Zhiyong Tang

Link

3D printing of metal-based materials for renewable energy applications
Shahryar Mooraj, Zhen Qi, Cheng Zhu, Jie Ren, Siyuan Peng, Liang Liu, Shengbiao Zhang, Shuai Feng, Fanyue Kong, Yanfang Liu, Eric B. Duoss, Sarah Baker, and Wen Chen

Research Articles

Link

A facile strategy of in-situ anchoring of Co3O4 on N doped carbon cloth for an ultrahigh electrochemical performance
Junlin Lu, Jien Li, Jing Wan, Xiangyu Han, Peiyuan Ji, Shuang Luo, Mingxin Gu, Dapeng Wei, and Chenguo Hu

Link

Mineralized manganese dioxide channel as the stent coating for in situ precise tumor navigation
Junyuan Xiao, Yiran Zhang, Tonglei Fang, Tianwen Yuan, Qinghua Tian, Jingjing Liu, Yingsheng Cheng, Yueqi Zhu, Liang Cheng, and Wenguo Cui

Link

Kinetic study of electrochemically produced hydrogen bubbles on Pt electrodes with tailored geometries
Jingshan Qin, Tianhui Xie, Daojin Zhou, Liang Luo, Zhengyi Zhang, Zhicheng Shang, Jiawei Li, Lagnamayee Mohapatra, Jinwen Yu, Haijun Xu, and Xiaoming Sun

Link

Principles of carbon nanotube dielectrophoresis
Wenshan Li, Frank Hennrich, Benjamin S. Flavel, Simone Dehm, Manfred Kappes, and Ralph Krupke

Link

Dipole-assisted carrier transport in bis(trifluoromethane) sulfonamide-treated O-ReS2 field-effect transistor
Jae Young Park, SangHyuk Yoo, Byeongho Park, Taekyeong Kim, Young Tea Chun, Jong Min Kim, Keonwook Kang, Soo Hyun Lee, and Seong Chan Jun

Link

Raman scattering investigation of twisted WS2/MoS2 heterostructures: interlayer mechanical coupling versus charge transfer
Lishu Wu, Chunxiao Cong, Jingzhi Shang, Weihuang Yang, Yu Chen, Jiadong Zhou, Wei Ai, Yanlong Wang, Shun Feng, Hongbo Zhang, Zheng Liu, and Ting Yu

Link

Wavelength-selectivity polarization dependence of optical absorption and photoresponse in SnS nanosheets
Yu Cui, Ziqi Zhou, Xinghua Wang, Xiaoting Wang, Zhihui Ren, Longfei Pan, and Juehan Yang

Link

Self-exothermic reaction driven large-scale synthesis of phosphorescent carbon nanodots
Shi-Yu Song, Lai-Zhi Sui, Kai-Kai Liu, Qing Cao, Wen-Bo Zhao, Ya-Chuan Liang, Chao-Fan Lv, Jin-Hao Zang, Yuan Shang, Qing Lou, Xi-Gui Yang, Lin Dong, Kai-Jun Yuan, and Chong-Xin Shan

Link

Optical identification of interlayer coupling of graphene/MoS2 van der Waals heterostructures
Mingming Yang, Longlong Wang, Guofeng Hu, Xue Chen, Peng Lai Gong, Xin Cong, Yi Liu, Yuanbo Yang, Xiaoli Li, Xiaohui Zhao, and Xuelu Liu

Link

An ionizable supramolecular dendrimer nanosystem for effective siRNA delivery with a favorable safety profile
Dinesh Dhumal, Wenjun Lan, Ling Ding, Yifan Jiang, Zhenbin Lyu, Erik Laurini, Domenico Marson, Aura Tintaru, Nelson Dusetti, Suzanne Giorgio, Juan Lucio Iovanna, Sabrina Pricl, and Ling Peng

Link

High-mobility patternable MoS2 percolating nanofilms
Xiangxiang Gao, Jun Yin, Gang Bian, Hai-Yang Liu, Chao-Peng Wang, Xi-Xi Pang, and Jian Zhu

Link

Surface oxidation of transition metal sulfide and phosphide nanomaterials
Zishan Wu, Ling Huang, Huan Liu, Min Li, and Hailiang Wang

Link

AgPdCo hollow nanospheres electrocatalyst with high activity and stability toward the formate electrooxidation
Qiao Wang, Fuyi Chen, Quan Tang, Longfei Guo, Tao Jin, Bowei Pan, Junpeng Wang, Zhen Li, Bo Kou, and Weiqi Bian

Link

Manipulating metal-oxygen local atomic structures in single-junctional p-Si/WO3 photocathodes for efficient solar hydrogen generation
Wu Zhou, Chung-Li Dong, Yiqing Wang, Yu-Cheng Huang, Lingyun He, Han-Wei Chang, and Shaohua Shen

Link

Carbon nanodots enhanced performance of Cs0.15FA0.85PbI3 perovskite solar cells
Yu Gao, Wenzhan Xu, Fang He, Pengbo Nie, Qingdan Yang, Zhichun Si, Hong Meng, and Guodan Wei

Link

Evolution of all-carboxylate-protected superatomic Ag clusters confined in Ti-organic cages
Xi-Ming Luo, Chun-Hua Gong, Xi-Yan Dong, Lei Zhang, and Shuang-Quan Zang

Link

Carrier mobility tuning of MoS2 by strain engineering in CVD growth process
Yongfeng Chen, Wenjie Deng, Xiaoqing Chen, Yi Wu, Jianwei Shi, Jingying Zheng, Feihong Chu, Beiyun Liu, Boxing An, Congya You, Liying Jiao, Xinfeng Liu, and Yongzhe Zhang

Link

Template synthesis of silver indium sulfide based nanocrystals performed through cation exchange in organic and aqueous media
Na Gao, Rubo Zhang, Bingkun Chen, Jinfeng Zhang, Xiaoling Zhang, and Andrey L. Rogach

Link

Axiotaxy driven growth of belt-shaped InAs nanowires in molecular beam epitaxy
Qiang Sun, Dong Pan, Xutao Zhang, Jianhua Zhao, Pingping Chen, Wei Lu, and Jin Zou

Link

Borophene-graphene heterostructure: Preparation and ultrasensitive humidity sensing
Chuang Hou, Guo’an Tai, Bo Liu, Zenghui Wu, and Yonghe Yin

Link

Tuning the dual-active sites of ZIF-67 derived porous nanomaterials for boosting oxygen catalysis and rechargeable Zn-air batteries
Zeyi Zhang, Yangyang Tan, Tang Zeng, Liyue Yu, Runzhe Chen, Niancai Cheng, Shichun Mu, and Xueliang Sun

Link

A glutathione-triggered precision explosive system for improving tumor chemosensitivity
Yuanyuan Nie, Yurui Xu, Ya Gao, Jielei He, Lei Sun, Jianmei Chen, Yushuang Cui, Haixiong Ge, and Xinghai Ning

Link

Quaternized chitosan-assisted in situ synthesized CuS/cellulose nanofibers conductive paper for flexible electrode
Xiujie Huang, Bichong Luo, Chuanfu Liu, Linxin Zhong, Dongdong Ye, and Xiaoying Wang

Link

Versatile iron-vitamin K3 derivative-based nanoscale coordination polymer augments tumor ferroptotic therapy
Zhicheng Zhang, Yawen Ding, Jinbiao Li, Li Wang, Xiaoyan Xin, Jing Yan, Jinhui Wu, Ahu Yuan, and Yiqiao Hu

Link

Cobalt single atom site catalysts with ultrahigh metal loading for enhanced aerobic oxidation of ethylbenzene
Yu Xiong, Wenming Sun, Yunhu Han, Pingyu Xin, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Juncai Dong, Jian Zhang, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Liposome trade-off strategy in mitochondria-targeted NIR-cyanine: balancing blood circulation and cell retention for enhanced anti-tumor phototherapy in vivo
Xianghan Zhang, Sumei Zhao, Zhiqing Gao, Jialin Zhou, Yuqiong Xia, Jie Tian, Changhong Shi, and Zhongliang Wang

Link

Dual synergetic catalytic effects boost hydrogen electric oxidation performance of Pd/W18O49
Lingxin Peng, Han Tian, Xiangzhi Cui, Liang Su, Ge Meng, Zhonghua Ma, Shaowen Cao, and Jianlin Shi

Link

Metabolic profile of chiral cobalt oxide nanoparticles in vitro and in vivo
Si Li, Liwei Xu, Meiru Lu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Changlong Hao, Xiaoling Wu, Chuanlai Xu, and Hua Kuang

Link

Nonreciprocal coherent coupling of nanomagnets by exchange spin waves
Hanchen Wang, Jilei Chen, Tao Yu, Chuanpu Liu, Chenyang Guo, Song Liu, Ka Shen, Hao Jia, Tao Liu, Jianyu Zhang, Marco A. Cabero Z, Qiuming Song, Sa Tu, Mingzhong Wu, Xiufeng Han, Ke Xia, Dapeng Yu, Gerrit E. W. Bauer, and Haiming Yu

Link

Monolithic superaligned carbon nanotube composite with integrated rewriting, actuating and sensing multifunctions
Peidi Zhou, Wei Zhang, Luzhuo Chen, Jian Lin, Zhiling Luo, Changhong Liu, and Kaili Jiang

Link

Work function engineering to enhance open-circuit voltage in planar perovskite solar cells by g-C3N4 nanosheets
Jian Yang, Liang Chu, Ruiyuan Hu, Wei Liu, Nanjing Liu, Yuhui Ma, Waqar Ahmad, and Xing’ao Li

Nano Research cover