•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 6 (2021)

Editorial

Review Articles

Link

Electronics based on two-dimensional materials: Status and outlook
Senfeng Zeng, Zhaowu Tang, Chunsen Liu, and Peng Zhou

Link

Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides
Leyi Loh, Zhepeng Zhang, Michel Bosman, and Goki Eda

Link

Monolayer MoS2 epitaxy
Zheng Wei, Qinqin Wang, Lu Li, Rong Yang, and Guangyu Zhang

Link

Synthesis of magnetic two-dimensional materials by chemical vapor deposition
Huaning Jiang, Peng Zhang, Xingguo Wang, and Yongji Gong

Link

Heterogeneities at multiple length scales in 2D layered materials: From localized defects and dopants to mesoscopic heterostructures
Hui Cai, Yiling Yu, Yu-Chuan Lin, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, and Kai Xiao

Link

Space-confined growth of metal halide perovskite crystal films
Linyi Li, Jinxin Liu, Mengqi Zeng, and Lei Fu

Link

Emerging low-dimensional materials for mid-infrared detection
Jiangbin Wu, Nan Wang, Xiaodong Yan, and Han Wang

Link

Recent progress about 2D metal dichalcogenides: Synthesis and application in photodetectors
Yongfeng Pei, Rui Chen, Hang Xu, Dong He, Changzhong Jiang, Wenqing Li, and Xiangheng Xiao

Link

Recent progress and challenges on two-dimensional material photodetectors from the perspective of advanced characterization technologies
Fang Zhong, Hao Wang, Zhen Wang, Yang Wang, Ting He, Peisong Wu, Meng Peng, Hailu Wang, Tengfei Xu, Fang Wang, Peng Wang, Jinshui Miao, and Weida Hu

Link

The coupling effect characterization for van der Waals structures based on transition metal dichalcogenides
Baishan Liu, Junli Du, Huihui Yu, Mengyu Hong, Zhuo Kang, Zheng Zhang, and Yue Zhang

Research Articles

Link

Van der Waals epitaxy of ultrathin crystalline PbTe nanosheets with high near-infrared photoelectric response
Xinxin Zhao, Qing Yin, Hao Huang, Qiang Yu, Bo Liu, Jie Yang, Zhuo Dong, Zhenjiang Shen, Benpeng Zhu, Lei Liao, and Kai Zhang

Link

Fast growth of large single-crystalline WS2 monolayers via chemical vapor deposition
Shengxue Zhou, Lina Liu, Shuang Cui, Xiaofan Ping, Dake Hu, and Liying Jiao

Link

Efficient photovoltaic effect in graphene/h-BN/silicon heterostructure self-powered photodetector
Ui Yeon Won, Boo Heung Lee, Young Rae Kim, Won Tae Kang, Ilmin Lee, Ji Eun Kim, Young Hee Lee, and Woo Jong Yu

Link

Strain engineering in single-, bi- and tri-layer MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2
Felix Carrascoso, Hao Li, Riccardo Frisenda, and Andres Castellanos-Gomez

Link

Gate-tunable linear magnetoresistance in molybdenum disulfide field-effect transistors with graphene insertion layer
Hao Huang, Hongming Guan, Meng Su, Xiaoyue Zhang, Yuan Liu, Chuansheng Liu, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Liao, and Ning Tang

Link

Growth of large scale PtTe, PtTe2 and PtSe2 films on a wide range of substrates
Kenan Zhang, Meng Wang, Xue Zhou, Yuan Wang, Shengchun Shen, Ke Deng, Huining Peng, Jiaheng Li, Xubo Lai, Liuwan Zhang, Yang Wu, Wenhui Duan, and Pu Yu

Link

Crypto primitive of MOCVD MoS2 transistors for highly secured physical unclonable functions
Bangjie Shao, Tsz Hin Choy, Feichi Zhou, Jiewei Chen, Cong Wang, Yong Ju Park, Jong-Hyun Ahn, and Yang Chai

Link

Enhancing stability by tuning element ratio in 2D transition metal chalcogenides
Zhenjia Zhou, Tao Xu, Chenxi Zhang, Shisheng Li, Jie Xu, Litao Sun, and Libo Gao

Link

Intrinsic carrier multiplication in layered Bi2O2Se avalanche photodiodes with gain bandwidth product exceeding 1 GHz
Vinod K. Sangwan, Joohoon Kang, David Lam, J. Tyler Gish, Spencer A. Wells, Jan Luxa, James P. Male, G. Jeffrey Snyder, Zdeněk Sofer, and Mark C. Hersam

Link

Highly sensitive solar-blind deep ultraviolet photodetector based on graphene/PtSe2/β-Ga2O3 2D/3D Schottky junction with ultrafast speed
Di Wu, Zhihui Zhao, Wei Lu, Lukas Rogée, Longhui Zeng, Pei Lin, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Xinjian Li, and Yuen Hong Tsang

Nano Research cover