•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 5 (2021)

Flagship Review

Review Article

Link

Bioengineering of nano metal-organic frameworks for cancer immunotherapy
Gaowei Chong, Jie Zang, Yi Han, Runping Su, Nopphon Weeranoppanant, Haiqing Dong, and Yongyong Li

Research Articles

Link

Multilevel structured carbon film as cathode host for Li-S batteries with superhigh-areal-capacity
Bin He, Wen-Cui Li, Zhi-Yuan Chen, Lei Shi, Yu Zhang, Ji-Li Xia, and An-Hui Lu

Link

Ion implantation assisted synthesis of graphene on various dielectric substrates
Yunbiao Zhao, Yue li, Yi Chen, Yuhan Chen, Danqing Zhou, and Ziqiang Zhao

Link

Isolated atomic catalysts encapsulated in MOF for ultrafast water pollutant treatment
Shuailong Guo, Hao Yuan, Wei Luo, Xiaoqing Liu, Xiantao Zhang, Haoqing Jiang, Feng Liu, and Gary J. Cheng

Link

Atomically thin heterostructure with gap-mode plasmon for overcoming trade-off between photoresponsivity and response time
Khang June Lee, Cheolmin Park, Hyeok Jun Jin, Gwang Hyuk Shin, and Sung-Yool Choi

Link

Robust transport of charge carriers in in-plane 1Tʹ-2H MoTe2 homojunctions with ohmic contact
Donglin Lu, Zhenqing Li, Congsheng Xu, Siwei Luo, Chaoyu He, Jun Li, Gang Guo, Guolin Hao, Xiang Qi, and Jianxin Zhong

Link

Efficient delivery of clay-based nanovaccines to the mouse spleen promotes potent anti-tumor immunity for both prevention and treatment of lymphoma
Ling-Xiao Zhang, Ying-Bo Jia, Ya-Ru Huang, Hui-Na Liu, Xia-Mei Sun, Ting Cai, Rui-Tian Liu, and Zhi Ping Xu

Link

Hierarchical porous carbon heterojunction flake arrays derived from metal organic frameworks and ionic liquid for H2O2 electrochemical detection in cancer tissue
Yan Zhang, Qiying Lv, Kai Chi, Qilin Li, Huiling Fan, Bo Cai, Fei Xiao, Shuai Wang, Zheng Wang, and Lin Wang

Link

Is tumor cell specificity distinct from tumor selectivity in vivo? A quantitative NIR molecular imaging analysis of nanoliposome targeting
Girgis Obaid, Kimberley Samkoe, Kenneth Tichauer, Shazia Bano, Yeonjae Park, Zachary Silber, Sassan Hodge, Susan Callaghan, Mina Guirguis, Srivalleesha Mallidi, Brian Pogue, and Tayyaba Hasan

Link

Tailoring polysulfide trapping and kinetics by engineering hollow carbon bubble nanoreactors for high-energy Li-S pouch cells
Lei Wang, Shuangke Liu, Jin Hu, Xianan Zhang, Xin Li, Guanhua Zhang, Yujie Li, Chunman Zheng, Xiaobin Hong, and Huigao Duan

Link

An optical slot-antenna-coupled cavity (SAC) framework towards tunable free-space graphene photonic surfaces
Sidan Fu, Xiaoxin Wang, Haozhe Wang, Xiaoxue Gao, Kurt Broderick, Jing Kong, and Jifeng Liu

Link

Atomic Fe-Zn dual-metal sites for high-efficiency pH-universal oxygen reduction catalysis
Jie Xu, Shuhua Lai, Defeng Qi, Min Hu, Xianyun Peng, Yifan Liu, Wei Liu, Guangzhi Hu, Heng Xu, Fan Li, Chao Li, Jia He, Longchao Zhuo, Jiaqiang Sun, Yuan Qiu, Shusheng Zhang, and Jun Luo

Link

Multi-redox phenazine/non-oxidized graphene/cellulose nanohybrids as ultrathick cathodes for high-energy organic batteries
Youngjin Ham, Vitalii Ri, Jin Kim, Yeoheung Yoon, Jinho Lee, Kisuk Kang, Ki-Seok An, Chunjoong Kim, and Seokwoo Jeon

Link

Shallowing interfacial carrier trap in transition metal dichalcogenide heterostructures with interlayer hybridization
Xu Wu, Jingsi Qiao, Liwei Liu, Yan Shao, Zhongliu Liu, Linfei Li, Zhili Zhu, Cong Wang, Zhixin Hu, Wei Ji, Yeliang Wang, and Hongjun Gao

Link

Blinking CsPbBr3 perovskite nanocrystals for the nanoscopic imaging of electrospun nanofibers
Tianyu Chen, Mengna Huang, Zhongju Ye, Jianhao Hua, Shen Lin, Lin Wei, and Lehui Xiao

Link

Porous rod-like Ni2P/Ni assemblies for enhanced urea electrooxidation
Qing Li, Xinran Li, Jiawei Gu, Yanle Li, Ziqi Tian, and Huan Pang

Link

A universal functionalization strategy for biomimetic nanochannel via external electric field assisted non-covalent interaction
Yunfei Teng, Xiang-Yu Kong, Pei Liu, Yongchao Qian, Yuhao Hu, Lin Fu, Weiwen Xin, Lei Jiang, and Liping Wen

Link

Porous γ-Fe2O3 nanoparticle decorated with atomically dispersed platinum: Study on atomic site structural change and gas sensor activity evolution
Qiheng Li, Zhi Li, Qinghua Zhang, Lirong Zheng, Wensheng Yan, Xiao Liang, Lin Gu, Chen Chen, Dingsheng Wang, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Lightweight porous silica foams with extreme-low dielectric permittivity and loss for future 6G wireless communication technologies
Petra S. Pálvölgyi, Daniel Sebők, Imre Szenti, Eva Bozo, Henri Ervasti, Olli Pitkänen, Jari Hannu, Heli Jantunen, Marko E. Leinonen, Sami Myllymäki, Akos Kukovecz, and Krisztian Kordas

Link

Theory-guided construction of electron-deficient sites via removal of lattice oxygen for the boosted electrocatalytic synthesis of ammonia
Li Zhang, Shilong Jiao, Xin Tan, Yuliang Yuan, Yu Xiang, Yu-Jia Zeng, Jingyi Qiu, Ping Peng, Sean C. Smith, and Hongwen Huang

Link

Fabrication of metal-organic framework-based nanofibrous separator via one-pot electrospinning strategy
Congcong Chen, Weidong Zhang, He Zhu, Bo-Geng Li, Yingying Lu, and Shiping Zhu

Link

Probing reaction pathways for H2O2-mediated HCHO photooxidation at room temperature
Weiwei Shao, Xiaodong Li, Xiaolong Zu, Liang Liang, Yang Pan, Junfa Zhu, Chengming Wang, Yongfu Sun, and Yi Xie

Link

Exciton recycling via InP quantum dot funnels for luminescent solar concentrators
Houman Bahmani Jalali, Sadra Sadeghi, Isinsu Baylam, Mertcan Han, Cleva W. Ow-Yang, Alphan Sennaroglu, and Sedat Nizamoglu

Link

From intrinsic dielectric loss to geometry patterns: Dual-principles strategy for ultrabroad band microwave absorption
Bin Quan, Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Xinfeng Lv, Yuyi Mao, Lie Liu, Xiaogu Huang, Zongjun Tian, and Guangbin Ji

Link

Inter-facet composition modulation of III-nitride nanowires over pyramid textured Si substrates by stationary molecular beam epitaxy
Peng Wang, Hedong Chen, Hao Wang, Dan Wang, Changkun Song, Xingyu Wang, Hongjie Yin, Lujia Rao, Guofu Zhou, and Richard Nötzel

Link

Rational design of smart adsorbent equipped with a sensitive indicator via ligand exchange: A hierarchical porous mixed-ligand MOF for simultaneous removal and detection of Hg2+
Liang Zhang, Jing Wang, Huiting Wang, Wentao Zhang, Wenxin Zhu, Ting Du, Yongsheng Ni, Xianghong Xie, Jing Sun, and Jianlong Wang

Link

Boosting triplet self-trapped exciton emission in Te(IV)-doped Cs2SnCl6 perovskite variants
Ruosheng Zeng, Kun Bai, Qilin Wei, Tong Chang, Jun Yan, Bao Ke, Jialuo Huang, Liushun Wang, Weichang Zhou, Sheng Cao, Jialong Zhao, and Bingsuo Zou

Link

Manganese nanodepot augments host immune response against coronavirus
Yizhe Sun, Yue Yin, Lidong Gong, Zichao Liang, Chuanda Zhu, Caixia Ren, Nan Zheng, Qiang Zhang, Haibin Liu, Wei Liu, Fuping You, Dan Lu, and Zhiqiang Lin

Nano Research cover