•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 4 (2021)

Review Articles

Link

Recent advances in anisotropic two-dimensional materials and device applications
Jinlai Zhao, Dingtao Ma, Cong Wang, Zhinan Guo, Bin Zhang, Jianqing Li, Guohui Nie, Ni Xie, and Han Zhang

Link

Recent advances in engineered nanomaterials for acute kidney injury theranostics
Lefeng Wang, Yunjing Zhang, Yangyang Li, Jianghua Chen, and Weiqiang Lin

Research Articles

Link

Geometrical quasi-ballistic effects on thermal transport in nanostructured devices
Sami Alajlouni, Albert Beardo, Lluc Sendra, Amirkoushyar Ziabari, Javier Bafaluy, Juan Camacho, Yi Xuan, F. Xavier Alvarez, and Ali Shakouri

Link

Rational design of novel ultra-small amorphous Fe2O3 nanodots/ graphene heterostructures for all-solid-state asymmetric supercapacitors
Chenxiao Wu, Zhifang Zhang, Zhonghui Chen, Zuimin Jiang, Huiyu Li, Haijing Cao, Yongsheng Liu, Yanyan Zhu, Zebo Fang, and Xiangrong Yu

Link

Nanovilli electrode boosts hydrogen evolution: A surface with superaerophobicity and superhydrophilicity
Yijun Yin, Yan Tan, Qiuyuan Wei, Shucong Zhang, Siqi Wu, Qin Huang, Feilong Hu, and Yan Mi

Link

Tea stain-inspired solar energy harvesting polyphenolic nanocoatings with tunable absorption spectra
Lu Yang, Yuan Zou, Wei Xia, Haotian Li, Xinyu He, Yi Zhou, Xianhu Liu, Chaoqun Zhang, and Yiwen Li

Link

Suppression of leakage current in carbon nanotube field-effect transistors
Lin Xu, Chenguang Qiu, Lian-mao Peng, and Zhiyong Zhang

Link

Enhanced photoresponse of TiO2/MoS2 heterostructure phototransistors by the coupling of interface charge transfer and photogating
Bingxu Liu, Yinghui Sun, Yonghuang Wu, Kai Liu, Huanyu Ye, Fangtao Li, Limeng Zhang, Yong Jiang, and Rongming Wang

Link

Single copper sites dispersed on hierarchically porous carbon for improving oxygen reduction reaction towards zinc-air battery
Wenjie Wu, Yan Liu, Dong Liu, Wenxing Chen, Zhaoyi Song, Ximin Wang, Yamin Zheng, Ning Lu, Chunxia Wang, Junjie Mao, and Yadong Li

Link

High power and stable P-doped yolk-shell structured Si@C anode simultaneously enhancing conductivity and Li+ diffusion kinetics
Ming Chen, Qinnan Zhou, Jiantao Zai, Asma Iqbal, TsegayeTadesse Tsega, Boxu Dong, Xuejiao Liu, Yuchi Zhang, Changyu Yan, Liang Zhao, Ali Nazakat, SharelPeisan E, CheeTongJohn Low, and Xuefeng Qian

Link

Strong electron-ion coupling in gradient halide perovskite heterojunction
Hongye Chen, Liaoyu Wang, Chun Shen, Jiahuan Zhang, and Wanlin Guo

Link

β-Cyclodextrin polymer networks stabilized gold nanoparticle with superior catalytic activities
Yong Zhang, Bing Hu, Xiao-Mei Cao, Liang Luo, Yu Xiong, Zhi-Peng Wang, Xin Hong, and San-Yuan Ding

Link

Observing antimicrobial process with traceable gold nanoclusters
Kaiyuan Zheng, Magdiel I. Setyawati, David Tai Leong, and Jianping Xie

Link

Efficient fully blade-coated perovskite solar cells in air with nanometer-thick bathocuproine buffer layer
Sergio Castro-Hermosa, Luana Wouk, Izabela Silva Bicalho, Luiza de Queiroz Corrêa, Bas de Jong, Lucio Cinà, Thomas M. Brown, and Diego Bagnis

Link

Multivalent Sn species synergistically favours the CO2-into-HCOOH conversion
Jun Wu, Xue Bai, Zhiyu Ren, Shichao Du, Zichen Song, Lei Zhao, Bowen Liu, Guiling Wang, and Honggang Fu

Link

2D interspace confined growth of ultrathin MoS2-intercalated graphite hetero-layers for high-rate Li/K storage
Yang Li, Song Jiang, Yong Qian, Xuedong Yan, Jie Zhou, Zheng Yi, Ning Lin, and Yitai Qian

Link

Fe atoms anchored on defective nitrogen doped hollow carbon spheres as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction
Panpan Su, Wenjuan Huang, Jiangwei Zhang, Utsab Guharoy, Qinggang Du, Qiao Sun, Qike Jiang, Yi Cheng, Jie Yang, Xiaoli Zhang, Yongsheng Liu, San Ping Jiang, and Jian Liu

Link

Mechanosynthesis of polymer-stabilized lead bromide perovskites: Insight into the formation and phase conversion of nanoparticles
Guocan Jiang, Onur Erdem, René Hübner, Maximilian Georgi, Wei Wei, Xuelin Fan, Jin Wang, Hilmi Volkan Demir, and Nikolai Gaponik

Link

Ambipolar two-dimensional bismuth nanostructures in junction with bismuth oxychloride
Xianzhong Yang, Shengnan Lu, Jun Peng, Xiangchen Hu, Nan Wu, Congcong Wu, Chao Zhang, Yifan Huang, Yi Yu, and Hung-Ta Wang

Link

Dimethylammonium iodide stabilized bismuth halide perovskite photocatalyst for hydrogen evolution
He Zhao, Kalyani Chordiya, Petri Leukkunen, Alexey Popov, Mousumi Upadhyay Kahaly, Krisztian Kordas, and Satu Ojala

Link

Colloidal lead-free Cs2AgBiBr6 double perovskite nanocrystals: Synthesis, uniform thin-film fabrication, and application in solution-processed solar cells
Razi Ahmad, Gautam Virender Nutan, Dinesh Singh, Govind Gupta, Udit Soni, Sameer Sapra, and Ritu Srivastava

Link

Hierarchical structures hydrogel evaporator and superhydrophilic water collect device for efficient solar steam evaporation
Wenwei Lei, Sovann Khan, Lie Chen, Norihiro Suzuki, Chiaki Terashima, Kesong Liu, Akira Fujishima, and Mingjie Liu

Link

Pulsed laser reshaping and fragmentation of upconversion nanoparticles - from hexagonal prisms to 1D nanorods through "Medusa" -like structures
Laszlo Sajti, Denis N. Karimov, Vasilina V. Rocheva, Nataliya A. Arkharova, Kirill V. Khaydukov, Oleg I. Lebedev, Alexey E. Voloshin, Alla N. Generalova, Boris N. Chichkov, and Evgeny V. Khaydukov

Link

Heterogeneous lamellar-edged Fe-Ni(OH)2/Ni3S2 nanoarray for efficient and stable seawater oxidation
Baihua Cui, Zheng Hu, Chang Liu, Siliang Liu, Fangshuai Chen, Shi Hu, Jinfeng Zhang, Wei Zhou, Yida Deng, Zhenbo Qin, Zhong Wu, Yanan Chen, Lifeng Cui, and Wenbin Hu

Link

Visualizing nonlinear resonance in nanomechanical systems via single-electron tunneling
Xinhe Wang, Lin Cong, Dong Zhu, Zi Yuan, Xiaoyang Lin, Weisheng Zhao, Zaiqiao Bai, Wenjie Liang, Ximing Sun, Guang-Wei Deng, and Kaili Jiang

Link

pH-mediated synthesis of monodisperse gold nanorods with quantitative yield and molecular level insight
Reese Gallagher, Xing Zhang, Anthony Altomare, David Lawrence Jr., Nicholas Shawver, Ninh Tran, Melanie Beazley, and Gang Chen

Link

Integrated hetero-nanoelectrodes for plasmon-enhanced electrocatalysis of hydrogen evolution
Wenyu Jiang, Xianxin Wu, Jinquan Chang, Yanhong Ma, Luting Song, Zhexue Chen, Cheng Liang, Xinfeng Liu, and Yong Zhang

Link

Hydrophobic ionic liquid-in-polymer composites for ultrafast, linear response and highly sensitive humidity sensing
Xuanliang Zhao, Kanglin Zhou, Yujia Zhong, Peng Liu, Zechen Li, Jialiang Pan, Yu Long, Meirong Huang, Abdelrahman Brakat, and Hongwei Zhu

Link

Broadband and sensitive two-dimensional halide perovskite photodetector for full-spectrum underwater optical communication
Dejian Yu, Fei Cao, Yu Gu, Zeyao Han, Jiaxin Liu, Bo Huang, Xiaobao Xu, and Haibo Zeng

Link

Fabrication of Fe nanocomplex pillared few-layered Ti3C2Tx MXene with enhanced rate performance for lithium-ion batteries
Pengfei Huang, Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Wentao Yang, Jianli Wang, Rongnan Guo, and Weiqiang Han

Link

Synthesis of graphene quantum dots for their supramolecular polymorphic architectures
Weifeng Chen, Guo Lv, Qiyun Zhou, Jialu Shen, Jie Cao, Xiang Liu, and Zhongxu Dai

Mini Review

Nano Research cover