•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 10 (2021)

Editorial

Link

On the occasion of the 80
Shu-Hong Yu, Xiangfeng Duan, Yi Xie, Peidong Yang, and Yadong Li

Review Article

Research Articles

Link

Octagold selenido nanoclusters: Significance of surface ligands on tuning geometric and electronic structure of Au
Shanshan Zhang, Yingzhou Li, Lei Feng, Qingwang Xue, Zhiyong Gao, Chenho Tung, and Di Sun

Link

Synthesis and photoluminescence kinetics of Ce
Bowang Shu, Yajing Chang, Jinhua Zhang, Xiaopeng Cheng, and Dabin Yu

Link

Copper vacancy activated plasmonic Cu
Nazakat Ali, Tsegaye Tadesse Tsega, Yucai Cao, Saghir Abbas, Wenjing Li, Asma Iqbal, Hira Fazal, Zhiling Xin, Jiantao Zai, and Xuefeng Qian

Link

Modify Cd
Yongxu Yan, Wenhao Ran, Zhexin Li, Linlin Li, Zheng Lou, and Guozhen Shen

Link

Two-dimensional van der Waals thin film transistors as active matrix for spatially resolved pressure sensing
Chao Ma, Dong Xu, Peiqi Wang, Zhaoyang Lin, Jingyuan Zhou, Chuancheng Jia, Jin Huang, Shengtao Li, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

Determine the position of nanoparticles in cells by using surface-enhanced Raman three-dimensional imaging
Wei Liu, Wentao Li, Yahui Li, Junfang Li, Hua Bai, Mingqiang Zou, and Guangcheng Xi

Link

A stable biocompatible porous coordination cage promotes
Yu Liang, Yu Fang, Yong Cui, and Hongcai Zhou

Link

Observation of ambipolar photoresponse from 2D MoS
Juntong Zhu, Hao Wang, Liang Ma, and Guifu Zou

Link

An adjustable multi-color detector based on regulating TiO
Tao Ji, Shuqing He, Fujin Ai, Jianghong Wu, Li Yan, Junqing Hu, and Meiyong Liao

Link

Gd-doped CuBi
Zixin Li, Quanlong Xu, Faliang Gou, Bing He, Wei Chen, Weiwei Zheng, Xu Jiang, Kai Chen, Chenze Qi, and Dekun Ma

Link

Mechanisms of water oxidation on heterogeneous catalyst surfaces
Xiaogang Yang, Yuanxing Wang, Chang Ming Li, and Dunwei Wang

Link

Accelerating water dissociation kinetics of Ni3N by tuning interfacial orbital coupling
Yishang Wu, Yufang Xie, Shuwen Niu, Yipeng Zang, Jinyan Cai, Zenan Bian, Xuanwei Yin, Yanyan Fang, Da Sun, Di Niu, Zheng Lu, Amirabbas Mosallanezhad, Huijuan Wang, Dewei Rao, Hongge Pan, and Gongming Wang

Link

Interface engineering and heterometal doping Mo-NiS/Ni(OH)
Hua Zhang, Baojuan Xi, Yu Gu, Weihua Chen, and Shenglin Xiong

Link

FeNi nanoparticles on Mo
Jiayang Wang, Peilei He, Yongli Shen, Linxiu Dai, Zhe Li, Yue Wu, and Changhua An

Link

Atomic Co/Ni dual sites with N/P-coordination as bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable zinc–air batteries
Botao Hu, Aijian Huang, Xuejiang Zhang, Zheng Chen, Renyong Tu, Wei Zhu, Zhongbin Zhuang, Chen Chen, Qing Peng, and Yadon Li

Link

V-doped Ni
Huan Zhang, Juan Wang, Fengqi Qin, Huiling Liu, and Cheng Wang

Link

Intimate atomic Cu-Ag interfaces for high CO
Chungseok Choi, Jin Cai, Changsoo Lee, Hyuck Mo Lee, Mingjie Xu, and Yu Huang

Link

Highly coordinated Pd overlayers on nanoporous gold for efficient formic acid electro-oxidation
Qinqin Sang, Shuai Yin, Feng Liu, Huiming Yin, Jia He, and Yi Ding

Link

Sulfur-doped graphene anchoring of ultrafine Au
Mufan Li, Bei Zhang, Tao Cheng, Sunmoon Yu, Sheena Louisia, Chubai Chen, Shouping Chen, Stefano Cestellos-Blanco, William A. Goddard III, and Peidong Yang

Link

Synergistic Lewis acid-base sites of ultrathin porous Co
Wenhui Lu, Ming Yuan, Jing Chen, Jiaxin Zhang, Lingshuai Kong, Zhenyu Feng, Xicheng Ma, Jie Su, and Jinhua Zhan

Link

N, P-codoped graphene supported few-layered MoS
Guangyao Ma, Yanli Zhou, Yingying Wang, Zhenyu Feng, and Jian Yang

Link

Fast and highly reversible Na
Xiaoqin Huang, Deli Li, Haijian Huang, Xiao Jiang, Zeheng Yang, and Weixin Zhang

Link

Large scale preparation of 20 cm × 20 cm graphene modified carbon felt for high performance vanadium redox flow battery
Ting Long, Yong Long, Mei Ding, Zhizhao Xu, Jian Xu, Yiqiong Zhang, Mingliang Bai, Qijun Sun, Gen Chen, and Chuankun Jia

Link

Structural engineering of sulfur-doped carbon encapsulated bismuth sulfide core-shell structure for enhanced potassium storage performance
Changlai Wang, Jian Lu, Huigang Tong, Shuilin Wu, Dongdong Wang, Bin Liu, Ling Cheng, Zhiyu Lin, Lin Hu, Hui Wang, Wenjun Zhang, and Qianwang Chen

Link

Construction and electrochemical mechanism investigation of hierarchical core-shell like composite as high performance anode for potassium ion batteries
Nadeem Hussain, Suyuan Zeng, Zhenyu Feng, Yanjun Zhai, Chunsheng Wang, Mingwen Zhao, Yitai Qian, and Liqiang Xu

Link

Flexible and stable 3D lithium metal anodes based on self-standing MXene/COF frameworks for high-performance lithium-sulfur batteries
Chuanliang Wei, Yusheng Wang, Yuchan Zhang, Liwen Tan, Yi Qian, Yuan Tao, Shenglin Xiong, and Jinkui Feng

Link

Nano-channel-based physical and chemical synergic regulation for dendrite-free lithium plating
Qiang Guo, Wei Deng, Shengjie Xia, Zibo Zhang, Fei Zhao, Binjie Hu, Sasa Zhang, Xufeng Zhou, George Zheng Chen, and Zhaoping Liu

Link

Zephyranthes-like Co
Yanchun Xue, Xingmei Guo, Mengrong Wu, Jiale Chen, Mengting Duan, Jing Shi, Junhao Zhang, Fu Cao, Yuanjun Liu, and Qinghong Kong

Link

Reduced thermal boundary conductance in GaN-based electronic devices introduced by metal bonding layer
Susu Yang, Houfu Song, Yan Peng, Lu Zhao, Yuzhen Tong, Feiyu Kang, Mingsheng Xu, Bo Sun, and Xinqiang Wang

Link

Asymmetric interfaces and high-
Lili Qu, Da Lan, Liang Si, Chao Ma, Shasha Wang, Liqiang Xu, Kexuan Zhang, Feng Jin, Zixun Zhang, Enda Hua, Binbin Chen, Guanyin Gao, Feng Chen, Haifeng Du, Karsten Held, Lingfei Wang, and Wenbin Wu

Link

Block-layer model for intergrowth structures
Zhicheng Wang, Siqi Wu, Liangwen Ji, and Guanghan Cao

Link

Highly stretchable, soft and sticky PDMS elastomer by solvothermal polymerization process
Jin Huang, Yuchun Cai, Chengyuan Xue, Jin Ge, Haoyu Zhao, and Shu-Hong Yu

Nano Research cover