•  
  •  
 
Nano Research

Volume 14, Number 1 (2021)

Review Article

Link

How defects influence the photoluminescence of TMDCs
Mengfan Zhou, Wenhui Wang, Junpeng Lu, and Zhenhua Ni

Research Articles

Link

Demonstration of biophoton-driven DNA replication via gold nanoparticle-distance modulated yield oscillation
Na Li, Daoling Peng, Xianjing Zhang, Yousheng Shu, Feng Zhang, Lei Jiang, and Bo Song

Link

Complex RNA-DNA hybrid nanoshapes from iterative mix-and-match screening
Shi Chen, Zhiyuan Zhang, Eugene Alforque, and Thomas Hermann

Link

Fluorescent silicon nanoparticles-based nanotheranostic agents for rapid diagnosis and treatment of bacteria-induced keratitis
Lu Zhang, Xiaoyuan Ji, Yuanyuan Su, Xia Zhai, Hua Xu, Bin Song, Airui Jiang, Daoxia Guo, and Yao He

Link

Mechanistic insight into gold nanorod transformation in nanoscale confinement of ZIF-8
Cheongwon Bae, Jaedeok Lee, Lehan Yao, Suhyeon Park, Yeonju Lee, Jieun Lee, Qian Chen, and Juyeong Kim

Link

Supersaturated bridge-sulfur and vanadium co-doped MoS2 nanosheet arrays with enhanced sodium storage capability
Yuru Dong, Zhengju Zhu, Yanjie Hu, Guanjie He, Yue Sun, Qilin Cheng, Ivan P. Parkin, and Hao Jiang

Link

A hierarchical heterostructure of CdS QDs confined on 3D ZnIn2S4 with boosted charge transfer for photocatalytic CO2 reduction
Zezhou Zhu, Xiaoxia Li, Yunteng Qu, Fangyao Zhou, Zhiyuan Wang, Wenyu Wang, Changming Zhao, Huijuan Wang, Liqiang Li, Yagang Yao, Qun Zhang, and Yuen Wu

Link

Superbroad-band actively tunable acoustic metamaterials driven from poly (ethylene terephthalate)/carbon nanotube nanocomposite membranes
Ying Li, Wen Ning, Qingyu Peng, Minglong Yang, Dongyi Lei, Siyao Guo, Peng Liu, Kaili Jiang, Xiaodong He, and Yibin Li

Link

Coarse and fine-tuning of lasing transverse electromagnetic modes in coupled all-inorganic perovskite quantum dots
Youngsin Park, Guanhua Ying, Atanu Jana, Vitaly Osokin, Claudius C. Kocher, Tristan Farrow, Robert A. Taylor, and Kwang S. Kim

Link

Hybridized 1T/2H-MoS2/graphene fishnet tube for high-performance on-chip integrated micro-systems comprising supercapacitors and gas sensors
Chi Zhang, Jing Ning, Boyu Wang, Haibin Guo, Xin Feng, Xue Shen, Yanqing Jia, Jianguo Dong, Dong Wang, Jincheng Zhang, and Yue Hao

Link

Highly active sites of low spin FeN4 species: The identification and the ORR performance
Huizhu Cai, Bingbing Chen, Xiao Zhang, Yuchen Deng, Dequan Xiao, Ding Ma, and Chuan Shi

Link

Vapor deposition of aluminium oxide into N-rich mesoporous carbon framework as a reversible sulfur host for lithium-sulfur battery cathode
Fei Sun, Zhibin Qu, Hua Wang, Xiaoyan Liu, Tong Pei, Rui Han, Jihui Gao, Guangbo Zhao, and Yunfeng Lu

Link

Improved Na storage and Coulombic efficiency in TiP2O7@C microflowers for sodium ion batteries
Jun Pan, Nana Wang, Lili Li, Feng Zhang, Zhenjie Cheng, Yanlu Li, Jian Yang, and Yitai Qian

Link

Multiple radial phosphorus segregations in GaAsP core-shell nanowires
H. Aruni Fonseka, Yunyan Zhang, James A. Gott, Richard Beanland, Huiyun Liu, and Ana M. Sanchez

Link

Enhancement of interfacial catalysis in a triphase reactor using oxygen nanocarriers
Lu Zhou, Liping Chen, Zhenyao Ding, Dandan Wang, Hao Xie, Weihai Ni, Weixiang Ye, Xiqi Zhang, Lei Jiang, and Xinjian Feng

Link

Functionalized graphene oxide nanosheets with unique three-in-one properties for efficient and tunable antibacterial applications
Bo-Yao Lu, Guan-Yin Zhu, Chen-Hao Yu, Ge-Yun Chen, Chao-Liang Zhang, Xin Zeng, Qian-Ming Chen, and Qiang Peng

Link

Tumor-responsive copper-activated disulfiram for synergetic nanocatalytic tumor therapy
Hao Chen, Xi Li, Minfeng Huo, Liying Wang, Yu Chen, Wei Chen, and Bailiang Wang

Link

Sonodynamic therapy with immune modulatable two-dimensional coordination nanosheets for enhanced anti-tumor immunotherapy
Wenjun Zhu, Qian Chen, Qiutong Jin, Yu Chao, Lele Sun, Xiao Han, Jun Xu, Longlong Tian, Jinglei Zhang, Teng Liu, and Zhuang Liu

Link

ATP-responsive hollow nanocapsules for DOX/GOx delivery to enable tumor inhibition with suppressed P-glycoprotein
Huimin Zhu, Guodong Cao, Yike Fu, Chao Fang, Qiang Chu, Xiang Li, Yulian Wu, and Gaorong Han

Link

Ultrathin flexible InGaZnO transistor for implementing multiple functions with a very small circuit footprint
Chaoqi Dai, Peiqin Chen, Shaocheng Qi, Yongbin Hu, Zhitang Song, and Mingzhi Dai

Link

Breakdown of Raman selection rules by Fröhlich interaction in few-layer WS2
Qing-Hai Tan, Yu-Jia Sun, Xue-Lu Liu, Kai-Xuan Xu, Yuan-Fei Gao, Shu-Liang Ren, Ping-Heng Tan, and Jun Zhang

Link

Water-soluble hollow nanocrystals from self-assembly of AIEE-active Pt(II) metallomesogens
Cristián Cuerva, Javier Fernández-Lodeiro, Mercedes Cano, José Luis Capelo-Martínez, and Carlos Lodeiro

Link

Magnetic-programmable organohydrogels with reconfigurable network for mechanical homeostasis
Yingchao Yang, Qian Liu, Tianyi Zhao, Yunfei Ru, Ruochen Fang, Yichao Xu, Jin Huang, and Mingjie Liu

Link

Oxygen-assisted direct growth of large-domain and high-quality graphene on glass targeting advanced optical filter applications
Bingzhi Liu, Huihui Wang, Wei Gu, Le Zhou, Zhaolong Chen, Yufeng Nie, Congwei Tan, Haina Ci, Nan Wei, Lingzhi Cui, Xuan Gao, Jingyu Sun, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

Robust enhanced hydrogen production at acidic conditions over molybdenum oxides-stabilized ultrafine palladium electrocatalysts
Ji Sun, Xian Zhang, Meng Jin, Qizhong Xiong, Guozhong Wang, Haimin Zhang, and Huijun Zhao

Link

Continuous mechanical tuning of plasmonic nanoassemblies for tunable and selective SERS platforms
Xiunan Yan, Qing Chen, Qun Song, Ziyu Huo, Ning Zhang, and Mingming Ma

Link

Atomistic modeling and rational design of optothermal tweezers for targeted applications
Hongru Ding, Pavana Siddhartha Kollipara, Linhan Lin, and Yuebing Zheng

Link

Unveiling the role of Fe3O4 in polymer spin valve near Verwey transition
Shuaishuai Ding, Yuan Tian, Xiang Liu, Ye Zou, Huanli Dong, Wenbo Mi, and Wenping Hu

Link

Flexible Au micro-array electrode with atomic-scale Au thin film for enhanced ethanol oxidation reaction
Xun Cao, Dongdong Peng, Cao Wu, Yongmin He, Chaojiang Li, Bowei Zhang, Changcun Han, Junsheng Wu, Zheng Liu, and Yizhong Huang

Link

Adaptive nanopores: A bioinspired label-free approach for protein sequencing and identification
Andrea Spitaleri, Denis Garoli, Moritz Schütte, Hans Lehrach, Walter Rocchia, and Francesco De Angelis

Perspective Review

Link

Emerging porous nanosheets: From fundamental synthesis to promising applications
Yun Fan, Jia Zhang, Yu Shen, Bing Zheng, Weina Zhang, and Fengwei Huo

Nano Research cover