•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 9 (2020)

Highlight

Review Article

Research Articles

Link

Mesoporous silica rods with cone shaped pores modulate inflammation and deliver BMP-2 for bone regeneration
Chun Xu, Lan Xiao, Yuxue Cao, Yan He, Chang Lei, Yin Xiao, Wujin Sun, Samad Ahadian, Xueting Zhou, Ali Khademhosseini, and Qingsong Ye

Link

The versatility of Fe(II) in the synthesis of uniform citrate-stabilized plasmonic nanoparticles with tunable size at room temperature
Carlos Fernández-Lodeiro, Javier Fernández-Lodeiro, Enrique Carbó-Argibay, Carlos Lodeiro, Jorge Pérez-Juste, and Isabel Pastoriza-Santos

Link

Tunable catalytic activity of gadolinium-doped ceria nanoparticles for pro-oxidation of hydrogen peroxide
Anuja Bhalkikar, Tai-Sing Wu, Tamra J. Fisher, Anandakumar Sarella, Dawei Zhang, Yi Gao, Yun-Liang Soo, and Chin Li Cheung

Link

Molecular recognition and homochirality preservation of guanine tetrads in the presence of melamine
Yanghan Chen, Chong Chen, Pengcheng Ding, Guoqiang Shi, Ye Sun, Lev N. Kantorovich, Flemming Besenbacher, and Miao Yu

Link

Wide emission shifts and high quantum yields of solvatochromic carbon dots with rich pyrrolic nitrogen
Hua Wang, Philip Haydel, Ning Sui, Lina Wang, Yan Liang, and William W. Yu

Link

Periodic surface functional group density on graphene via laser-induced substrate patterning at Si/SiO2 interface
Karolina A. Drogowska-Horna, Inam Mirza, Alvaro Rodriguez, Petr Kovaíek, Juraj Sládek, Thibault J.-Y. Derrien, Mindaugas Gedvilas, Gediminas Raiukaitis, Otakar Frank, Nadezhda M. Bulgakova, and Martin Kalbá

Link

High resolution strain mapping of a single axially heterostructured nanowire using scanning X-ray diffraction
Susanna Hammarberg, Vilgail Dagyt, Lert Chayanun, Megan O. Hill, Alexander Wyke, Alexander Bjrling, Ulf Johansson, Sebastian Kalbfleisch, Magnus Heurlin, Lincoln J. Lauhon, Magnus T. Borgstrm, and Jesper Wallentin

Link

Bioinspired hybrid patches with self-adhesive hydrogel and piezoelectric nanogenerator for promoting skin wound healing
Shuo Du, Nuoya Zhou, Yujie Gao, Ge Xie, Hongyao Du, Hao Jiang, Lianbin Zhang, Juan Tao, and Jintao Zhu

Link

Ag doped urchin-like α-MnO2 toward efficient and bifunctional electrocatalysts for Li-O2 batteries
Linna Dai, Qing Sun, Lina Chen, Huanhuan Guo, Xiangkun Nie, Jun Cheng, Jianguang Guo, Jianwei Li, Jun Lou, and Lijie Ci

Link

Versatile and scalable chemical vapor deposition of vertically aligned MoTe2 on reusable Mo foils
Jinjun Lin, Hong Wang, Roland Yingjie Tay, Hongling Li, Maziar Shakerzadeh, Siu Hon Tsang, Zheng Liu, and Edwin Hang Tong Teo

Link

Polymer matrix mediated solvation of LiNO3 in carbonate electrolytes for quasi-solid high-voltage lithium metal batteries
Zijian Wang, Kai Yang, Yongli Song, Hai Lin, Ke Li, Yanhui Cui, Luyi Yang, and Feng Pan

Link

Controlled 2D growth of organic semiconductor crystals by suppressing “coffee-ring” effect
Wei Wang, Bei Lu, Wei Deng, Xiujuan Zhang, Zhengjun Lu, Di Wu, Jiansheng Jie, and Xiaohong Zhang

Link

Controllable synthesis of NiS and NiS2 nanoplates by chemical vapor deposition
Chen Dai, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Ruixia Wu, Huifang Ma, and Xidong Duan

Link

Vasarely painting at the nanoscale on sapphire crystals
Caroline Matringe, Elsa Thune, Rémy Cavalotti, Ahmad Fakih, Stephan Arnaud, Nils Blanc, Nathalie Boudet, Alessandro Coati, Yves Garreau, David Babonneau, and René Guinebretière

Link

High brightness NIR-II nanofluorophores based on fused-ring acceptor molecules
Xingfu Zhu, Chunchen Liu, Zhubin Hu, Haile Liu, Jiang Wang, Yang Wang, Xinyuan Wang, Rui Ma, Xiaodong Zhang, Haitao Sun, and Yongye Liang

Link

Polarity-activated super-resolution imaging probe for the formation and morphology of amyloid fibrils
Zheng Lv, Li Li, Zhongwei Man, Zhenzhen Xu, Hongtu Cui, Rui Zhan, Qihua He, Lemin Zheng, and Hongbing Fu

Link

Quasiparticle interference and impurity resonances on WTe2
Hyeokshin Kwon, Taehwan Jeong, Samudrala Appalakondaiah, Youngtek Oh, Insu Jeon, Hongki Min, Seongjun Park, Young Jae Song, Euyheon Hwang, and Sungwoo Hwang

Link

Highly regular rosette-shaped cathodoluminescence in GaN self-assembled nanodisks and nanorods
Bijun Zhao, Mark Nicolas Lockrey, Naiyin Wang, Philippe Caroff, Xiaoming Yuan, Li Li, Jennifer Wong-Leung, Hark Hoe Tan, and Chennupati Jagadish

Link

High-resolution, full-color quantum dot light-emitting diode display fabricated via photolithography approach
Wenhai Mei, Zhenqi Zhang, Aidi Zhang, Dong Li, Xiaoyuan Zhang, Haowei Wang, Zhuo Chen, Yanzhao Li, Xinguo Li, and Xiaoguang Xu

Link

Bidirectional micro-actuators based on eccentric coaxial composite oxide nanofiber
Guang Wang, He Ma, Xiang Jin, Hua Yuan, Yang Wei, Qunqing Li, Kaili Jiang, and Shoushan Fan

Link

Accelerated oxygen reduction on Fe/N/C catalysts derived from precisely-designed ZIF precursors
Ergui Luo, Chen Wang, Yang Li, Xian Wang, Liyuan Gong, Tuo Zhao, Zhao Jin, Junjie Ge, Changpeng Liu, and Wei Xing

Link

Interfacial engineering of Ni/V2O3 for hydrogen evolution reaction
Yang Chen, Yuan Rao, Rongzhi Wang, Yanan Yu, Qiulin Li, Shujuan Bao, Maowen Xu, Qin Yue, Yanning Zhang, and Yijin Kang

Link

Single-molecule imaging of dinitrogen molecule adsorption on individual iron phthalocyanine
Chengding Gu, Jia Lin Zhang, Jian Qiang Zhong, Qian Shen, Xiong Zhou, Kaidi Yuan, Shuo Sun, Xu Lian, Zhirui Ma, and Wei Chen

Link

The potentially crucial role of quasi-particle interferences for the growth of silicene on graphite
Fatme Jardali, Christoph Lechner, Maurizio De Crescenzi, Manuela Scarselli, Isabelle Berbezier, Paola Castrucci, and Holger Vach

Link

Highly active N-doped carbon encapsulated Pd-Fe intermetallic nanoparticles for the oxygen reduction reaction
Yezhou Hu, Yun Lu, Xueru Zhao, Tao Shen, Tonghui Zhao, Mingxing Gong, Ke Chen, Chenglong Lai, Jian Zhang, Huolin L. Xin, and Deli Wang

Link

Morphology-controlled transformation of Cu@Au core-shell nanowires into thermally stable Cu3Au intermetallic nanowires
Zhiqiang Niu, Shouping Chen, Yi Yu, Teng Lei, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, and Peidong Yang

Link

Compressively-strained GaSb nanowires with core-shell heterostructures
Zhongyunshen Zhu, Johannes Svensson, Axel R. Persson, Reine Wallenberg, Andrei V. Gromov, and Lars-Erik Wernersson

Link

Rationally designed synthesis of bright AgInS2/ZnS quantum dots with emission control
José X. Soares, K. David Wegner, David S. M. Ribeiro, Armindo Melo, Ines Häusler, João L. M. Santos, and Ute Resch-Genger

Nano Research cover