•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 8 (2020)

Review Articles

Link

Flexible optoelectronic devices based on metal halide perovskites
Hao Chen, Hao Wang, Jiang Wu, Feng Wang, Ting Zhang, Yafei Wang, Detao Liu, Shibin Li, Richard V. Penty, and Ian H. White

Link

2D nanomaterials for tissue engineering application
Jingyang Zhang, Haolin Chen, Meng Zhao, Guiting Liu, and Jun Wu

Research Articles

Link

Atomically thin defect-rich Ni-Se-S hybrid nanosheets as hydrogen evolution reaction electrocatalysts
Jianpeng Sun, Xiangting Hu, Zhaodi Huang, Tianxiang Huang, Xiaokang Wang, Hailing Guo, Fangna Dai, and Daofeng Sun

Link

Synergy of Fe-N4 and non-coordinated boron atoms for highly selective oxidation of amine into nitrile
Hong-Hui Wang, Li-Bing Lv, Shi-Nan Zhang, Hui Su, Guang-Yao Zhai, Wei-Wei Lei, Xin-Hao Li, and Jie-Sheng Chen

Link

Facile synthesis of Co and Ce dual-doped Ni3S2 nanosheets on Ni foam for enhanced oxygen evolution reaction
Xiaoxia Wu, Tong Zhang, Jiaxu Wei, Pengfei Feng, Xingbin Yan, and Yu Tang

Link

Super-resolution quantification of nanoscale damage to mitochondria in live cells
Xintian Shao, Qixin Chen, Lianting Hu, Zhiqi Tian, Liuyi Liu, Fei Liu, Fengshan Wang, Peixue Ling, Zong-Wan Mao, and Jiajie Diao

Link

Efficient elimination of multidrug-resistant bacteria using copper sulfide nanozymes anchored to graphene oxide nanosheets
Wanshun Wang, Binglin Li, Huili Yang, Zefeng Lin, Lingling Chen, Zhan Li, Jiayuan Ge, Tao Zhang, Hong Xia, Lihua Li, and Yao Lu

Link

Synergy between metallic components of MoNi alloy for catalyzing highly efficient hydrogen storage of MgH2
Meng Chen, Yanhui Pu, Zhenyang Li, Gang Huang, Xiaofang Liu, Yao Lu, Wukui Tang, Li Xu, Shuangyu Liu, Ronghai Yu, and Jianglan Shui

Link

Facile synthesis of Au embedded CuOx-CeO2 core/shell nanospheres as highly reactive and sinter-resistant catalysts for catalytic hydrogenation of p-nitrophenol
Ke Wu, Xin-Yu Wang, Ling-Ling Guo, Yue-Jiao Xu, Liang Zhou, Ze-Yu Lyu, Kang-Yu Liu, Rui Si, Ya-Wen Zhang, Ling-Dong Sun, and Chun-Hua Yan

Link

Catalytic Co9S8 decorated carbon nanoboxes as efficient cathode host for long-life lithium-sulfur batteries
Weiwei Sun, Yujie Li, Shuangke Liu, Qingpeng Guo, Yuhao Zhu, Xiaobin Hong, Chunman Zheng, and Kai Xie

Link

Visualized and cascade-enhanced gene silencing by smart DNAzyme-graphene nanocomplex
Lingjie Ren, Xiaoxia Chen, Chang Feng, Lei Ding, Xiaomin Liu, Tianshu Chen, Fan Zhang, Yanli Li, Zhongliang Ma, Bo Tian, and Xiaoli Zhu

Link

Enhanced catalytic degradation of organic pollutants by multi-stimuli activated multiferroic nanoarchitectures
Fajer Mushtaq, Xiangzhong Chen, Harun Torlakcik, Bradley J. Nelson, and Salvador Pané

Link

Zn-doping enhances the photoluminescence and stability of PbS quantum dots for in vivo high-resolution imaging in the NIR-II window
Xiulei Shi, Song Chen, Meng-Yao Luo, Biao Huang, Guozhen Zhang, Ran Cui, and Mingxi Zhang

Link

Indium doped CsPbI3 films for inorganic perovskite solar cells with efficiency exceeding 17%
Xiaomei Li, Kaili Wang, Femi Lgbari, Chong Dong, Wenfan Yang, Chang Ma, Heng Ma, Zhao-Kui Wang, and Liang-Sheng Liao

Link

NIR-II driven plasmon-enhanced cascade reaction for tumor microenvironment-regulated catalytic therapy based on bio-breakable Au–Ag nanozyme
Min Xu, Qianglan Lu, Yiling Song, Lifang Yang, Chuchu Ren, Wen Li, Ping Liu, Yule Wang, Yan Zhu, and Nan Li

Link

Rod-shape inorganic biomimetic mutual-reinforcing MnO2-Au nanozymes for catalysis-enhanced hypoxic tumor therapy
Lifang Yang, Chuchu Ren, Min Xu, Yilin Song, Qianglan Lu, Yule Wang, Yan Zhu, Xinxing Wang, and Nan Li

Link

Vapor phase growth of two-dimensional PdSe2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors
Weiting Xu, Jiayang Jiang, Huifang Ma, Zhengwei Zhang, Jia Li, Bei Zhao, Ruixia Wu, Xiangdong Yang, Hongmei Zhang, Bailing Li, Weining Shu, Zucheng Zhang, Bo Li, Yuan Liu, Lei Liao, and Xidong Duan

Link

A systematic assessment of hydroxyapatite nanoparticles used in the treatment of melanoma
Zhongtao Li, Jiaoqing Tang, Hongfeng Wu, Zhixin Ling, Siyu Chen, Yong Zhou, Bo Guo, Xiao Yang, Xiangdong Zhu, Lin Wang, Chongqi Tu, and Xingdong Zhang

Link

3D uniform nitrogen-doped carbon skeleton for ultra-stable sodium metal anode
Ben Liu, Danni Lei, Jin Wang, Qingfei Zhang, Yinggan Zhang, Wei He, Hongfei Zheng, Baisheng Sa, Qingshui Xie, Dong-Liang Peng, and Baihua Qu

Link

Gate controllable spin transistor with semiconducting tunneling barrier
Shuqin Zhang, Renrong Liang, Xiawa Wang, Wenjie Chen, Weijun Cheng, Jing Wang, and Jun Xu

Link

Light-triggered NO-releasing nanoparticles for treating mice with liver fibrosis
Hongxia Liang, Zhenhua Li, Zhigang Ren, Qiaodi Jia, Linna Guo, Shasha Li, Hongyu Zhang, Shiqi Hu, Dashuai Zhu, Deliang Shen, Zujiang Yu, and Ke Cheng

Link

Cobalt-based metal–organic framework as a dual cooperative controllable release system for accelerating diabetic wound healing
Jiankai Li, Fang Lv, Jinxiu Li, Yuxin Li, Jingduo Gao, Jian Luo, Feng Xue, Qinfei Ke, and He Xu

Link

Investigating molecular orbitals with submolecular precision on pristine sites and single atomic vacancies of monolayer h-BN
Liwei Liu, Thomas Dienel, Gino Günzburger, Teng Zhang, Zeping Huang, Cong Wang, Roland Widmer, Wei Ji, Yeliang Wang, and Oliver Grning

Link

Phase boundary engineering of metal-organic-framework-derived carbonaceous nickel selenides for sodium-ion batteries
Shiyao Lu, Hu Wu, Jingwei Hou, Limin Liu, Jiao Li, Chris J. Harris, Cheng-Yen Lao, Yuzheng Guo, Kai Xi, Shujiang Ding, Guoxin Gao, Anthony K. Cheetham, and R. Vasant Kumar

Link

Controllable growth and flexible optoelectronic devices of regularly-assembled Bi2S3 semiconductor nanowire bifurcated junctions and crosslinked networks
Yi Hu, Lingyun Mao, Xin Yuan, Jingyu Lu, Renpeng Chen, Tao Chen, Wenjun Zhang, Xiaolan Xue, Wen Yan, Mohammadreza Shokouhimehr, Xiao Li Zhang, and Zhong Jin

Link

Ultra-high current gain tunneling hot-electron transfer amplifier based on vertical van der Waals heterojunctions
Xu Zhao, Peng Chen, Xingqiang Liu, Guoli Li, Xuming Zou, Yuan Liu, Qilong Wu, Yufang Liu, Woo Jong Yu, and Lei Liao

Link

Direct bandgap engineering with local biaxial strain in few-layer MoS2 bubbles
Yang Guo, Bin Li, Yuan Huang, Shuo Du, Chi Sun, Hailan Luo, Baoli Liu, Xingjiang Zhou, Jinlong Yang, Junjie Li, and Changzhi Gu

Link

Direct laser patterning of two-dimensional lateral transition metal disulfide-oxide-disulfide heterostructures for ultrasensitive sensors
Bolun Wang, Hao Luo, Xuewen Wang, Enze Wang, Yufei Sun, Yu-Chien Tsai, Jinxuan Dong, Peng Liu, Huanglong Li, Yong Xu, Sefaattin Tongay, Kaili Jiang, Shoushan Fan, and Kai Liu

Link

A novel clustered SPIO nanoplatform with enhanced magnetic resonance T2 relaxation rate for micro-tumor detection and photothermal synergistic therapy
Hongwei Lu, Yongjing Xu, Ruirui Qiao, Ziwei Lu, Pin Wang, Xindan Zhang, An Chen, Liming Zou, and Zhongling Wang

Nano Research cover