•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 7 (2020)

Review Articles

Link

Progress in transdermal drug delivery systems for cancer therapy
Tianyue Jiang, Guo Xu, Guojun Chen, Yu Zheng, Bingfang He, and Zhen Gu

Link

Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium-sulfur batteries
Zechao Zhuang, Qi Kang, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Research Articles

Link

Superior wide-temperature lithium storage in a porous cobalt vanadate
Haoliang Chen, Dan Yang, Xueye Zhuang, Dong Chen, Weiling Liu, Qi Zhang, Huey Hoon Hng, Xianhong Rui, Qingyu Yan, and Shaoming Huang

Link

Niobium doping induced mirror twin boundaries in MBE grown WSe2 monolayers
Bo Wang, Yipu Xia, Junqiu Zhang, Hannu-Pekka Komsa, Maohai Xie, Yong Peng, and Chuanhong Jin

Link

Dynamic observation of in-plane h-BN/graphene heterostructures growth on Ni(111)
Wei Wei, Jiaqi Pan, Chanan Euaruksakul, Yang Yang, Yi Cui, Qiang Fu, and Xinhe Bao

Link

Non-contact cylindrical rotating triboelectric nanogenerator for harvesting kinetic energy from hydraulics
Nan Zhang, Cheng Qin, Tianxing Feng, Jun Li, Zhirui Yang, Xiupeng Sun, Erjun Liang, Yanchao Mao, and Xudong Wang

Link

Vertical graphene nanosheetsmodified Al current collectors for high-performance sodium-ion batteries
Kexin Wang, Chongzhen Wang, Hao Yang, Xiongbiao Wang, Feng Cao, Qinci Wu, and Hailin Peng

Link

Efficient up-conversion photoluminescence in all-inorganic lead halide perovskite nanocrystals
Andrs Granados del guila, T. Thu Ha Do, Jun Xing, Wen Jie Jee, Jacob B. Khurgin, and Qihua Xiong

Link

Molecular-scale integrated multi-functions for organic light-emitting transistors
Lei Zheng, Jinfeng Li, Ke Zhou, Xixia Yu, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, and Wenping Hu

Link

Crystal phase-controlled growth of PtCu and PtCo alloys on 4H Au nanoribbons for electrocatalytic ethanol oxidation reaction
Jie Wang, Jian Zhang, Guigao Liu, Chongyi Ling, Bo Chen, Jingtao Huang, Xiaozhi Liu, Bing Li, An-Liang Wang, Zhaoning Hu, Ming Zhou, Ye Chen, Hongfei Cheng, Jiawei Liu, Zhanxi Fan, Nailiang Yang, Chaoliang Tan, Lin Gu, Jinlan Wang, and Hua Zhang

Link

Local modulation of excitons and trions in monolayer WS2 by carbon nanotubes
Rui Feng, Shicheng Xu, Weiming Liu, Peng Gao, Jin Zhang, and Lianming Tong

Link

Controlled growth of crossed ultralong carbon nanotubes by gas flow
Zhenxing Zhu, Yunxiang Bai, Nan Wei, Jun Gao, Silei Sun, Chenxi Zhang, and Fei Wei

Link

Multiplexed intracellular detection based on dual-excitation/dual-emission upconversion nanoprobes
Jianxi Ke, Shan Lu, Zhuo Li, Xiaoying Shang, Xingjun Li, Renfu Li, Datao Tu, Zhuo Chen, and Xueyuan Chen

Link

Structure regulated catalytic performance of gold nanocluster-MOF nanocomposites
Yanfei Zhu, Xueying Qiu, Shenlong Zhao, Jun Guo, Xiaofei Zhang, Wenshi Zhao, Yanan Shi, and Zhiyong Tang

Link

Investigation of cubic Pt alloys for ammonia oxidation reaction
Yat Tung Chan, Kumar Siddharth, and Minhua Shao

Link

Superatomic Au13 clusters ligated by different N-heterocyclic carbenes and their ligand-dependent catalysis, photoluminescence, and proton sensitivity
Hui Shen, Sijin Xiang, Zhen Xu, Chen Liu, Xihua Li, Cunfa Sun, Shuichao Lin, Boon K. Teo, and Nanfeng Zheng

Nano Research cover