•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 6 (2020)

Review Article

Link

Recent advances in photodynamic therapy based on emerging two-dimensional layered nanomaterials
Xinqiang Wu, Xiaofeng Jiang, Taojian Fan, Zhiwei Zheng, Zhaoyuan Liu, Yubin Chen, Liangqi Cao, Zhongjian Xie, Dawei Zhang, Jiaqi Zhao, Qiwen Wang, Zhenhui Huang, Zhijian Chen, Ping Xue, and Han Zhang

Research Articles

Link

Gene editing particle system as a therapeutic approach for drug-resistant colorectal cancer
Jee-Yeon Ryu, You Jung Choi, Eun-Jeong Won, Emmanuel Hui, Ho-Shik Kim, Young-Seok Cho, and Tae-Jong Yoon

Link

Scalable synthesis of nanoporous silicon microparticles for highly cyclable lithium-ion batteries
Jiangyan Wang, William Huang, Yong Seok Kim, You Kyeong Jeong, Sang Cheol Kim, Jeffrey Heo, Hiang Kwee Lee, Bofei Liu, Jaehou Nah, and Yi Cui

Link

Batch synthesis of transfer-free graphene with wafer-scale uniformity
Bei Jiang, Qiyue Zhao, Zhepeng Zhang, Bingzhi Liu, Jingyuan Shan, Liang Zhao, Mark H. Rümmeli, Xuan Gao, Yanfeng Zhang, Tongjun Yu, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Link

Quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Cu-dicyanobenzene coloring-triangle lattice
Yixuan Gao, Yu-Yang Zhang, Jia-Tao Sun, Lizhi Zhang, Shengbai Zhang, and Shixuan Du

Link

Exploring the band structure of Wurtzite InAs nanowires using photocurrent spectroscopy
Seyyedesadaf Pournia, Samuel Linser, Giriraj Jnawali, Howard E. Jackson, Leigh M. Smith, Amira Ameruddin, Philippe Caroff, Jennifer Wong-Leung, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, and Hannah J. Joyce

Link

Facile grafting strategy synthesis of single-atom electrocatalyst with enhanced ORR performance
Rui Ding, Yide Liu, Zhiyan Rui, Jia Li, Jianguo Liu, and Zhigang Zou

Link

Step-confined thin film growth via near-surface atom migration
Caixia Meng, Junfeng Gao, Rongtan Li, Yanxiao Ning, Yuan Chang, Rentao Mu, Qiang Fu, and Xinhe Bao

Link

Plasmonics of regular shape particles, a simple group theory approach
Sarra Mitiche, Sylvie Marguet, Fabrice Charra, and Ludovic Douillard

Link

Atomic layer deposited 2D MoS2 atomic crystals: from material to circuit
Hao Liu, Lin Chen, Hao Zhu, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding, Peng Zhou, and David Wei Zhang

Link

Multimorphism and gap opening of charge-density-wave phases in monolayer VTe2
Meizhuang Liu, Changwei Wu, Zizhao Liu, Zhiqiang Wang, Dao-Xin Yao, and Dingyong Zhong

Link

Fabrication of oxygen-doped MoSe2 hierarchical nanosheets for highly sensitive and selective detection of trace trimethylamine at room temperature in air
Nannan Hou, Qianqian Sun, Jing Yang, Su You, Yun Cheng, Qian Xu, Wei Li, Shiqi Xing, Li Zhang, Junfa Zhu, and Qing Yang

Link

High-performance polarization-sensitive photodetector based on a few-layered PdSe2 nanosheet
Jiahong Zhong, Juan Yu, Lingkai Cao, Cheng Zeng, Junnan Ding, Chunxiao Cong, Zongwen Liu, and Yanping Liu

Link

C1q recognizes antigen-bound IgG in a curvature-dependent manner
Christina M. Zeuthen, Ali Shahrokhtash, Karin Fromell, Kristina Nilsson Ekdahl, Hossein Mohammad-Beigi, and Duncan S. Sutherland

Link

Enhanced singlet oxygen generation by hybrid Mn-doped nanocomposites for selective photo-oxidation of benzylic alcohols
Zhi-Jun Li, Shuya Li, Andrew Hunter Davis, Elan Hofman, Gyu Leem, and Weiwei Zheng

Link

One-step synthesis of amine-coated ultra-small mesoporous silica nanoparticles
Mingyue Cui, Christian Wiraja, Lim Wei Qi, Sharon Chew Wan Ting, Deblin Jana, Mengjia Zheng, Xiao Hu, and Chenjie Xu

Link

High yield production of ultrathin fibroid semiconducting nanowire of Ta2Pd3Se8
Xue Liu, Sheng Liu, Liubov Yu. Antipina, Yibo Zhu, Jinliang Ning, Jinyu Liu, Chunlei Yue, Abin Joshy, Yu Zhu, Jianwei Sun, Ana M. Sanchez, Pavel B. Sorokin, Zhiqiang Mao, Qihua Xiong, and Jiang Wei

Link

A HfC nanowire point electron source with oxycarbide surface of lower work function for high-brightness and stable field-emission
Shuai Tang, Jie Tang, Ta-wei Chiu, Wataru Hayami, Jun Uzuhashi, Tadakatsu Ohkubo, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Masanori Mitome, and Lu-Chang Qin

Link

Nanoliposome-encapsulated caged-GABA for modulating neural electrophysiological activity with simultaneous detection by microelectrode arrays
Jingyu Xie, Yilin Song, Yuchuan Dai, Ziyue Li, Fei Gao, Xuanyu Li, Guihua Xiao, Yu Zhang, Hao Wang, Zeying Lu, Xingyu Jiang, Wenfu Zheng, and Xinxia Cai

Link

A stretchable, asymmetric, coaxial fiber-shaped supercapacitor for wearable electronics
Hua Yuan, Guang Wang, Yuxing Zhao, Yang Liu, Yang Wu, and Yuegang Zhang

Link

Enhancement of MoTe2 near-infrared absorption with gold hollow nanorods for photodetection
Jiawen You, Ye Yu, Kai Cai, Dongming Zhou, Haiming Zhu, Renyan Wang, Qingfu Zhang, Hongwei Liu, Yuting Cai, Dong Lu, Jang-Kyo KIM, Lin Gan, Tianyou Zhai, and Zhengtang Luo

Link

Quality metrology of carbon nanotube thin films and its application for carbon nanotube-based electronics
Jie Zhao, Lijun Shen, Fang Liu, Pan Zhao, Qi Huang, Hua Han, Lianmao Peng, and Xuelei Liang

Link

Oligolayered Ti3C2Tx MXene towards high performance lithium/sodium storage
Xiaolan Song, Hui Wang, Shengming Jin, Miao lv, Ying Zhang, Xiaodong Kong, Hongmei Xu, Ting Ma, Xinyuan Luo, Hengfeng Tan, Dong Hu, Chaoyong Deng, Xinghua Chang, and Jianlong Xu

Link

Self-organization of various “phase-separated” nanostructures in a single chemical vapor deposition
Jinmei Wang, Dongyue Xie, Zhen Li, Xiaohang Zhang, Xing Sun, Amanda L. Coughlin, Thomas Ruch, Qiang Chen, Yaroslav Losovyj, Seunghun Lee, Heshan Yu, Haidong Zhou, Haiyan Wang, Jian Wang, and Shixiong Zhang

Link

Mesoporous PtPd nanoparticles for ligand-mediated and imaging-guided chemo-photothermal therapy of breast cancer
Yanpeng Jia, Yang Song, Ying Qu, Jinrong Peng, Kun Shi, Dan Du, He Li, Yuehe Lin, and Zhiyong Qian

Link

Crystal-plane-dependent redox reaction on Cu surfaces
Yangsheng Li, Hao Chen, Weijia Wang, Wugen Huang, Yanxiao Ning, Qingfei Liu, Yi Cui, Yong Han, Zhi Liu, Fan Yang, and Xinhe Bao

Link

Rationally exfoliating chitin into 2D hierarchical porous carbon nanosheets for high-rate energy storage
Lingfeng Gao, Guoqun Zhang, Jie Cai, Liang Huang, Jun Zhou, and Lina Zhang

Link

Chevron-type graphene nanoribbons with a reduced energy band gap: Solution synthesis, scanning tunneling microscopy and electrical characterization
Ximeng Liu, Gang Li, Alexey Lipatov, Tao Sun, Mohammad Mehdi Pour, Narayana R. Aluru, Joseph W. Lyding, and Alexander Sinitskii

Link

Understanding the role of interface in advanced semiconductor nanostructure and its interplay with wave function overlap
Chenyuan Cai, Yunhao Zhao, Faran Chang, Xuebing Zhao, Liting Yang, Chongyun Liang, Guowei Wang, Zhichuan Niu, Yi Shi, Xianhu Liu, Yuesheng Li, and Renchao Che

Link

Formation of active oxygen species on single-atom Pt catalyst and promoted catalytic oxidation of toluene
Shunzheng Zhao, Yanfeng Wen, Xijun Liu, Xianyun Pen, Fang Lü, Fengyu Gao, Xizhou Xie, Chengcheng Du, Honghong Yi, Dongjuan Kang, and Xiaolong Tang

Nano Research cover