•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 5 (2020)

Review Articles

Link

A mini review on two-dimensional nanomaterial assembly
Zhiwei Fang, Qiyu Xing, Desiree Fernandez, Xiao Zhang, and Guihua Yu

Link

Living electronics
Yixin Zhang, Leo (Huan-Hsuan) Hsu, and Xiaocheng Jiang

Link

Nano-enabled cellular engineering for bioelectric studies
Jiuyun Shi, Clementene Clayton, and Bozhi Tian

Link

From biomimicry to bioelectronics: Smart materials for cardiac tissue engineering
Olurotimi A. Bolonduro, Breanna M. Duffy, Akshita A. Rao, Lauren D. Black, and Brian P. Timko

Research Articles

Link

3D printing of living bacteria electrode
Megan C. Freyman, Tianyi Kou, Shanwen Wang, and Yat Li

Link

Enhanced linear magneto-resistance near the Dirac point in topological insulator Bi2(Te1−xSex)3 nanowires
LingNan Wei, ZhenHua Wang, ZhiDong Zhang, Chieh-Wen Liu, and Xuan P. A. Gao

Link

Highly stable lithium anode enabled by self-assembled monolayer of dihexadecanoalkyl phosphate
Lei Zheng, Feng Guo, Tuo Kang, Jin Yang, Ya Liu, Wei Gu, Yanfei Zhao, Hongzhen Lin, Yanbin Shen, Wei Lu, and Liwei Chen

Link

Wireless phototherapeutic contact lenses and glasses with red light-emitting diodes
Young-Geun Park, Eunkyung Cha, Hyeon Seok An, Kyoung-Pil Lee, Myoung Hoon Song, Hong Kyun Kim, and Jang-Ung Park

Link

(Metal yolk)/(porous ceria shell) nanostructures for high-performance plasmonic photocatalysis under visible light
Nina Jiang, Danyang Li, Lili Liang, Qing Xu, Lei Shao, Shi-Bin Wang, Aizheng Chen, and Jianfang Wang

Link

Origin of inhomogeneity in spark plasma sintered bismuth antimony telluride thermoelectric nanocomposites
Enzheng Shi, Shuang Cui, Nicholas Kempf, Qingfeng Xing, Thomas Chasapis, Huazhang Zhu, Zhe Li, Je-Hyeong Bahk, G. Jeffrey Snyder, Yanliang Zhang, Renkun Chen, and Yue Wu

Link

On-demand production of hydrogen by reacting porous silicon nanowires with water
Rui Ning, Yue Jiang, Yitian Zeng, Huaxin Gong, Jiheng Zhao, Jeffrey Weisse, Xinjian Shi, Thomas M. Gill, and Xiaolin Zheng

Link

Pt3Ag alloy wavy nanowires as highly effective electrocatalysts for ethanol oxidation reaction
Xiaoyang Fu, Chengzhang Wan, Aixin Zhang, Zipeng Zhao, Huaixun Huyan, Xiaoqing Pan, Shuaijing Du, Xiangfeng Duan, and Yu Huang

Link

Phosphorus-doping activates carbon nanotubes for efficient electroreduction of nitrogen to ammonia
Lu-Pan Yuan, Ze-Yuan Wu, Wen-Jie Jiang, Tang Tang, Shuai Niu, and Jin-Song Hu

Link

Bioelectronic protein nanowire sensors for ammonia detection
Alexander F. Smith, Xiaomeng Liu, Trevor L. Woodard, Tianda Fu, Todd Emrick, Juan M. Jiménez, Derek R. Lovley, and Jun Yao

Link

Self-aligned on-chip coupled photonic devices using individual cadmium sulfide nanobelts
Jacob S. Berger, Ho-Seok Ee, Mingliang Ren, Daksh Agarwal, Wenjing Liu, and Ritesh Agarwal

Link

A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes
David Sichen Wu, Guangmin Zhou, Eryang Mao, Yongming Sun, Bofei Liu, Li Wang, Jiangyan Wang, Feifei Shi, and Yi Cui

Link

Multiaxially-stretchable kirigami-patterned mesh design for graphene sensor devices
Hyo Chan Lee, Ezekiel Y. Hsieh, Keong Yong, and SungWoo Nam

Link

DNA origami mediated electrically connected metal—semiconductor junctions
Basu R. Aryal, Dulashani R. Ranasinghe, Tyler R. Westover, Diana G. Calvopia, Robert C. Davis, John N. Harb, and Adam T. Woolley

Link

Mimicking peroxidase active site microenvironment by functionalized graphene quantum dots
Qi Xin, Xinrui Jia, Asmat Nawaz, Wenjing Xie, Litao Li, and Jian Ru Gong

Link

Lead halide perovskite nanowires stabilized by block copolymers for Langmuir-Blodgett assembly
Hao Liu, Martin Siron, Mengyu Gao, Dylan Lu, Yehonadav Bekenstein, Dandan Zhang, Letian Dou, A. Paul Alivisatos, and Peidong Yang

Link

Three-dimensional fuzzy graphene ultra-microelectrodes for subcellular electrical recordings
Sahil K. Rastogi, Jacqueline Bliley, Laura Matino, Raghav Garg, Francesca Santoro, Adam W. Feinberg, and Tzahi Cohen-Karni

Nano Research cover