•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 3 (2020)

Review Article

Research Articles

Link

Shape anisotropic Fe3O4 nanotubes for efficient microwave absorption
Jialiang Pan, Honggui Guo, Min Wang, Hui Yang, Haowen Hu, Peng Liu, and Hongwei Zhu

Link

Stimuli-responsive combination therapy of cisplatin and Nrf2 siRNA for improving antitumor treatment of osteosarcoma
Ting-Ting Gu, Chengjun Li, Yurui Xu, Lei Zhang, Xue Shan, Xinyu Huang, Leilei Guo, Kerong Chen, Xiaojian Wang, Haixiong Ge, and Xinghai Ning

Link

Nanoparticle-immersed paper imprinting mass spectrometry imaging reveals uptake and translocation mechanism of pesticides in plants
Xinzhou Wu, Run Qin, Hanxiang Wu, Guangkai Yao, Yue Zhang, Ping Li, Yizhu Xu, Zhixiang Zhang, Zhibin Yin, and Hanhong Xu

Link

Gold nanoparticles doped metal-organic frameworks as near-infrared light-enhanced cascade nanozyme against hypoxic tumors
Xinli Liu, Yongchun Pan, Jingjing Yang, Yanfeng Gao, Ting Huang, Xiaowei Luan, Yuzhen Wang, and Yujun Song

Link

Salt-assisted growth and ultrafast photocarrier dynamics of large-sized monolayer ReSe2
Shaolong Jiang, Jin Yang, Yuping Shi, Jing Zhao, Chunyu Xie, Liyun Zhao, Jiatian Fu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Qin Xie, Huachao Jiang, Qing Zhang, Xianlong Wang, Fuhai Su, and Yanfeng Zhang

Link

A phenazine anode for high-performance aqueous rechargeable batteries in a wide temperature range
Tianjiang Sun, Chang Liu, Jiayue Wang, Qingshun Nian, Yazhi Feng, Yan Zhang, Zhanliang Tao, and Jun Chen

Link

Polymer assisted deposition of high-quality CsPbI2Br film with enhanced film thickness and stability
Jing Wei, Xi Wang, Xiangyu Sun, Zhaofeng Yang, Iwan Moreels, Kun Xu, and Hongbo Li

Link

Pseudocapacitance boosted N-doped carbon coated Fe7S8 nanoaggregates as promising anode materials for lithium and sodium storage
Yanli Zhou, Ming Zhang, Qi Wang, Jian Yang, Xingyun Luo, Yanlu Li, Rong Du, Xinsheng Yan, Xueqin Sun, Caifu Dong, Xiaoyu Zhang, and Fuyi Jiang

Link

Edge induced band bending in van der Waals heterojunctions: A first principle study
Yang Ou, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Zheng Zhang, and Yue Zhang

Link

Effects of crystal structure on the activity of MnO2 nanorods oxidase mimics
Yanxia Meng, Kunfeng Zhao, Zhaokun Zhang, Peng Gao, Jing Yuan, Ting Cai, Qin Tong, Gang Huang, and Dannong He

Link

Intrinsic defects in biomass-derived carbons facilitate electroreduction of CO2
Mengjie Chen, Shuai Wang, Haiyan Zhang, Ping Zhang, Ziqi Tian, Min Lu, Xiaoji Xie, Ling Huang, and Wei Huang

Link

PLGA nanodepots co-encapsulating prostratin and anti-CD25 enhance primary natural killer cell antiviral and antitumor function
Elizabeth E. Sweeney, Preethi B. Balakrishnan, Allison B. Powell, Allan Bowen, Indra Sarabia, Rachel A. Burga, R. Brad Jones, Alberto Bosque, C. Russell Y. Cruz, and Rohan Fernandes

Link

Graphitizing N-doped mesoporous carbon nanospheres via facile single atom iron growth for highly efficient oxygen reduction reaction
Yunshi Xu, Liping Zhu, Xuexue Cui, Mingyu Zhao, Yaling Li, Leilei Chen, Weicun Jiang, Ting Jiang, Shuguang Yang, and Yi Wang

Link

Low Li ion diffusion barrier on low-crystalline FeOOH nanosheets and high performance of energy storage
Jien Li, Shuang Luo, Congcong Wang, Qian Tang, Yanwei Wang, Xiangyu Han, Hao Ran, Jing Wan, Xiao Gu, Xue Wang, and Chenguo Hu

Link

Multi-shelled CuO microboxes for carbon dioxide reduction to ethylene
Dongxing Tan, Jianling Zhang, Lei Yao, Xiuniang Tan, Xiuyan Cheng, Qiang Wan, Buxing Han, Lirong Zheng, and Jing Zhang

Link

Modulation of the magnetic properties of gold-spinel ferrite heterostructured nanocrystals
Elvira Fantechi, Claudia Innocenti, Giovanni Bertoni, Claudio Sangregorio, and Francesco Pineider

Link

Super stable CsPbBr3@SiO2 tumor imaging reagent by stress-response encapsulation
Wentao Song, Yiming Wang, Bing Wang, Yingfang Yao, Wenguang Wang, Jinhui Wu, Qing Shen, Wenjun Luo, and Zhigang Zou

Link

Carbon-coated mesoporous Co9S8 nanoparticles on reduced graphene oxide as a long-life and high-rate anode material for potassium-ion batteries
Guangyao Ma, Xiao Xu, Zhenyu Feng, Chenjing Hu, Yansong Zhu, Xianfeng Yang, Jian Yang, and Yitai Qian

Link

Self-transforming ultrathin α-Co(OH)2 nanosheet arrays from metal-organic framework modified graphene oxide with sandwichlike structure for efficient electrocatalytic oxygen evolution
Mengqiu Huang, Weiwei Liu, Lei Wang, Jiwei Liu, Guanyu Chen, Wenbin You, Jie Zhang, Lijun Yuan, Xuefeng Zhang, and Renchao Che

Link

ZIF-8/LiFePO4 derived Fe-N-P Co-doped carbon nanotube encapsulated Fe2P nanoparticles for efficient oxygen reduction and Zn-air batteries
Huihui Jin, Huang Zhou, Pengxia Ji, Chengtian Zhang, Jiahuan Luo, Weihao Zeng, Chenxi Hu, Daping He, and Shichun Mu

Link

Surface and intrinsic contributions to extinction properties of ZnSe quantum dots
Shangxin Lin, Jiongzhao Li, Chaodan Pu, Hairui Lei, Meiyi Zhu, Haiyan Qin, and Xiaogang Peng

Link

Ternary Pt/Re/SnO2/C catalyst for EOR: Electrocatalytic activity and durability enhancement
Elbieta Drzymaa, Grzegorz Gruze, Joanna Depciuch, Miroslawa Pawlyta, Mikoaj Donten, and Magdalena Parlinska-Wojtan

Link

Tailoring molecular island shapes: influence of microscopic interaction on mesostructure
Simon Aeschlimann, Lu Lyu, Benjamin Stadtmüller, Martin Aeschlimann, and Angelika Kühnle

Link

Large-scale blow spinning of heat-resistant nanofibrous air filters
Ziwei Li, Jianan Song, Yuanzheng Long, Chao Jia, Zhenglian Liu, Lei Li, Cheng Yang, Junchen Liu, Sen Lin, Haiyang Wang, Yibo Liu, Minghao Fang, and Hui Wu

Link

Water-induced ultralong room temperature phosphorescence by constructing hydrogen-bonded networks
Ya-Chuan Liang, Yuan Shang, Kai-Kai Liu, Zhen Liu, Wen-Jie Wu, Qian Liu, Qi Zhao, Xue-Ying Wu, Lin Dong, and Chong-Xin Shan

Link

Surface curvature-confined strategy to ultrasmall nickel-molybdenum sulfide nanoflakes for highly efficient deep hydrodesulfurization
Xin Kang, Jiancong Liu, Chungui Tian, Dongxu Wang, Yaorui Li, Hongyan Zhang, Xusheng Cheng, Aiping Wu, and Honggang Fu

Nano Research cover