•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 2 (2020)

Review Articles

Link

Boride-based electrocatalysts: Emerging candidates for water splitting
Zhijie Chen, Xiaoguang Duan, Wei Wei, Shaobin Wang, Zejie Zhang, and Bing-Jie Ni

Link

Emerging wet electrohydrodynamic approaches for versatile bioactive 3D interfaces
Mehmet Berat Taskin, Lasse Hyldgaard Klausen, Mingdong Dong, and Menglin Chen

Research Articles

Link

NaV6O15: A promising cathode material for insertion/extraction of Mg2+ with excellent cycling performance
Dongzheng Wu, Jing Zeng, Haiming Hua, Junnan Wu, Yang Yang, and Jinbao Zhao

Link

UV illumination enhanced desorption of oxygen molecules from monolayer MoS2 surface
Yuhang Wang, Zhiquan He, Jinbing Zhang, Hao Liu, Xubo Lai, Boyang Liu, Yibao Chen, Fengping Wang, and Liuwan Zhang

Link

Carbon nanostructure morphology templates nanocomposites for phosphoproteomics
Susy Piovesana, Daniel Iglesias, Manuel Melle-Franco, Slavo Kralj, Chiara Cavaliere, Michele Melchionna, Aldo Laganà, Anna L. Capriotti, and Silvia Marchesan

Link

Electrostabilized homogeneous dispersion of boron nitride nanotubes in wide-range of solvents achieved by surface polarity modulation through pyridine attachment
Mi Se Chang, Min-Sun Jang, Sangsun Yang, Jihun Yu, Taehoon Kim, Sedong Kim, Hyomin Jeong, Chong Rae Park, and Jae Won Jeong

Link

One-step rapid synthesis, crystal structure and 3.3 microseconds long excited-state lifetime of Pd1Ag28 nanocluster
Xinzhang Lin, Hengjiang Cong, Keju Sun, Xuemei Fu, Wanchao Kang, Xiuli Wang, Shengye Jin, Ren’an Wu, Chao Liu, and Jiahui Huang

Link

Boosting electrocatalytic water splitting via metal-metalloid combined modulation in quaternary Ni-Fe-P-B amorphous compound
Wukui Tang, Xiaofang Liu, Ya Li, Yanhui Pu, Yao Lu, Zhiming Song, Qiang Wang, Ronghai Yu, and Jianglan Shui

Link

Excipient-free porphyrin/SN-38 based nanotheranostics for drug delivery and cell imaging
Ye Yuan, Ruonan Bo, Di Jing, Zhao Ma, Zhongling Wang, Tzu-yin Lin, Lijie Dong, Xiangdong Xue, and Yuanpei Li

Link

Micro or nano: Evaluation of biosafety and biopotency of magnesium metal organic framework-74 with different particle sizes
Zhou Zhu, Shaokang Jiang, Yanhua Liu, Xiaomeng Gao, Shanshan Hu, Xin Zhang, Chao Huang, Qianbing Wan, Jian Wang, and Xibo Pei

Link

Unadulterated carbon as robust multifunctional electrocatalyst for overall water splitting and oxygen transformation
Fantao Kong, Yu Qiao, Chaoqi Zhang, Xiaohong Fan, Aiguo Kong, and Yongkui Shan

Link

A non-rigid shift of band dispersions induced by Cu intercalation in 2H-TaSe2
Pengdong Wang, Rashid Khan, Zhanfeng Liu, Bo Zhang, Yuliang Li, Sheng Wang, Yunbo Wu, Hongen Zhu, Yi Liu, Guobin Zhang, Dayong Liu, Shuangming Chen, Li Song, and Zhe Sun

Link

Activating proper inflammation for wound-healing acceleration via mesoporous silica nanoparticle tissue adhesive
Zhao Pan, Kai-Run Zhang, Huai-Ling Gao, Yong Zhou, Bei-Bei Yan, Chi Yang, Zhi-yuan Zhang, Liang Dong, Si-Ming Chen, Rui Xu, Duo-Hong Zou, and Shu-Hong Yu

Link

In situ fluorinated solid electrolyte interphase towards long-life lithium metal anodes
Shan-Min Xu, Hui Duan, Ji-Lei Shi, Tong-Tong Zuo, Xin-Cheng Hu, Shuang-Yan Lang, Min Yan, Jia-Yan Liang, Yu-Guo Yang, Qing-Hua Kong, Xing Zhang, and Yu-Guo Guo

Link

Real-time in situ magnetic measurement of the intracellular biodegradation of iron oxide nanoparticles in a stem cell-spheroid tissue model
Aurore Van de Walle, Alexandre Fromain, Anouchka Plan Sangnier, Alberto Curcio, Luc Lenglet, Laurence Motte, Yoann Lalatonne, and Claire Wilhelm

Link

Effective shape-controlled synthesis of gallium selenide nanosheets by vapor phase deposition
Lilan Tan, Qingbo Liu, Yufeng Ding, Xiaogang Lin, Wei Hu, Meng-Qiu Cai, and Hong Zhou

Link

Long-term live-cell microscopy with labeled nanobodies delivered by laser-induced photoporation
Jing Liu, Tim Hebbrecht, Toon Brans, Eef Parthoens, Saskia Lippens, Chengnan Li, Herlinde De Keersmaecker, Winnok H. De Vos, Stefaan C. De Smedt, Rabah Boukherroub, Jan Gettemans, Ranhua Xiong, and Kevin Braeckmans

Link

Hydrogel-based artificial enzyme for combating bacteria and accelerating wound healing
Hao Qiu, Fang Pu, Zhengwei Liu, Xuemeng Liu, Kai Dong, Chaoqun Liu, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Catalytically active interfaces in titania nanorod-supported copper catalysts for CO oxidation
Wasim U. Khan, Season S. Chen, Daniel C. W. Tsang, Wey Yang Teoh, Xijun Hu, Frank L. Y. Lam, and Alex C.K. Yip

Link

Hierarchical coupling effect in hollow Ni/NiFe2O4-CNTs microsphere via spray-drying for enhanced oxygen evolution electrocatalysis
Xuefeng Yu, Guanyu Chen, Yizhe Wang, Jiwei Liu, Ke Pei, Yunhao Zhao, Wenbin You, Lei Wang, Jie Zhang, Linshen Xing, Jingjun Ding, Guangzhou Ding, Min Wang, and Renchao Che

Link

Graphene oxide as a photocatalytic nuclease mimicking nanozyme for DNA cleavage
Jinyi Zhang, Shihong Wu, Lingzi Ma, Peng Wu, and Juewen Liu

Link

Rational structure design to realize high-performance SiOx@C anode material for lithium ion batteries
Zhaolin Li, Hailei Zhao, Jie Wang, Tianhou Zhang, Boyang Fu, Zijia Zhang, and Xin Tao

Link

Improving CNT-Si solar cells by metal chloride-to-oxide transformation
Huaisheng Wu, Xuewei Zhao, Yizeng Wu, Qinghuan Ji, Linxiu Dai, Yuanyuan Shang, and Anyuan Cao

Link

In situ construction of porous hierarchical (Ni3-xFex)FeN/Ni heterojunctions toward efficient electrocatalytic oxygen evolution
Minglei Yan, Kun Mao, Peixin Cui, Chi Chen, Jie Zhao, Xizhang Wang, Lijun Yang, Hui Yang, Qiang Wu, and Zheng Hu

Link

The enhanced permeability and retention effect based nanomedicine at the site of injury
Yingjun Liu, Dongdong Sun, Qin Fan, Qingle Ma, Ziliang Dong, Weiwei Tao, Huiquan Tao, Zhuang Liu, and Chao Wang

Link

ALD growth of ultra-thin Co layers on the topological insulator Sb2Te3
Emanuele Longo, Roberto Mantovan, Raimondo Cecchini, Michael D. Overbeek, Massimo Longo, Giovanna Trevisi, Laura Lazzarini, Graziella Tallarida, Marco Fanciulli, Charles H. Winter, and Claudia Wiemer

Link

Probing temperature-dependent interlayer coupling in a MoS2/h-BN heterostructure
Hamin Park, Gwang Hyuk Shin, Khang June Lee, and Sung-Yool Choi

Link

Engineering crystal phase of polytypic CuInS2 nanosheets for enhanced photocatalytic and photoelectrochemical performance
He Li, Wenjiang Li, Wei Li, Minfang Chen, Rony Snyders, Carla Bittencourt, and Zhihao Yuan

Link

Temperature-dependent Raman spectroscopy studies of 1–5-layer WSe2
Zhonglin Li, Yingying Wang, Jie Jiang, Yao Liang, Bo Zhong, Hong Zhang, Kai Yu, Guangfeng Kan, and Mingqiang Zou

Link

Revealing the anion intercalation behavior and surface evolution of graphite in dual-ion batteries via in situ AFM
Kai Yang, Langlang Jia, Xinhua Liu, Zijian Wang, Yan Wang, Yiwei Li, Haibiao Chen, Billy Wu, Luyi Yang, and Feng Pan

Nano Research cover