•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 11 (2020)

Review Articles

Link

Nanoparticles for targeted cancer radiotherapy
Roger M. Pallares and Rebecca J. Abergel

Link

Recent advances in nanomaterials for sonodynamic therapy
Ting Xu, Shaojing Zhao, Changwei Lin, Xiuli Zheng, and Minhuan Lan

Research Articles

Link

Graphitic nanorings for super-long lifespan lithium-ion capacitors
Guangchao Li, Zhoulan Yin, Yuqing Dai, Bianzheng You, Huajun Guo, Zhixing Wang, Guochun Yan, Yong Liu, and Jiexi Wang

Link

Scalable and controllable synthesis of 2D high-proportion 1T-phase MoS2
Xiang Gao, Liukang Xiong, Jiabin Wu, Jun Wan, and Liang Huang

Link

All-inorganic dual-phase halide perovskite nanorings
Yapeng Zheng, Tao Yang, Zhi Fang, Minghui Shang, Zuotai Zhang, Jack Yang, Jiaxin Fan, Weiyou Yang, Xinmei Hou, and Tom Wu

Link

Electrocatalytic N2 reduction to NH3 with high Faradaic efficiency enabled by vanadium phosphide nanoparticle on V foil
Peipei Wei, Qin Geng, Ali Imran Channa, Xin Tong, Yongsong Luo, Siyu Lu, Guang Chen, Shuyan Gao, Zhiming Wang, and Xuping Sun

Link

Reaction environment self-modification on low-coordination Ni2+ octahedra atomic interface for superior electrocatalytic overall water splitting
Kaian Sun, Lei Zhao, Lingyou Zeng, Shoujie Liu, Houyu Zhu, Yanpeng Li, Zheng Chen, Zewen Zhuang, Zhaoling Li, Zhi Liu, Dongwei Cao, Jinchong Zhao, Yunqi Liu, Yuan Pan, and Chen Chen

Link

Understanding the structural evolution of Au/WO2.7 compounds in hydrogen atmosphere by atomic scale in situ environmental TEM
Fei Hui, Chong Li, Yanhui Chen, Chunhui Wang, Jingping Huang, Ang Li, Wei Li, Jin Zou, and Xiaodong Han

Link

A combination of hierarchical pore and buffering layer construction for ultrastable nanocluster Si/SiOx anode
Kun Zeng, Tong Li, Xianying Qin, Gemeng Liang, Lihan Zhang, Qi Liu, Baohua Li, and Feiyu Kang

Link

Collaborative assembly-mediated siRNA delivery for relieving inflammation-induced insulin resistance
Shiyang Shen, Li Zhang, Mengru Li, Zhizi Feng, Huixia Li, Xiao Xu, Shiqi Lin, Ping Li, Can Zhang, Xiaojun Xu, and Ran Mo

Link

Fluorescent glycan nanoparticle-based FACS assays for the identification of genuine drug-resistant cancer cells with differentiation potential
Chenglong Wang, Wencai Guan, Rong Chen, Yael Levi-Kalisman, Yichun Xu, Liwen Zhang, Min Zhou, Guoxiong Xu, and Hongjing Dou

Link

Ultrafine Sn4P3 nanocrystals from chloride reduction on mechanically activated Na surface for sodium/lithium ion batteries
Zhiliang Liu, Xiangxi Wang, Zhuoyan Wu, Sungjin Yang, Shaolei Yang, Shunpeng Chen, Xinteng Wu, Xinghua Chang, Piaoping Yang, Jie Zheng, and Xingguo Li

Link

Tuning the inhomogeneous charge transport in ZnO interfaces for ultrahigh on/off ratio top-gated field-effect-transistor arrays
Thanh Luan Phan, Dinh Loc Duong, Tuan Khanh Chau, Sidi Fan, Won Tae Kang, Thi Suong Le, Hyun Yong Song, Linfeng Sun, Van Tu Vu, Min Ji Lee, Quoc An Vu, Young Hee Lee, and Woo Jong Yu

Link

Vertically aligned reduced graphene oxide/Ti3C2Tx MXene hybrid hydrogel for highly efficient solar steam generation
Wei Li, Xiaofeng Li, Wei Chang, Jing Wu, Pengfei Liu, Jianjun Wang, Xi Yao, and Zhong-Zhen Yu

Link

Intercalation and hybrid heterostructure integration of two-dimensional atomic crystals with functional organic semiconductor molecules
Wen He, Han Zang, Songhua Cai, Zhangyan Mu, Cheng Liu, Mengning Ding, Peng Wang, and Xinran Wang

Link

Morphology and strain control of hierarchical cobalt oxide nanowire electrocatalysts via solvent effect
Xiuming Bu, Xiongyi Liang, Kingsley O. Egbo, Zebiao Li, You Meng, Quan Quan, Yang Yang Li, Kin Man Yu, Chi-Man Lawrence Wu, and Johnny C. Ho

Link

Tracking the in vivo spatio-temporal patterns of neovascularization via NIR-II fluorescence imaging
Mo Chen, Sijia Feng, Yimeng Yang, Yunxia Li, Jian Zhang, Shiyi Chen, and Jun Chen

Link

iRGD decorated liposomes: A novel actively penetrating topical ocular drug delivery strategy
Hai Huang, Xiaorong Yang, Huili Li, Hansi Lu, James Oswald, Yongmei Liu, Jun Zeng, Chaohui Jin, Xingchen Peng, Jiyan Liu, and Xiangrong Song

Link

Controlling N-doping type in carbon to boost single-atom site Cu catalyzed transfer hydrogenation of quinoline
Jian Zhang, Caiyan Zheng, Maolin Zhang, Yajun Qiu, Qi Xu, Weng-Chon Cheong, Wenxing Chen, Lirong Zheng, Lin Gu, Zhengpeng Hu, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Atomic iron on mesoporous N-doped carbon to achieve dehydrogenation reaction at room temperature
Zheng Chen, Wenjuan Yang, Yue Wu, Chao Zhang, Jun Luo, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Flower-like NiCo2S4 nanosheets with high electrochemical performance for sodium-ion batteries
Yongqiang Miao, Xiaosen Zhao, Xin Wang, Chenhui Ma, Lu Cheng, Gang Chen, Huijuan Yue, Lei Wang, and Dong Zhang

Link

Flocculation and magnetically-assisted sedimentation of size-sorted beidellite platelets mixed with maghemite nanoparticles
Sofia Housni, Sébastien Abramson, Jean-Michel Guigner, Pierre Levitz, and Laurent Michot

Link

Controllable optical emission wavelength in all-inorganic halide perovskite alloy microplates grown by two-step chemical vapor deposition
Mohammad K. Hossain, Pengfei Guo, Wayesh Qarony, Yuen H. Tsang, Chaoping Liu, Sai W. Tsang, Johnny C. Ho, and Kin M. Yu

Link

Probing surface structure on two-dimensional metal-organic layers to understand suppressed interlayer packing
Peican Chen, Yi Liu, Xuefu Hu, Xiaolin Liu, En-Ming You, Xudong Qian, Jiawei Chen, Liangping Xiao, Lingyun Cao, Xinxing Peng, Zhongming Zeng, Yibing Jiang, Song-Yuan Ding, Honggang Liao, Zhaohui Wang, Da Zhou, and Cheng Wang

Link

Atomic-scaled surface engineering Ni-Pt nanoalloys towards enhanced catalytic efficiency for methanol oxidation reaction
Aixian Shan, Shuoyuan Huang, Haofei Zhao, Wengui Jiang, Xueai Teng, Yingchun Huang, Chinping Chen, Rongming Wang, and Woon-Ming Lau

Link

Ultra-stable K metal anode enabled by oxygen-rich carbon cloth
Yangyang Xie, Junxian Hu, Zexun Han, Hailin Fan, Jingyu Xu, Yanqing Lai, and Zhian Zhang

Link

Self-assembly of highly ordered DNA origami lattices at solid-liquid interfaces by controlling cation binding and exchange
Yang Xin, Salvador Martinez Rivadeneira, Guido Grundmeier, Mario Castro, and Adrian Keller

Link

Scalable salt-templated directed synthesis of high-quality MoS2 nanosheets powders towards energetic and environmental applications
Lijie Zhu, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Shuangyuan Pan, Zhaoqian Zhang, Fangfang Cui, Yuping Shi, Shaolong Jiang, Chunyu Xie, Min Hong, Jiatian Fu, Jingyi Hu, and Yanfeng Zhang

Link

Helium droplet assisted synthesis of plasmonic Ag@ZnO core@shell nanoparticles
Alexander Schiffmann, Thomas Jauk, Daniel Knez, Harald Fitzek, Ferdinand Hofer, Florian Lackner, and Wolfgang E. Ernst

Nano Research cover