•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 10 (2020)

Review Articles

Link

Nanotechnologies for enhancing cancer immunotherapy
Jingxian Yang, Chunhui Wang, Shuo Shi, and Chunyan Dong

Link

Nanomaterials for radiotherapeutics-based multimodal synergistic cancer therapy
Xi Yang, Ling Gao, Qing Guo, Yongjiang Li, Yue Ma, Ju Yang, Changyang Gong, and Cheng Yi

Research Articles

Link

Efficient hexane isomers separation in isoreticular bipyrazolate metal-organic frameworks: The role of pore functionalization
Rebecca Vismara, Corrado Di Nicola, Rodrigo Gil-San Millán, Kostiantyn V. Domasevich, Claudio Pettinari, Jorge A. R. Navarro, and Simona Galli

Link

NIR-IIb excitable bright polymer dots with deep-red emission for in vivo through-skull three-photon fluorescence bioimaging
Nuernisha Alifu, Abudureheman Zebibula, Hequn Zhang, Huwei Ni, Liang Zhu, Wang Xi, Yalun Wang, Xueliang Zhang, Changfeng Wu, and Jun Qian

Link

A non-nucleophilic gel polymer magnesium electrolyte compatible with sulfur cathode
Haiyan Fan, Yuxing Zhao, Jianhua Xiao, Jifang Zhang, Min Wang, and Yuegang Zhang

Link

Trimetallic Au@PdPb nanowires for oxygen reduction reaction
Xian Jiang, Yuexin Xiong, Ruopeng Zhao, Jiancheng Zhou, Jong-Min Lee, and Yawen Tang

Link

Unexpected Kirkendall effect in twinned icosahedral nanocrystals driven by strain gradient
Jingbo Huang, Yucong Yan, Xiao Li, Xurong Qiao, Xingqiao Wu, Junjie Li, Rong Shen, Deren Yang, and Hui Zhang

Link

Enhancing through-plane thermal conductivity of fluoropolymer composite by developing in situ nano-urethane linkage at graphene—graphene interface
Muhammad Maqbool, Haichang Guo, Akbar Bashir, Ali Usman, Adeel Y. Abid, Guansong He, Yanjuan Ren, Zeeshan Ali, and Shulin Bai

Link

Advanced Ni-Nx-C single-site catalysts for CO2 electroreduction to CO based on hierarchical carbon nanocages and S-doping
Yiqun Chen, Yuejian Yao, Yujian Xia, Kun Mao, Gongao Tang, Qiang Wu, Lijun Yang, Xizhang Wang, Xuhui Sun, and Zheng Hu

Link

Construction of self-sensitized LiErF4: 0.5% Tm3+@LiYF4 upconversion nanoprobe for trace water sensing
Ling Zhang, Xiaodan Li, Wang Wang, Xu Zhao, Xu Yan, Chenguang Wang, Haoqiang Bao, Yang Lu, Xianggui Kong, Fengmin Liu, Xiaomin Liu, and Geyu Lu

Link

Controlling human platelet activation with calcium-binding nanoparticles
David Cabrera, Karen Walker, Sandhya Moise, Neil D. Telling, and Alan G. S. Harper

Link

High N-doped hierarchical porous carbon networks with expanded interlayers for efficient sodium storage
Dongqin Su, Man Huang, Junhao Zhang, Xingmei Guo, Jiale Chen, Yanchun Xue, Aihua Yuan, and Qinghong Kong

Link

iRGD-reinforced, photo-transformable nanoclusters toward cooperative enhancement of intratumoral penetration and antitumor efficacy
Jing Yan, Rongying Zhu, Fan Wu, Ziyin Zhao, Huan Ye, Mengying Hou, Yong Liu, and Lichen Yin

Link

A photoactive process cascaded electrocatalysis for enhanced methanol oxidation over Pt-MXene-TiO2 composite
Yue Sun, Yunjie Zhou, Yan Liu, Qingyao Wu, Mengmeng Zhu, Hui Huang, Yang Liu, Mingwang Shao, and Zhenhui Kang

Link

Bonding VSe2 ultrafine nanocrystals on graphene toward advanced lithium-sulfur batteries
Wenzhi Tian, Baojuan Xi, Yu Gu, Qiang Fu, Zhenyu Feng, Jinkui Feng, and Shenglin Xiong

Link

Gold-vapor-assisted chemical vapor deposition of aligned monolayer WSe2 with large domain size and fast growth rate
Mingrui Chen, Anyi Zhang, Yihang Liu, Dingzhou Cui, Zhen Li, Yu-Han Chung, Sai Praneetha Mutyala, Matthew Mecklenburg, Xiao Nie, Chi Xu, Fanqi Wu, Qingzhou Liu, and Chongwu Zhou

Link

Zwitterion-assisted transition metal dichalcogenide nanosheets for scalable and biocompatible inkjet printing
Hyeokjung Lee, Min Koo, Chanho Park, Madhumita Patel, Hyowon Han, Tae Hyun Park, Pawan Kumar, Won-Gun Koh, and Cheolmin Park

Link

Regulating surface state of WO3 nanosheets by gamma irradiation for suppressing hydrogen evolution reaction in electrochemical N2 fixation
Yanqiu Du, Cheng Jiang, Li Song, Bin Gao, Hao Gong, Wei Xia, Lei Sheng, Tao Wang, and Jianping He

Link

Atomically precise metal-chalcogenide semiconductor molecular nanoclusters with high dispersibility: Designed synthesis and intracluster photocarrier dynamics
Jiaxu Zhang, Chaochao Qin, Yeshuang Zhong, Xiang Wang, Wei Wang, Dandan Hu, Xiaoshuang Liu, Chaozhuang Xue, Rui Zhou, Lei Shen, Yinglin Song, Dingguo Xu, Zhien Lin, Jun Guo, Haifeng Su, Dong-Sheng Li, and Tao Wu

Link

Printable elastic silver nanowire-based conductor for washable electronic textiles
Hong-Wu Zhu, Huai-Ling Gao, Hao-Yu Zhao, Jin Ge, Bi-Cheng Hu, Jin Huang, and Shu-Hong Yu

Link

Neglected interstitial space in malaria recurrence and treatment
Qiang Zhang, Zhuo Ao, Nan Hu, Yuting Zhu, Fulong Liao, and Dong Han

Link

Broadband electroluminescence from reverse breakdown in individual suspended carbon nanotube pn-junctions
Bo Wang, Sisi Yang, Yu Wang, Younghee Kim, Ragib Ahsan, Rehan Kapadia, Stephen K. Doorn, Han Htoon, and Stephen B. Cronin

Link

A general bottom-up synthesis of CuO-based trimetallic oxide mesocrystal superstructures for efficient catalytic production of trichlorosilane
Hezhi Liu, Yongjun Ji, Jing Li, Yu Zhang, Xueguang Wang, Haijun Yu, Dingsheng Wang, Ziyi Zhong, Lin Gu, Guangwen Xu, Yadong Li, and Fabing Su

Link

Plasmonic coupling-enhanced in situ photothermal nanoreactor with shape selective catalysis for C-C coupling reaction
Zhenxing Li, Yixuan Gong, Xin Zhang, Yangyang Wen, Jiasai Yao, Mingliang Hu, Miao He, Jiahao Liu, Rui Li, Fuqiang Wang, and Chuanxin Zhang

Link

Edge-enriched MoS2 for kinetics-enhanced potassium storage
Guangshen Jiang, Xiaosa Xu, Haojie Han, Changzhen Qu, Hlib Repich, Fei Xu, and Hongqiang Wang

Link

Hybrids of gold nanoparticles and oligo(p-phenyleneethynylene)s end-functionalized with alkynylruthenium groups: Outstanding two-photon absorption in the second biological window
Cristóbal Quintana, Mahbod Morshedi, Jun Du, Joseph P.L. Morrall, Jan K. Zaręba, Marek Samoc, Marie P. Cifuentes, and Mark G. Humphrey

Link

A library of carbon-supported ultrasmall bimetallic nanoparticles
Shi-Long Xu, Shan-Cheng Shen, Ze-Yue Wei, Shuai Zhao, Lu-Jie Zuo, Ming-Xi Chen, Lei Wang, Yan-Wei Ding, Ping Chen, Sheng-Qi Chu, Yue Lin, Kun Qian, and Hai-Wei Liang

Link

New approach for time-resolved and dynamic investigations on nanoparticles agglomeration
Neda Iranpour Anaraki, Amin Sadeghpour, Kamran Iranshahi, Claudio Toncelli, Urszula Cendrowska, Francesco Stellacci, Alex Dommann, Peter Wick, and Antonia Neels

Link

Tunable colors and conductivity by electroless growth of Cu/Cu2O particles on sol-gel modified cellulose
Justus Landsiedel, Waleri Root, Christian Schramm, Alexander Menzel, Steffen Witzleben, Thomas Bechtold, and Tung Pham

Nano Research cover