•  
  •  
 
Nano Research

Volume 13, Number 1 (2020)

Review Articles

Link

A prospective future towards bio/medical technology and bioelectronics based on 2D vdWs heterostructures
Guru Prakash Neupane, Linglong Zhang, Tanju Yildirim, Kai Zhou, Bowen Wang, Yilin Tang, Wendi Ma, Yunzhou Xue, and Yuerui Lu

Link

Graphitic carbon nitride with different dimensionalities for energy and environmental applications
Qiang Hao, Guohua Jia, Wei Wei, Ajayan Vinu, Yuan Wang, Hamidreza Arandiyan, and Bing-Jie Ni

Research Articles

Link

Fishbone-like platinum-nickel nanowires as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation
Jinquan Chang, Luting Song, Yuanqing Xu, Yanhong Ma, Cheng Liang, Wenyu Jiang, and Yong Zhang

Link

Solid-solution alloy nanoclusters of the immiscible gold-rhodium system achieved by a solid ligand-assisted approach for highly efficient catalysis
Xinchun Yang, Zhangpeng Li, Mitsunori Kitta, Nobuko Tsumori, Wenhan Guo, Zitao Zhang, Jianbo Zhang, Ruqiang Zou, and Qiang Xu

Link

Ultrahigh sensitive near-infrared photodetectors based on MoTe2/germanium heterostructure
Wenjie Chen, Renrong Liang, Shuqin Zhang, Yu Liu, Weijun Cheng, Chuanchuan Sun, and Jun Xu

Link

In situ dynamics response mechanism of the tunable length-diameter ratio nanochains for excellent microwave absorber
Wenbin You, Ke Pei, Liting Yang, Xiao Li, Xiaofeng Shi, Xuefeng Yu, Huiqiao Guo, and Renchao Che

Link

Molecular imaging of advanced atherosclerotic plaques with folate receptor-targeted 2D nanoprobes
Zhide Guo, Liu Yang, Mei Chen, Xuejun Wen, Huanhuan Liu, Jingchao Li, Duo Xu, Yuanyuan An, Changrong Shi, Jindian Li, Xinhui Su, Zijing Li, Ting Liu, Rongqiang Zhuang, Nanfeng Zheng, Haibo Zhu, and Xianzhong Zhang

Link

Highly graphitized carbon nanosheets with embedded Ni nanocrystals as anode for Li-ion batteries
Francisco Javier Soler-Pia, Celia Hernández-Rentero, Alvaro Caballero, Julián Morales, Enrique Rodríguez-Castellón, and Jesús Canales-Vázquez

Link

Highly conductive dodecaborate/MXene composites for high performance supercapacitors
Zhenxing Li, Chang Ma, Yangyang Wen, Zhiting Wei, Xiaofei Xing, Junmei Chu, Chengcheng Yu, Kaili Wang, and Zhao-Kui Wang

Link

FeOOH quantum dots decorated graphene sheet: An efficient electrocatalyst for ambient N2 reduction
Xiaojuan Zhu, Jinxiu Zhao, Lei Ji, Tongwei Wu, Ting Wang, Shuyan Gao, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Yonglan Luo, Yimo Xiang, Baozhan Zheng, and Xuping Sun

Link

Gate length dependent transport properties of in-plane core-shell nanowires with raised contacts
Alexandre Bucamp, Christophe Coinon, David Troadec, Sylvie Lepilliet, Gilles Patriarche, Xavier Wallart, and Ludovic Desplanque

Link

Scanning tunneling spectroscopic study of monolayer 1T-TaS2 and 1T-TaSe2
Haicheng Lin, Wantong Huang, Kun Zhao, Shuang Qiao, Zheng Liu, Jian Wu, Xi Chen, and Shuai-Hua Ji

Link

Synthesis and transformation of zero-dimensional Cs3BiX6 (X = Cl, Br) perovskite-analogue nanocrystals
Hanjun Yang, Tong Cai, Exian Liu, Katie Hills-Kimball, Jianbo Gao, and Ou Chen

Link

Self-assembled core-shell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solar-to-vapor generation
Xing Zhao, Xiang-Jun Zha, Li-Sheng Tang, Jun-Hong Pu, Kai Ke, Rui-Ying Bao, Zheng-ying Liu, Ming-Bo Yang, and Wei Yang

Link

GSH-triggered sequential catalysis for tumor imaging and eradication based on star-like Au/Pt enzyme carrier system
Amin Zhang, Qian Zhang, Gabriel Alfranca, Shaojun Pan, Zhicheng Huang, Jin Cheng, Qiang Ma, Jie Song, Yunxiang Pan, Jian Ni, Lijun Ma, and Daxiang Cui

Link

Highly dispersed Co-Mo sulfide nanoparticles on reduced graphene oxide for lithium and sodium ion storage
Yuqing Liao, Chun Wu, Yaotang Zhong, Min Chen, Luyang Cai, Huirong Wang, Xiang Liu, Guozhong Cao, and Weishan Li

Link

Embedding ultrasmall Ag nanoclusters in Luria-Bertani extract via light irradiation for enhanced antibacterial activity
Ziping Wang, Yushuang Fang, Xianfeng Zhou, Zhibo Li, Haiguang Zhu, Fanglin Du, Xun Yuan, Qiaofeng Yao, and Jianping Xie

Link

Interlayer-expanded MoS2 assemblies for enhanced electrochemical storage of potassium ions
Sijia Di, Pan Ding, Yeyun Wang, Yunling Wu, Jun Deng, Lin Jia, and Yanguang Li

Link

PCN-Fe(III)-PTX nanoparticles for MRI guided high efficiency chemo-photodynamic therapy in pancreatic cancer through alleviating tumor hypoxia
Tao Zhang, Zhenqi Jiang, Libin Chen, Chunshu Pan, Shan Sun, Chuang Liu, Zihou Li, Wenzhi Ren, Aiguo Wu, and Pintong Huang

Link

Porous Pt nanoframes decorated with Bi(OH)3 as highly efficient and stable electrocatalyst for ethanol oxidation reaction
Xiaolei Yuan, Bei Jiang, Muhan Cao, Congyang Zhang, Xiaozhi Liu, Qinghua Zhang, Fenglei Lyu, Lin Gu, and Qiao Zhang

Link

High-performance transparent conducting films of long single-walled carbon nanotubes synthesized from toluene alone
Er-Xiong Ding, Aqeel Hussain, Saeed Ahmad, Qiang Zhang, Yongping Liao, Hua Jiang, and Esko I. Kauppinen

Link

VO2·0.2H2O nanocuboids anchored onto graphene sheets as the cathode material for ultrahigh capacity aqueous zinc ion batteries
Dedong Jia, Kun Zheng, Ming Song, Hua Tan, Aitang Zhang, Lihua Wang, Lijun Yue, Da Li, Chenwei Li, and Jingquan Liu

Link

Metal-organic frameworks nanoswitch: Toward photo-controllable endo/lysosomal rupture and release for enhanced cancer RNA interference
Gan Lin, Yang Zhang, Long Zhang, Junqing Wang, Ye Tian, Wen Cai, Shangui Tang, Chengchao Chu, JiaJing Zhou, Peng Mi, Xiaoyuan Chen, and Gang Liu

Nano Research cover