•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 9 (2019)

Editorial

Review Articles

Link

Conductive polymers for stretchable supercapacitors
Yaqun Wang, Yu Ding, Xuelin Guo, and Guihua Yu

Link

Aqueous organic redox flow batteries
Vikram Singh, Soeun Kim, Jungtaek Kang, and Hye Ryung Byon

Link

Oxygen-deficient metal oxides: Synthesis routes and applications in energy and environment
Di Zu, Haiyang Wang, Sen Lin, Gang Ou, Hehe Wei, Shuqing Sun, and Hui Wu

Link

Heterogeneous molecular catalysts for electrocatalytic CO2 reduction
Nathan Corbin, Joy Zeng, Kindle Williams, and Karthish Manthiram

Link

Vertically-aligned nanostructures for electrochemical energy storage
Xue Wang, Tianyang Wang, James Borovilas, Xiaodong He, Shanyi Du, and Yuan Yang

Link

Enhancing bioelectricity generation in microbial fuel cells and biophotovoltaics using nanomaterials
Mohammed Mouhib, Alessandra Antonucci, Melania Reggente, Amirmostafa Amirjani, Alice J. Gillen, and Ardemis A.Boghossian

Link

Ni-based cathode materials for Na-ion batteries
Chenglong Zhao, Yaxiang Lu, Liquan Chen, and Yong-Sheng Hu

Research Articles

Link

Co-doped 1T-MoS2 nanosheets embedded in N, S-doped carbon nanobowls for high-rate and ultra-stable sodium-ion batteries
Peihao Li, Yong Yang, Sheng Gong, Fan Lv, Wei Wang, Yiju Li, Mingchuan Luo, Yi Xing, Qian Wang, and Shaojun Guo

Link

Solvent-free nanocasting toward universal synthesis of ordered mesoporous transition metal sulfide@N-doped carbon composites for electrochemical applications
Jiahui Zhu, Zhi Chen, Lin Jia, Yuqi Lu, Xiangru Wei, Xiaoning Wang, Winston Duo Wu, Na Han, Yanguang Li, and Zhangxiong Wu

Link

Dependence of interface energetics and kinetics on catalyst loading in a photoelectrochemical system
Yumin He, Srinivas Vanka, Tianyue Gao, Da He, Jeremy Espano, Yanyan Zhao, Qi Dong, Chaochao Lang, Yongjie Wang, Thomas W. Hamann, Zetian Mi, and Dunwei Wang

Link

Fabrication of bilayer Pd-Pt nanocages with sub-nanometer thin shells for enhanced hydrogen evolution reaction
Yihe Wang, Lei Zhang, Congling Hu, Shengnan Yu, Piaoping Yang, Dongfang Cheng, Zhi-Jian Zhao, and Jinlong Gong

Link

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO
Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, and Dehui Deng

Link

Supramolecular precursor strategy for the synthesis of holey graphitic carbon nitride nanotubes with enhanced photocatalytic hydrogen evolution performance
Xiaoshuai Wang, Chao Zhou, Run Shi, Qinqin Liu, Geoffrey I. N. Waterhouse, Lizhu Wu, Chen-Ho Tung, and Tierui Zhang

Link

Millisecond synthesis of CoS nanoparticles for highly efficient overall water splitting
Yanan Chen, Shaomao Xu, Shuze Zhu, Rohit Jiji Jacob, Glenn Pastel, Yanbin Wang, Yiju Li, Jiaqi Dai, Fengjuan Chen, Hua Xie, Boyang Liu, Yonggang Yao, Lourdes G. Salamanca-Riba, Michael R. Zachariah, Teng Li, and Liangbing Hu

Link

Rational design of three-phase interfaces for electrocatalysis
Yuqing Wang, Yuqin Zou, Li Tao, Yanyong Wang, Gen Huang, Shiqian Du, and Shuangyin Wang

Link

Highly efficient K-Fe/C catalysts derived from metal-organic frameworks towards ammonia synthesis
Pengqi Yan, Wenhan Guo, Zibin Liang, Wei Meng, Zhen Yin, Siwei Li, Mengzhu Li, Mengtao Zhang, Jie Yan, Dequan Xiao, Ruqiang Zou, and Ding Ma

Link

Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation
Hao Wu, Qiang Fu, Yifan Li, Yi Cui, Rui Wang, Nan Su, Le Lin, Aiyi Dong, Yanxiao Ning, Fan Yang, and Xinhe Bao

Link

Towards maximized utilization of iridium for the acidic oxygen evolution reaction
Marc Ledendecker, Simon Geiger, Katharina Hengge, Joohyun Lim, Serhiy Cherevko, Andrea M. Mingers, Daniel Ghl, Guilherme V. Fortunato, Daniel Jalalpoor, Ferdi Schüth, Christina Scheu, and Karl J. J. Mayrhofer

Link

Ternary mesoporous cobalt-iron-nickel oxide efficiently catalyzing oxygen/hydrogen evolution reactions and overall water splitting
Lulu Han, Limin Guo, Chaoqun Dong, Chi Zhang, Hui Gao, Jiazheng Niu, Zhangquan Peng, and Zhonghua Zhang

Link

Ternary Ni-Co-Fe oxyhydroxide oxygen evolution catalysts: Intrinsic activity trends, electrical conductivity, and electronic band structure
Michaela Burke Stevens, Lisa J. Enman, Ester Hamal Korkus, Jeremie Zaffran, Christina D. M. Trang, James Asbury, Matthew G. Kast, Maytal Caspary Toroker, and Shannon W. Boettcher

Link

Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidation
Junchi Wu, Yuqiao Guo, Haifeng Liu, Jiyin Zhao, Haodong Zhou, Wangsheng Chu, and Changzheng Wu

Link

The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier
Nicole Bauer, Qianqian Zhang, Jeromy James Rech, Shuixing Dai, Zhengxing Peng, Harald Ade, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, and Wei You

Link

Flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte enabling sodium metal batteries with highly safe characteristic and superior cycling stability
Jinfeng Yang, Min Zhang, Zheng Chen, Xiaofan Du, Suqi Huang, Ben Tang, Tiantian Dong, Han Wu, Zhe Yu, Jianjun Zhang, and Guanglei Cui

Link

Enhanced N-doping in mesoporous carbon for efficient electrocatalytic CO2 conversion
Min Kuang, Anxiang Guan, Zhengxiang Gu, Peng Han, Linping Qian, and Gengfeng Zheng

Link

Enhancing oxygen evolution reaction by cationic surfactants
Qixian Xie, Daojin Zhou, Pengsong Li, Zhao Cai, Tianhui Xie, Tengfei Gao, Ruida Chen, Yun Kuang, and Xiaoming Sun

Link

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)
Anthony Curto, Zhaozong Sun, Jonathan Rodríguez-Fernández, Liang Zhang, Ayush Parikh, Ting Tan, Jeppe V. Lauritsen, and Aleksandra Vojvodic

Link

The role of phase impurities and lattice defects on the electron dynamics and photochemistry of CuFeO2 solar photocathodes
Elizabeth A. Fugate, Somnath Biswas, Mathew C. Clement, Minkyu Kim, Dongjoon Kim, Aravind Asthagiri, and L. Robert Baker

Link

Comprehensive study of a versatile polyol synthesis approach for cathode materials for Li-ion batteries
Hyeseung Chung, Antonin Grenier, Ricky Huang, Xuefeng Wang, Zachary Lebens-Higgins, Jean-Marie Doux, Shawn Sallis, Chengyu Song, Peter Ercius, Karena Chapman, Louis F. J. Piper, Hyung-Man Cho, Minghao Zhang, and Ying Shirley Meng

Nano Research cover