•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 8 (2019)

Review Articles

Link

Strategies for improving the storage performance of silicon-based anodes in lithium-ion batteries
Wei Tao, Ping Wang, Ya You, Kyusung Park, Cao-Yu Wang, Yong-Ke Li, Fei-Fei Cao, and Sen Xin

Link

Heterostructures in two-dimensional colloidal metal chalcogenides: Synthetic fundamentals and applications
Yuho Min, Eunmi Im, Geon-Tae Hwang, Jong-Woo Kim, Cheol-Woo Ahn, Jong-Jin Choi, Byung-Dong Hahn, Joon-Hwan Choi, Woon-Ha Yoon, Dong-Soo Park, Dong Choon Hyun, and Geon Dae Moon

Research Articles

Link

Immune-adjuvant loaded Bi2Se3 nanocage for photothermal-improved PD-L1 checkpoint blockade immune-tumor metastasis therapy
Yilin Song, Yidan Wang, Siyu Wang, Yu Cheng, Qianglan Lu, Lifang Yang, Fengping Tan, and Nan Li

Link

Highly efficient luminescent I-III-VI semiconductor nanoprobes based on template-synthesized CuInS2 nanocrystals
Xian Li, Datao Tu, Shaohua Yu, Xiaorong Song, Wei Lian, Jiaojiao Wei, Xiaoying Shang, Renfu Li, and Xueyuan Chen

Link

A laser ablated graphene-based flexible self-powered pressure sensor for human gestures and finger pulse monitoring
Partha Sarati Das, Ashok Chhetry, Pukar Maharjan, M. Salauddin Rasel, and Jae Yeong Park

Link

Improving the cycle stability of FeCl3-graphite intercalation compounds by polar Fe2O3 trapping in lithium-ion batteries
Zheng Li, Chengzhi Zhang, Fei Han, Fuquan Zhang, Dianwu Zhou, Shaohua Xu, Hongbo Liu, Xuanke Li, and Jinshui Liu

Link

High temperature performance of coaxial h-BN/CNT wires above 1,000 °C: Thermionic electron emission and thermally activated conductivity
Xinhe Yang, Peng Liu, Duanliang Zhou, Feng Gao, Xinhe Wang, Shiwei Lv, Zi Yuan, Xiang Jin, Wei Zhao, Haoming Wei, Lina Zhang, Jiandong Gao, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Exploring the synthesis conditions to control the morphology of gold-iron oxide heterostructures
Pablo Tancredi, Luelc Souza da Costa, Sebastian Calderon, Oscar Moscoso-Londoo, Leandro M. Socolovsky, Paulo J. Ferreira, Diego Muraca, Daniela Zanchet, and Marcelo Knobel

Link

Meso-porous amorphous Ge: Synthesis and mechanism of an anode material for Na and K storage
Zheng Yi, Ning Lin, Tieqiang Li, Ying Han, Yang Li, and Yitai Qian

Link

Speeding up carbon nanotube integrated circuits through three-dimensional architecture
Yunong Xie, Zhiyong Zhang, Donglai Zhong, and Lianmao Peng

Link

Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications
Zhaoyang Qi, Xianwei Fu, Tiefeng Yang, Dong Li, Peng Fan, Honglai Li, Feng Jiang, Lihui Li, Ziyu Luo, Xiujuan Zhuang, and Anlian Pan

Link

Diameter dependent doping in horizontally aligned high-density N-doped SWNT arrays
Pan Li, Yiming Li, Xiao Zhang, Jun Chen, Yingwen Cheng, Yi Li, Yanwen Ma, and Jie Liu

Link

Zinc-substituted hemoglobin with specific drug binding sites and fatty acid resistance ability for enhanced photodynamic therapy
Yiting Xu, Jiamei Xu, Xiaoxiao Hu, Xin Xia, Qian Dong, Zhangkun Liu, Zhuo Chen, and Weihong Tan

Link

Vesicular Li3V2(PO4)3/C hollow mesoporous microspheres as an efficient cathode material for lithium-ion batteries
Hongxia Sun, Haoran Du, Mengkang Yu, Kuangfu Huang, Nan Yu, and Baoyou Geng

Link

Crystalline InGaZnO quaternary nanowires with superlattice structure for high-performance thin-film transistors
Fangzhou Li, SenPo Yip, Ruoting Dong, Ziyao Zhou, Changyong Lan, Xiaoguang Liang, Dapan Li, You Meng, Xiaolin Kang, and Johnny C. Ho

Link

All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator
Ming Li, Yang Jie, Li-Hua Shao, Yilin Guo, Xia Cao, Ning Wang, and Zhong Lin Wang

Link

Large-area patterning of substrate-conformal MoS2 nano-trenches
Christian Martella, Luca Ortolani, Elena Cianci, Alessio Lamperti, Vittorio Morandi, and Alessandro Molle

Link

Growth of 12-inch uniform monolayer graphene film on molten glass and its application in PbI2-based photodetector
Zhaolong Chen, Haina Ci, Zhenjun Tan, Zhipeng Dou, Xu-dong Chen, Bingzhi Liu, Ruojuan Liu, Li Lin, Lingzhi Cui, Peng Gao, Hailin Peng, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

Function-regeneration of non-porous hydrolyzed-MOF-derived materials
Yo Chan Jeong, Jin Weon Seo, Jae Ho Kim, Seunghoon Nam, Min Chang Shin, Young Shik Cho, Jin Syul Byeon, Chong Rae Park, and Seung Jae Yang

Link

Amine-rich carbon nitride nanoparticles: Synthesis, covalent functionalization with proteins and application in a fluorescence quenching assay
Gabriele Capilli, Simone Cavalera, Laura Anfossi, Cristina Giovannoli, Marco Minella, Claudio Baggiani, and Claudio Minero

Link

Weakened interlayer coupling in two-dimensional MoSe2 flakes with screw dislocations
Xiangzhuo Wang, Huixia Yang, Rong Yang, Qinsheng Wang, Jingchuan Zheng, Lu Qiao, Xianglin Peng, Yongkai Li, Dongyun Chen, Xiaolu Xiong, Junxi Duan, Guangyu Zhang, Jie Ma, Junfeng Han, Wende Xiao, and Yugui Yao

Link

Construction of RNA nanotubes
Hui Li, Shaoying Wang, Zhouxiang Ji, Congcong Xu, Lyudmila S. Shlyakhtenko, and Peixuan Guo

Link

Ionic liquids produce heteroatom-doped Pt/TiO2 nanocrystals for efficient photocatalytic hydrogen production
Xiuniang Tan, Jianling Zhang, Dongxing Tan, Jinbiao Shi, Xiuyan Cheng, Fanyu Zhang, Lifei Liu, Bingxing Zhang, Zhuizhui Su, and Buxing Han

Link

In situ fabrication of organic electrochemical transistors on a microfluidic chip
Jianlong Ji, Mangmang Li, Zhaowei Chen, Hongwang Wang, Xiaoning Jiang, Kai Zhuo, Ying Liu, Xing Yang, Zhen Gu, Shengbo Sang, and Yang Shu

Link

Porous-hollow nanorods constructed from alternate intercalation of carbon and MoS2 monolayers for lithium and sodium storage
Laiying Jing, Gang Lian, Junru Wang, Mingwen Zhao, Xizheng Liu, Qilong Wang, Deliang Cui, and Ching-Ping Wong

Nano Research cover