•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 7 (2019)

Review Articles

Link

Nanomaterials for the abatement of cadmium (II) ions from water/wastewater
Kumar Vikrant, Vanish Kumar, Kowsalya Vellingiri, and Ki-Hyun Kim

Research Articles

Link

Glucose-responsive oral insulin delivery for postprandial glycemic regulation
Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Jinqiang Wang, Di Wen, Anna R. Kahkoska, John B. Buse, and Zhen Gu

Link

Co3O4 nanocage derived from metal-organic frameworks: An excellent cathode catalyst for rechargeable Li-O2 battery
Zhuoliang Jiang, Hui Sun, Wenke Shi, Tianhang Zhou, Jianyong Hu, Jingyang Cheng, Pengfei Hu, and Shigang Sun

Link

Stepwise magnetization reversal of geometrically tuned in diameter Ni and FeCo bi-segmented nanowire arrays
Ester M. Palmero, Miguel Méndez, Silvia González, Cristina Bran, Víctor Vega, Manuel Vázquez, and Víctor M. Prida

Link

Bio-inspired angle-independent structural color films with anisotropic colloidal crystal array domains
Zhuohao Zhang, Zhuoyue Chen, Lingyu Sun, Xiaoxuan Zhang, and Yuanjin Zhao

Link

Can insulating graphene oxide contribute the enhanced conductivity and durability of silver nanowire coating?
Feng Duan, Weiwei Li, Guorui Wang, Chuanxin Weng, Hao Jin, Hui Zhang, and Zhong Zhang

Link

Enhanced RuBisCO activity and promoted dicotyledons growth with degradable carbon dots
Hao Li, Jian Huang, Yang Liu, Fang Lu, Jun Zhong, Yong Wang, Shuiming Li, Yeshayahu Lifshitz, Shuit-Tong Lee, and Zhenhui Kang

Link

Defect engineering of molybdenum disulfide through ion irradiation to boost hydrogen evolution reaction performance
Cheng Sun, Peipei Wang, Hao Wang, Chuan Xu, Juntong Zhu, Yanxia Liang, Ying Su, Yining Jiang, Wenqi Wu, Engang Fu, and Guifu Zou

Link

Photoluminescence of Ag-In-S/ZnS quantum dots: Excitation energy dependence and low-energy electronic structure
Irina V. Martynenko, Anvar S. Baimuratov, Florian Weigert, José X. Soares, Lorena Dhamo, Philip Nickl, Ilona Doerfel, Jutta Pauli, Ivan D. Rukhlenko, Alexander V. Baranov, and Ute Resch-Genger

Link

Convenient fabrication of BiOBr ultrathin nanosheets with rich oxygen vacancies for photocatalytic selective oxidation of secondary amines
Xuanjue Tong, Xing Cao, Tong Han, Weng-Chon Cheong, Rui Lin, Zheng Chen, Dingsheng Wang, Chen Chen, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Fe2N nanoparticles boosting FeNx moieties for highly efficient oxygen reduction reaction in Fe-N-C porous catalyst
Xiao Liu, Hong Liu, Chi Chen, Liangliang Zou, Yuan Li, Qing Zhang, Bo Yang, Zhiqing Zou, and Hui Yang

Link

Oxidation controlled lift-off of 3D chiral plasmonic Au nano-hooks
Gunnar Kls, Amanda Andersen, Matteo Miola, Henrik Birkedal, and Duncan S. Sutherland

Link

Analysis of photoluminescence behavior of high-quality single-layer MoS2
Lu Xu, Liyun Zhao, Yunsong Wang, Mingchu Zou, Qing Zhang, and Anyuan Cao

Link

PtAu bimetallic nanocatalyst for selective hydrogenation of alkenes over aryl halides
Le Guo, Junjie Mao, Shuangxi Guo, Qi Zhang, Shuangfei Cai, and Wei He

Link

Atomic-scale structural and chemical evolution of Li3V2(PO4)3 cathode cycled at high voltage window
Shulin Chen, Jian Zou, Yuehui Li, Ning Li, Mei Wu, Jinghuang Lin, Jingmin Zhang, Jian Cao, Jicai Feng, Xiaobin Niu, Jianming Bai, Junlei Qi, Peng Gao, Liping Wang, and Hong Li

Link

In-situ formation of MOF derived mesoporous Co3N/amorphous N-doped carbon nanocubes as an efficient electrocatalytic oxygen evolution reaction
Bong Kyun Kang, Seo Young Im, Jooyoung Lee, Sung Hoon Kwag, Seok Bin Kwon, SintayehuNibret Tiruneh, Min-Jun Kim, Jung Ho Kim, Woo Seok Yang, Byungkwon Lim, and Dae Ho Yoon

Link

Real-time Raman detection by the cavity mode enhanced Raman scattering
Yang Liu, Xiaorui Tian, Weiran Guo, Wenqiang Wang, Zhiqiang Guan, and Hongxing Xu

Link

Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride
Chuang Gao, Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Juan Carlos Idrobo, Wu Zhou, and Hong-Jun Gao

Link

Highly efficient and stable white LEDs based on pure red narrow bandwidth emission triangular carbon quantum dots for wide-color gamut backlight displays
Fanglong Yuan, Ping He, Zifan Xi, Xiaohong Li, Yunchao Li, Haizheng Zhong, Louzhen Fan, and Shihe Yang

Link

Nanoscale imaging of electric pathways in epitaxial graphene nanoribbons
Johannes Aprojanz, Pantelis Bampoulis, Alexei A. Zakharov, Harold J. W. Zandvliet, and Christoph Tegenkamp

Link

Two-photon AIE probe conjugated theranostic nanoparticles for tumor bioimaging and pH-sensitive drug delivery
Boxuan Ma, Weihua Zhuang, Haiyang He, Xin Su, Tao Yu, Jun Hu, Li Yang, Gaocan Li, and Yunbing Wang

Link

One-nanometer-thick platinum-based nanowires with controllable surface structures
Xiaokun Fan, Shuiping Luo, Xixia Zhao, Xiaotong Wu, Zhishan Luo, Min Tang, Wen Chen, Xing Song, and Zewei Quan

Link

Thickness determination of MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2 on transparent stamps used for deterministic transfer of 2D materials
Najme S. Taghavi, Patricia Gant, Peng Huang, Iris Niehues, Robert Schmidt, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Rudolf Bratschitsch, Mar García-Hernández, Riccardo Frisenda, and Andres Castellanos-Gomez

Link

High-performance Li-ion capacitor based on black-TiO2-x/graphene aerogel anode and biomass-derived microporous carbon cathode
Guoyin Zhu, Lianbo Ma, Huinan Lin, Peiyang Zhao, Lei Wang, Yi Hu, Renpeng Chen, Tao Chen, Yanrong Wang, Zuoxiu Tie, and Zhong Jin

Link

Luminescent single-molecule magnet of metallofullerene DyErScN@Ih-C80
Mingzhe Nie, Jin Xiong, Chong Zhao, Haibing Meng, Kun Zhang, Yibo Han, Jie Li, Bingwu Wang, Lai Feng, Chunru Wang, and Taishan Wang

Link

van der Waals epitaxial growth of ultrathin metallic NiSe nanosheets on WSe2 as high performance contacts for WSe2 transistors
Bei Zhao, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Jia Li, Haihong Bao, Kai Wang, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Bo Li, Haipeng Xie, Yuan Liu, and Xidong Duan

Nano Research cover