•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 6 (2019)

Review Articles

Link

Review on photocatalytic and electrocatalytic artificial nitrogen fixation for ammonia synthesis at mild conditions: Advances, challenges and perspectives
Xiaolan Xue, Renpeng Chen, Changzeng Yan, Peiyang Zhao, Yi Hu, Wenjun Zhang, Songyuan Yang, and Zhong Jin

Link

Luminescent metal nanoclusters for biomedical applications
Yu Su, Tiantian Xue, Yuxin Liu, Jinxia Qi, Rongchao Jin, and Zhenkun Lin

Link

The fabrication and application of Ni-DNA nanowire-based nanoelectronic devices
Pang-Chia Chang, Chia-Yu Chang, Wen-Bin Jian, Chiun-Jye Yuan, Yu-Chang Chen, and Chia-Ching Chang

Research Articles

Link

Synthesis of MoX2 (X = Se or S) monolayers with high-concentration 1T′ phase on 4H/fcc-Au nanorods for hydrogen evolution
Zhengqing Liu, Xiao Zhang, Yue Gong, Qipeng Lu, Zhicheng Zhang, Hongfei Cheng, Qinglang Ma, Junze Chen, Meiting Zhao, Bo Chen, Ye Chen, Xue-Jun Wu, Pengfei Yin, Lin Gu, Yaping Du, and Hua Zhang

Link

Two-dimensional metal-organic-framework as a unique theranostic nano-platform for nuclear imaging and chemo-photodynamic cancer therapy
Wenjun Zhu, Yu Yang, Qiutong Jin, Yu Chao, Longlong Tian, Jingjing Liu, Ziliang Dong, and Zhuang Liu

Link

Shape-controlled synthesis of liquid metal nanodroplets for photothermal therapy
Junjie Yan, Xudong Zhang, Yang Liu, Yanqi Ye, Jicheng Yu, Qian Chen, Jinqiang Wang, Yuqi Zhang, Quanyin Hu, Yang Kang, Min Yang, and Zhen Gu

Link

Glutathione-capped quantum dots for plasma membrane labeling and membrane potential imaging
Guangcun Chen, Yejun Zhang, Zhao Peng, Dehua Huang, Chunyan Li, and Qiangbin Wang

Link

Novel hollow Ni0.33Co0.67Se nanoprisms for high capacity lithium storage
Shaohua Zhu, Cheng Chen, Pan He, Shuangshuang Tan, Fangyu Xiong, Ziang Liu, Zhuo Peng, Qinyou An, and Liqiang Mai

Link

A polyimide cathode with superior stability and rate capability for lithium-ion batteries
Jianghui Zhao, Tuo Kang, Yanli Chu, Peng Chen, Feng Jin, Yanbin Shen, and Liwei Chen

Link

Vacuum-tuned-atmosphere induced assembly of Au@Ag core/shell nanocubes into multi-dimensional superstructures and the ultrasensitive IAPP proteins SERS detection
Meng Xu, Guopeng Tu, Muwei Ji, Xiaodong Wan, Jiajia Liu, Jia Liu, Hongpan Rong, Yanlian Yang, Chen Wang, and Jiatao Zhang

Link

A novel near-infrared light responsive 4D printed nanoarchitecture with dynamically and remotely controllable transformation
Haitao Cui, Shida Miao, Timothy Esworthy, Se-jun Lee, Xuan Zhou, Sung Yun Hann, Thomas J. Webster, Brent T. Harris, and Lijie Grace Zhang

Link

Insight of the stability and activity of platinum single atoms on ceria
Xuxu Ye, Hengwei Wang, Yue Lin, Xinyu Liu, Lina Cao, Jian Gu, and Junling Lu

Link

Stimuli-responsive nitric oxide generator for light-triggered synergistic cancer photothermal/gas therapy
Xuehui Huang, Funeng Xu, Huabo Hou, Jianwen Hou, Yi Wang, and Shaobing Zhou

Link

A tri-layer approach to controlling nanopore formation in oxide supports
Abha A. Gosavi, James L. Hedrick, Peng-Cheng Chen, Justin M. Notestein, and Chad A. Mirkin

Link

In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission
Linghai Meng, Changgang Yang, Jingjia Meng, Yongzhi Wang, Yong Ge, Ziqiang Shao, Guofeng Zhang, Andrey L. Rogach, and Haizheng Zhong

Link

Wheat straw-derived magnetic carbon foams: In-situ preparation and tunable high-performance microwave absorption
Guangjun Gou, Fanbin Meng, Huagao Wang, Man Jiang, Wei Wei, and Zuowan Zhou

Link

An electrodeposition approach to metal/metal oxide heterostructures for active hydrogen evolution catalysts in near-neutral electrolytes
Michael J. Kenney, Jianan Erick Huang, Yong Zhu, Yongtao Meng, Mingquan Xu, Guanzhou Zhu, Wei-Hsuan Hung, Yun Kuang, Mengchang Lin, Xiaoming Sun, Wu Zhou, and Hongjie Dai

Link

CdS magic-size clusters exhibiting one sharp ultraviolet absorption singlet peaking at 361 nm
Junbin Tang, Juan Hui, Meng Zhang, Hongsong Fan, Nelson Rowell, Wen Huang, Yingnan Jiang, Xiaoqin Chen, and Kui Yu

Link

Intriguing anti-superbug Cu2O@ZrP hybrid nanosheet with enhanced antibacterial performance and weak cytotoxicity
Jialiang Zhou, Hengxue Xiang, Fatemeh Zabihi, Senlong Yu, Bin Sun, and Meifang Zhu

Link

Synthesis of surface controlled nickel/palladium hydride nanodendrites with high performance in benzyl alcohol oxidation
Zipeng Zhao, Michelle M. Flores Espinosa, Jihan Zhou, Wang Xue, Xiangfeng Duan, Jianwei Miao, and Yu Huang

Link

Mass-production of flexible and transparent Te-Au nylon SERS substrate with excellent mechanical stability
Wei-Ran Huang, Cheng-Xin Yu, Yi-Ruo Lu, Hassan Muhammad, Jin-Long Wang, Jian-Wei Liu, and Shu-Hong Yu

Link

Stabilizing perovskite nanocrystals by controlling protective surface ligands density
Weilin Zheng, Zhichun Li, Congyang Zhang, Bo Wang, Qinggang Zhang, Qun Wan, Long Kong, and Liang Li

Link

Nanotrap-enabled quantification of KRAS-induced peptide hydroxylation in blood for cancer early detection
Zaian Deng, Zhen Zhao, Bo Ning, Jeffery Basilio, Karen Mann, Jie Fu, Yajun Gu, Yuanqing Ye, Xifeng Wu, Jia Fan, Paul Chiao, and Tony Hu

Nano Research cover