•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 5 (2019)

Review Articles

Link

Photocatalysts for degradation of dyes in industrial effluents: Opportunities and challenges
Hassan Anwer, Asad Mahmood, Jechan Lee, Ki-Hyun Kim, Jae-Woo Park, and Alex C. K. Yip

Link

Graphene oxide-based hydrogels as a nanocarrier for anticancer drug delivery
Abdullah A.Ghawanmeh, Gomaa A. M. Ali, H. Algarni, Shaheen M. Sarkar, and Kwok Feng Chong

Research Articles

Link

Photodynamic therapy-triggered on-demand drug release from ROS-responsive core-cross-linked micelles toward synergistic anti-cancer treatment
Yongjuan Li, Jian Hu, Xun Liu, Yong Liu, Shixian Lv, Juanjuan Dang, Yong Ji, Jinlin He, and Lichen Yin

Link

Revealing the crystallization process and realizing uniform 1.8 eV MA-based wide-bandgap mixed-halide perovskites via solution engineering
Yue-Min Xie, Chunqing Ma, Xiuwen Xu, Menglin Li, Yuhui Ma, Jing Wang, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Chun-Sing Lee, and Sai-Wing Tsang

Link

Nanoscale monitoring of mitochondria and lysosome interactions for drug screening and discovery
Qixin Chen, Xintian Shao, Zhiqi Tian, Yang Chen, Payel Mondal, Fei Liu, Fengshan Wang, Peixue Ling, Weijiang He, Kai Zhang, Zijian Guo, and Jiajie Diao

Link

Nitrogen-doped graphene quantum dots: Optical properties modification and photovoltaic applications
Md Tanvir Hasan, Roberto Gonzalez-Rodriguez, Conor Ryan, Kristof Pota, Kayla Green, Jeffery L. Coffer, and Anton V. Naumov

Link

Mn3O4 nanoparticles@reduced graphene oxide composite: An efficient electrocatalyst for artificial N2 fixation to NH3 at ambient conditions
Hong Huang, Feng Gong, Yuan Wang, Huanbo Wang, Xiufeng Wu, Wenbo Lu, Runbo Zhao, Hongyu Chen, Xifeng Shi, Abdullah M. Asiri, Tingshuai Li, Qian Liu, and Xuping Sun

Link

Atomistic insight into ordered defect superstructures at novel grain boundaries in CuO nanosheets: From structures to electronic properties
Lulu Zhao, Lei Li, Huaping Sheng, He Zheng, Shuangfeng Jia, Weiwei Meng, Huihui Liu, Fan Cao, Huayu Peng, and Jianbo Wang

Link

Polypyrrole-based hybrid nanostructures grown on textile for wearable supercapacitors
Lingchang Wang, Chenguang Zhang, Xin Jiao, and Zhihao Yuan

Link

Encapsulating segment-like antimony nanorod in hollow carbon tube as long-lifespan, high-rate anodes for rechargeable K-ion batteries
Wen Luo, Feng Li, Weiran Zhang, Kang Han, Jean-Jacques Gaumet, Hans-Eckhardt Schaefer, and Liqiang Mai

Link

Stress-induced CsPbBr3 nanocrystallization on glass surface: Unexpected mechanoluminescence and applications
Xiaoqiang Xiang, Hang Lin, Renfu Li, Yao Cheng, Qingming Huang, Ju Xu, Congyong Wang, Xueyuan Chen, and Yuansheng Wang

Link

Dual-enzyme-propelled unbounded DNA walking nanomachine for intracellular imaging of lowly expressed microRNA
Tianshu Chen, Yaoyao Chen, Huinan Chen, Fan Zhang, Qianqian Zhang, Guifang Chen, and Xiaoli Zhu

Link

Exposing Cu-Rich {110} Active Facets in PtCu nanostars for boosting electrochemical performance toward multiple liquid fuels electrooxidation
Liping Huang, Wei Zhang, Peng Li, Yongbo Song, Hongting Sheng, Yuanxin Du, Yang-Gang Wang, Yuen Wu, Xun Hong, Yanhuai Ding, Xiaoyou Yuan, and Manzhou Zhu

Link

Compressive surface strained atomic-layer Cu2O on Cu@Ag nanoparticles
Xiyue Zhu, Hongpan Rong, Xiaobin Zhang, Qiumei Di, Huishan Shang, Bing Bai, Jiajia Liu, Jia Liu, Meng Xu, Wenxing Chen, and Jiatao Zhang

Link

Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixed-dimensional p-n heterojunctions
Guangzhuang Sun, Bo Li, Jia Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Peng Chen, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Xuwan Tang, Chen Dai, Ziwei Huang, Yuan Liu, Xidong Duan, and Xiangfeng Duan

Link

A cross-linked polyacrylamide electrolyte with high ionic conductivity for compressible supercapacitors with wide temperature tolerance
Xuting Jin, Guoqiang Sun, Guofeng Zhang, Hongsheng Yang, Yukun Xiao, Jian Gao, Zhipan Zhang, and Liangti Qu

Link

Post-synthesis phase and shape evolution of CsPbBr3 colloidal nanocrystals: The role of ligands
Elisabetta Fanizza, Francesca Cascella, Davide Altamura, Cinzia Giannini, Annamaria Panniello, Leonardo Triggiani, Francesca Panzarea, Nicoletta Depalo, Roberto Grisorio, Gian Paolo Suranna, Angela Agostiano, M. Lucia Curri, and Marinella Striccoli

Link

Highly active zigzag-like Pt-Zn alloy nanowires with high-index facets for alcohol electrooxidation
Yanchao Xu, Xiaoqiang Cui, Shuting Wei, Qinghua Zhang, Lin Gu, Fanqi Meng, Jinchang Fan, and Weitao Zheng

Link

Highly accessible aqueous synthesis of well-dispersed dendrimer type platinum nanoparticles and their catalytic applications
Adrián Fernández-Lodeiro, Jamila Djafari, David Lopez-Tejedor, Carlos Perez-Rizquez, Benito Rodríguez-González, José Luis Capelo, Jose M. Palomo, Carlos Lodeiro, and Javier Fernández-Lodeiro

Link

High areal capacity flexible sulfur cathode based on multi-functionalized super-aligned carbon nanotubes
Lujie Jia, Jian Wang, Zijin Chen, Yipeng Su, Wei Zhao, Datao Wang, Yang Wei, Kaili Jiang, Jiaping Wang, Yang Wu, Jia Li, Wenhui Duan, Shoushan Fan, and Yuegang Zhang

Link

Nitrogen-carbon layer coated nickel nanoparticles for efficient electrocatalytic reduction of carbon dioxide
Dongxing Tan, Chaonan Cui, Jinbiao Shi, Zhixun Luo, Bingxing Zhang, Xiuniang Tan, Buxing Han, Lirong Zheng, Jing Zhang, and Jianling Zhang

Link

gt-C3N4 coordinated single atom as an efficient electrocatalyst for nitrogen reduction reaction
Lifu Zhang, Wanghui Zhao, Wenhua Zhang, Jing Chen, and Zhenpeng Hu

Link

Low-cost, simple, and scalable self-assembly of DNA origami nanostructures
Patrick D. Halley, Randy A. Patton, Amjad Chowdhury, John C. Byrd, and Carlos E. Castro

Nano Research cover