•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 3 (2019)

Review Articles

Link

Review of MXenes as new nanomaterials for energy storage/delivery and selected environmental applications
Byung-Moon Jun, Sewoon Kim, Jiyong Heo, Chang Min Park, Namguk Her, Min Jang, Yi Huang, Jonghun Han, and Yeomin Yoon

Research Articles

Link

Motif-mediated Au25(SPh)5(PPh3)10X2 nanorods with conjugated electron delocalization
Kai Zheng, Jiangwei Zhang, Dan Zhao, Yong Yang, Zhimin Li, and Gao Li

Link

Infiltrating lithium into carbon cloth decorated with zinc oxide arrays for dendrite-free lithium metal anode
Xianshu Wang, Zhenghui Pan, Yang Wu, Xiaoyu Ding, Xujia Hong, Guoguang Xu, Meinan Liu, Yuegang Zhang, and Weishan Li

Link

Black phosphorus inverter devices enabled by in-situ aluminum surface modification
Yue Zheng, Zehua Hu, Cheng Han, Rui Guo, Du Xiang, Bo Lei, Yanan Wang, Jun He, Min Lai, and Wei Chen

Link

Unusual switchable peroxidase-mimicking nanozyme for the determination of proteolytic biomarker
Claire McVey, Natasha Logan, Nguyen T. K. Thanh, Christopher Elliott, and Cuong Cao

Link

Water transport through subnanopores in the ultimate size limit: Mechanism from molecular dynamics
Jiyu Xu, Chongqin Zhu, Yifei Wang, Hui Li, Yongfeng Huang, Yutian Shen, Joseph S. Francisco, Xiao Cheng Zeng, and Sheng Meng

Link

Decorative near-infrared transmission filters featuring high-efficiency and angular-insensitivity employing 1D photonic crystals
Chengang Ji, Chenying Yang, Weidong Shen, Kyu-Tae Lee, Yueguang Zhang, Xu Liu, and L. Jay Guo

Link

Guest selectivity in the supramolecular host networks fabricated by van der Waals force and hydrogen bond
Xuan Peng, Yanfang Geng, Min Zhang, Faliang Cheng, Linxiu Cheng, Ke Deng, and Qingdao Zeng

Link

Panorama of boron nitride nanostructures via lamp ablation
Sehrina Eshon, Weike Zhang, Martin Saunders, Yujun Zhang, Hui Tong Chua, and Jeffrey M. Gordon

Link

Insight of surface treatments for CMOS compatibility of InAs nanowires
Daya S. Dhungana, Anne Hemeryck, Nicolo Sartori, Pier-Francesco Fazzini, Filadelfo Cristiano, and Sébastien R. Plissard

Link

All in one theranostic nanoplatform enables efficient anti-tumor peptide delivery for triple-modal imaging guided cancer therapy
Xiaoyan Qu, Zhengqing Liu, Bohan Ma, Na Li, Hongyang Zhao, Tian Yang, Yumeng Xue, Xiaozhi Zhang, Yongping Shao, Ying Chang, Jun Xu, Bo Lei, and Yaping Du

Link

Selectively patterned TiO2 nanorods as electron transport pathway for high performance perovskite solar cells
Daihong Huh, KyoungSuk Oh, Minjin Kim, Hak-Jong Choi, Dong Suk Kim, and Heon Lee

Link

Doping modulated in-plane anisotropic Raman enhancement on layered ReS2
Na Zhang, Jingjing Lin, Shuqing Zhang, Shishu Zhang, Xiaobo Li, Dongyan Liu, Hua Xu, Jin Zhang, and Lianming Tong

Link

Nanorattle Au@PtAg encapsulated in ZIF-8 for enhancing CO2 photoreduction to CO
Yuqun Su, Haitao Xu, Jiajia Wang, Xikuo Luo, Zhen-liang Xu, Kefu Wang, and Wenzhong Wang

Link

Metal–organic framework coated titanium dioxide nanorod array p–n heterojunction photoanode for solar water-splitting
Hui Yang, Joeseph Bright, Sujan Kasani, Peng Zheng, Terence Musho, Banglin Chen, Ling Huang, and Nianqiang Wu

Link

Hybrid dual-channel phototransistor based on 1D t-Se and 2D ReS2 mixed-dimensional heterostructures
Jingkai Qin, Hang Yan, Gang Qiu, Mengwei Si, Peng Miao, Yuqin Duan, Wenzhu Shao, Liang Zhen, Chengyan Xu, and Peide D Ye

Link

Composition optimized trimetallic PtNiRu dendritic nanostructures as versatile and active electrocatalysts for alcohol oxidation
Yan Lu, Wei Wang, Xiaowei Chen, Yuhui Zhang, Yanchen Han, Yong Cheng, Xue-Jiao Chen, Kai Liu, Yuanyuan Wang, Qiaobao Zhang, and Shuifen Xie

Link

Microscopic insight into the single step growth of in-plane heterostructures between graphene and hexagonal boron nitride
Thanh Hai Nguyen, Daniele Perilli, Mattia Cattelan, Hongsheng Liu, Francesco Sedona, Neil A. Fox, Cristiana Di Valentin, and Stefano Agnoli

Link

Novel highly active carbon supported ternary PdNiBi nanoparticles as anode catalyst for the alkaline direct ethanol fuel cell
Bernd Cermenek, Johanna Ranninger, Birgit Feketefldi, Ilse Letofsky-Papst, Norbert Kienzl, Brigitte Bitschnau, and Viktor Hacker

Link

N-doped-carbon coated Ni2P-Ni sheets anchored on graphene with superior energy storage behavior
Yuanxing Zhang, Li Sun, Liqi Bai, Haochen Si, Yu Zhang, and Yihe Zhang

Link

Efficient renal clearance of DNA tetrahedron nanoparticles enables quantitative evaluation of kidney function
Dawei Jiang, Hyung-Jun Im, Madeline E. Boleyn, Christopher G. England, Dalong Ni, Lei Kang, Jonathan W. Engle, Peng Huang, Xiaoli Lan, and Weibo Cai

Link

Efficient and targeted drug/siRNA co-delivery mediated by reversibly crosslinked polymersomes toward anti-inflammatory treatment of ulcerative colitis (UC)
Xin Xu, Weijing Yang, Qiujun Liang, Yanan Shi, Wenxin Zhang, Xiao Wang, Fenghua Meng, Zhiyuan Zhong, and Lichen Yin

Link

Spindle-like Fe7S8/N-doped carbon nanohybrids for high-performance sodium ion battery anodes
Aihua Jin, Mi-Ju Kim, Kug-Seung Lee, Seung-Ho Yu, and Yung-Eun Sung

Link

Formation mechanism of twin domain boundary in 2D materials: The case for WTe2
Guan-Yong Wang, Weiyu Xie, Dan Xu, Hai-Yang Ma, Hao Yang, Hong Lu, Hao-Hua Sun, Yao-Yi Li, Shuang Jia, Liang Fu, Shengbai Zhang, and Jin-Feng Jia

Nano Research cover