•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 2 (2019)

Review Articles

Link

Graphene-based nanomaterials in biosystems
Na Lu, Liqian Wang, Min Lv, Zisheng Tang, and Chunhai Fan

Link

Nanomaterials for sensing of formaldehyde in air: Principles, applications, and performance evaluation
Deepak Kukkar, Kowsalya Vellingiri, Rajnish Kaur, Sanjeev Kumar Bhardwaj, Akash Deep, and Ki-Hyun Kim

Research Articles

Link

Effect of matrix-nanoparticle interactions on recognition of aryldiazonium nanoparticle-imprinted matrices
Netta Bruchiel-Spanier, Linoy Dery, Noam Tal, Shahar Dery, Elad Gross, and Daniel Mandler

Link

High performance octahedral PtNi/C catalysts investigated from rotating disk electrode to membrane electrode assembly
Bing Li, Jue Wang, Xin Gao, Congwei Qin, Daijun Yang, Hong Lv, Qiangfeng Xiao, and Cunman Zhang

Link

A theranostic agent for cancer therapy and imaging in the second near-infrared window
Zhuoran Ma, Hao Wan, Weizhi Wang, Xiaodong Zhang, Takaaki Uno, Qianglai Yang, Jingying Yue, Hongpeng Gao, Yeteng Zhong, Ye Tian, Qinchao Sun, Yongye Liang, and Hongjie Dai

Link

Ordered two-dimensional porous Co3O4 nanosheets as electrocatalysts for rechargeable Li-O2 batteries
Yu Zhang, Mingzhen Hu, Mengwei Yuan, Genban Sun, Yufeng Li, Kebin Zhou, Chen Chen, Caiyun Nan, and Yadong Li

Link

Effective N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning for fabricating high-performance monolayer MoS2 transistors
Po-Chun Chen, Chih-Pin Lin, Chuan-Jie Hong, Chih-Hao Yang, Yun-Yan Lin, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li, Tung-Yuan Yu, Chun-Jung Su, Kai-Shin Li, Yuan-Liang Zhong, Tuo-Hung Hou, and Yann-Wen Lan

Link

1-Naphthol induced Pt3Ag nanocorals as bifunctional cathode and anode catalysts of direct formic acid fuel cells
Xian Jiang, Yang Liu, Jiaxin Wang, Yufei Wang, Yuexin Xiong, Qun Liu, Naixu Li, Jiancheng Zhou, Gengtao Fu, Dongmei Sun, and Yawen Tang

Link

All VN-graphene architecture derived self-powered wearable sensors for ultrasensitive health monitoring
Lianghao Yu, Yuyang Yi, Ting Yao, Yingze Song, Yiran Chen, Qiucheng Li, Zhou Xia, Nan Wei, Zhengnan Tian, Baoqing Nie, Li Zhang, Zhongfan Liu, and Jingyu Sun

Link

Structural isomer and high-yield of Pt1Ag28 nanocluster via one-pot chemical wet method
Xinzhang Lin, Chao Liu, Keju Sun, Ren’an Wu, Xuemei Fu, and Jiahui Huang

Link

Random lasing detection of structural transformation and compositions in silk fibroin scaffolds
SungYeun Yang, Soocheol Kim, HyeIn Shin, Seung Ho Choi, Young L. Kim, Chulmin Joo, and WonHyoung Ryu

Link

Solvent polarity-induced photoluminescence enhancement (SPIPE): A method enables several-fold increase in quantum yield of silicon nanoparticles
Xiao-Bin Shen, Bin Song, Bei Fang, Xiao Yuan, You-Yong Li, Shun-Yi Wang, Shun-Jun Ji, and Yao He

Link

A laterally sensitive colloidal probe for accurately measuring nanoscale adhesion of textured surfaces
Sren Zimmermann, Waldemar Klauser, James Mead, Shiliang Wang, Han Huang, and Sergej Fatikow

Link

Significant enhancement of photoresponsive characteristics and mobility of MoS2-based transistors through hybridization with perovskite CsPbBr3 quantum dots
Taeho Noh, Heung Seob Shin, Changwon Seo, Jun Young Kim, Jongwon Youn, Jeongyong Kim, Kwang-Sup Lee, and Jinsoo Joo

Link

High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure
Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Junchi Liu, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Yuan Liu, and Xidong Duan

Link

Selectivity regulation of CO2 electroreduction through contact interface engineering on superwetting Cu nanoarray electrodes
Zhao Cai, Yusheng Zhang, Yuxin Zhao, Yueshen Wu, Wenwen Xu, Xuemei Wen, Yang Zhong, Ying Zhang, Wen Liu, Hailiang Wang, Yun Kuang, and Xiaoming Sun

Link

Intermetallic PtBi core/ultrathin Pt shell nanoplates for efficient and stable methanol and ethanol electro-oxidization
Xiaolei Yuan, Xiaojing Jiang, Muhan Cao, Lei Chen, Kaiqi Nie, Yong Zhang, Yong Xu, Xuhui Sun, Yanguang Li, and Qiao Zhang

Link

Li2FeSiO4/C hollow nanospheres as cathode materials for lithium-ion batteries
Shuiyun Shen, Yao Zhang, Guanghua Wei, Wansen Zhang, Xiaohui Yan, Guofeng Xia, Aiming Wu, Changchun Ke, and Junliang Zhang

Link

Tunable photocycle kinetics of a hybrid bacteriorhodopsin/quantum dot system
Terianna J. Wax, Jordan A. Greco, Shutang Chen, Nicole L. Wagner, Jing Zhao, and Robert R. Birge

Link

Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer
Junchi Liu, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei, and Xidong Duan

Link

SERS-based lateral flow immunoassay of troponin I by using gap-enhanced Raman tags
Boris N. Khlebtsov, Daniil N. Bratashov, Nadezhda A. Byzova, Boris B. Dzantiev, and Nikolai G. Khlebtsov

Link

Facile synthesis of ultrathin metal-organic framework nanosheets for Lewis acid catalysis
Xiaofei Zhang, Lin Chang, Zhongjie Yang, Yanan Shi, Chang Long, Jianyu Han, Binhao Zhang, Xueying Qiu, Guodong Li, and Zhiyong Tang

Link

Li2SnO3 branched nano- and microstructures with intense and broadband white-light emission
Miguel García-Tecedor, Javier Bartolomé, David Maestre, Achim Trampert, and Ana Cremades

Link

Plasmon-tunable Au@Ag core-shell spiky nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering
Zhulin Huang, Guowen Meng, Xiaoye Hu, Qijun Pan, Dexian Huo, Hongjian Zhou, Yan Ke, and Nianqiang Wu

Nano Research cover