•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 12 (2019)

Research Articles

Link

A scalable bio-inspired polydopamine-Cu ion interfacial layer for high-performance lithium metal anode
Qianqian Meng, Huimin Zhang, Yue Liu, Shaobo Huang, Tianzhu Zhou, Xiaofei Yang, Biyan Wang, Wenfeng Zhang, Hai Ming, Yu Xiang, Meng Li, Gaoping Cao, Yaqin Huang, Li-zhen Fan, Hao Zhang, and Yuepeng Guan

Link

Direct synthesis of L10-FePt nanoparticles from single-source bimetallic complex and their electrocatalytic applications in oxygen reduction and hydrogen evolution reactions
Zhengong Meng, Fei Xiao, Zhuoxun Wei, Xuyun Guo, Ye Zhu, Yurong Liu, Guijun Li, Zhen-Qiang Yu, Minhua Shao, and Wai-Yeung Wong

Link

Polydopamine and ammonium bicarbonate coated and doxorubicin loaded hollow cerium oxide nanoparticles for synergistic tumor therapy
Keqiang Xu, Yan Cheng, Jiao Yan, Yanlin Feng, Runxiao Zheng, Xiaqing Wu, Yanjing Wang, Panpan Song, and Haiyuan Zhang

Link

Rational design of phosphorus-doped cobalt sulfides electrocatalysts for hydrogen evolution
Guoxing Qu, Tianli Wu, Yanan Yu, Zekang Wang, Yang Zhou, Zhendong Tang, and Qin Yue

Link

Co-delivery of PARP and PI3K inhibitors by nanoscale metal–organic frameworks for enhanced tumor chemoradiation
Megan J. Neufeld, Allison N. DuRoss, Madeleine R. Landry, Hayden Winter, Andrea M. Goforth, and Conroy Sun

Link

Radioiodinated tyrosine based carbon dots with efficient renal clearance for single photon emission computed tomography of tumor
Nian Liu, Yiyue Shi, Jingru Guo, Hai Li, Qiang Wang, Menglin Song, Zhiyuan Shi, Le He, Xinhui Su, Jin Xie, and Xiaolian Sun

Link

A novel chitosan nanocapsule for enhanced skin penetration of cyclosporin A and effective hair growth in vivo
Jin Sil Lee, Youngmin Hwang, Hyeryeon Oh, Sunghyun Kim, Jin-Hwa Kim, Jeung-Hoon Lee, Yong Chul Shin, Giyoong Tae, and Won Il Choi

Link

Unexpected intercalation-dominated potassium storage in WS2 as a potassium-ion battery anode
Yuhan Wu, Yang Xu, Yueliang Li, Pengbo Lyu, Jin Wen, Chenglin Zhang, Min Zhou, Yaoguo Fang, Huaping Zhao, Ute Kaiser, and Yong Lei

Link

Electronic structure of exfoliated millimeter-sized monolayer WSe2 on silicon wafer
Wenjuan Zhao, Yuan Huang, Cheng Shen, Cong Li, Yongqing Cai, Yu Xu, Hongtao Rong, Qiang Gao, Yang Wang, Lin Zhao, Lihong Bao, Qingyan Wang, Guangyu Zhang, Hongjun Gao, Zuyan Xu, Xingjiang Zhou, and Guodong Liu

Link

Amorphous MoS2 confined in nitrogen-doped porous carbon for improved electrocatalytic stability toward hydrogen evolution reaction
Shaojie Lu, Wenjing Wang, Shengshuang Yang, Wei Chen, Zhongbin Zhuang, Wenjing Tang, Caihong He, Jiajing Qian, Dekun Ma, Yun Yang, and Shaoming Huang

Link

Vapor growth of WSe2/WS2 heterostructures with stacking dependent optical properties
Xueping Wu, Xiao Wang, Honglai Li, Zhouxiaosong Zeng, Biyuan Zheng, Danliang Zhang, Fang Li, Xiaoli Zhu, Ying Jiang, and Anlian Pan

Link

Blue emitting CsPbBr3 perovskite quantum dot inks obtained from sustained release tablets
Hewei Yang, Yaqing Feng, Zhiyu Tu, Kuo Su, Xiaozhi Fan, Bingjie Liu, Zhiping Shi, Yuzhe Zhang, Chenyang Zhao, and Bao Zhang

Link

In vivo and in situ real-time fluorescence imaging of peripheral nerves in the NIR-II window
Zhujun Feng, Yimeng Yang, Jian Zhang, Kan Wang, Yunxia Li, Heng Xu, Zhen Wang, Ewelina Biskup, Shixian Dong, Xing Yang, Yuefeng Hao, Jun Chen, and Yan Wo

Link

Development of a homogenous assay based on fluorescent imprinted nanoparticles for analysis of nitroaromatic compounds
Asma Elbelazi, Francesco Canfarotta, Joanna Czulak, Michael J. Whitcombe, Sergey Piletsky, and Elena Piletska

Link

Resolution and contrast enhancement of laser-scanning multiphoton microscopy using thulium-doped upconversion nanoparticles
Alexey B. Kostyuk, Artem D. Vorotnov, Andrey V. Ivanov, Arthur B. Volovetskiy, Aleksandr V. Kruglov, Lyudmila M. Sencha, Liuen Liang, Evgenii L. Guryev, Vladimir A. Vodeneev, Sergey M. Deyev, Yiqing Lu, and Andrei V. Zvyagin

Link

Single and multi domain buckled germanene phases on Al(111) surface
Dmitriy A. Muzychenko, Sergey I. Oreshkin, Vladimir I. Panov, Chris Van Haesendonck, and Andrey I. Oreshkin

Link

Confining MOF-derived SnSe nanoplatelets in nitrogen-doped graphene cages via direct CVD for durable sodium ion storage
Chen Lu, Zhenzhu Li, Zhou Xia, Haina Ci, Jingsheng Cai, Yingze Song, Lianghao Yu, Wanjian Yin, Shixue Dou, Jingyu Sun, and Zhongfan Liu

Link

Angular dependence of nanoparticle generation in the matrix assembly cluster source
Maria Chiara Spadaro, Junlei Zhao, William D. Terry, Jian Liu, Feng Yin, Flyura Djurabekova, and Richard E. Palmer

Nano Research cover