•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 11 (2019)

Review Articles

Link

A review on synthesis of graphene, h-BN and MoS2 for energy storage applications: Recent progress and perspectives
Rajesh Kumar, Sumanta Sahoo, Ednan Joanni, Rajesh Kumar Singh, Ram Manohar Yadav, Rajiv Kumar Verma, Dinesh Pratap Singh, Wai Kian Tan, Angel Pérez del Pino, Stanislav A. Moshkalev, and Atsunori Matsuda

Link

Valleytronics in transition metal dichalcogenides materials
Yanping Liu, Yuanji Gao, Siyu Zhang, Jun He, Juan Yu, and Zongwen Liu

Research Articles

Link

Au-catalysed free-standing wurtzite structured InAs nanosheets grown by molecular beam epitaxy
Qiang Sun, Han Gao, Xiaomei Yao, Kun Zheng, Pingping Chen, Wei Lu, and Jin Zou

Link

Self-powered electrochemical system by combining Fenton reaction and active chlorine generation for organic contaminant treatment
Yawei Feng, Kai Han, Tao Jiang, Zhenfeng Bian, Xi Liang, Xia Cao, Hexing Li, and Zhong Lin Wang

Link

Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate
Zhihong Zhang, Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Junjiang Liu, Yuxia Feng, Zhibin Zhang, Peizhao Song, Muhong Wu, Lan Zhu, Xuelin Yang, Peng Gao, Lei Liu, Jie Xiong, Enge Wang, and Kaihui Liu

Link

One-step growth of large-area silicon nanowire fabrics for high-performance multifunctional wearable sensors
Bing-Chang Zhang, Jian-Sheng Jie, Zhi-Bin Shao, Si-Yi Huang, Le He, and Xiao-Hong Zhang

Link

Wavy PtCu alloy nanowire networks with abundant surface defects enhanced oxygen reduction reaction
Dahui Fang, Lei Wan, Qike Jiang, Hongjie Zhang, Xuejun Tang, Xiaoping Qin, Zhigang Shao, and Zidong Wei

Link

Butterfly-wing hierarchical metallic glassy nanostructure for surface enhanced Raman scattering
Hongyu Jiang, Jing Li, Chengrong Cao, Xiaozhi Liu, Ming Liu, Yutian Shen, Yanhui Liu, Qinghua Zhang, Weihua Wang, Lin Gu, and Baoan Sun

Link

Graphene quantum dots rescue protein dysregulation of pancreatic β-cells exposed to human islet amyloid polypeptide
Ava Faridi, Yunxiang Sun, Monika Mortimer, Ritchlynn R. Aranha, Aparna Nandakumar, Yuhuan Li, Ibrahim Javed, Aleksandr Kakinen, Qingqing Fan, Anthony W. Purcell, Thomas P. Davis, Feng Ding, Pouya Faridi, and Pu Chun Ke

Link

Enhanced CH4 selectivity in CO2 photocatalytic reduction over carbon quantum dots decorated and oxygen doping g-C3N4
Qian Li, Songcan Wang, Zhuxing Sun, Qijun Tang, Yiqiu Liu, Lianzhou Wang, Haiqiang Wang, and Zhongbiao Wu

Link

External-force-driven solution epitaxy of large-area 2D organic single crystals for high-performance field-effect transistors
Jinwen Wang, Wei Deng, Wei Wang, Ruofei Jia, Xiuzhen Xu, Yanling Xiao, Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie, and Xiaohong Zhang

Link

Dual pH-responsive “charge-reversal like” gold nanoparticles to enhance tumor retention for chemo-radiotherapy
Xiaolei Zhang, Chuangnian Zhang, Mingbo Cheng, Yahui Zhang, Wei Wang, and Zhi Yuan

Link

Selective growth of wide band gap atomically thin Sb2O3 inorganic molecular crystal on WS2
Guangzhuang Sun, Bo Li, Shifa Wang, Zhengwei Zhang, Jia Li, Xidong Duan, and Xiangfeng Duan

Link

Special interstitial route can transport nanoparticles to the brain bypassing the blood-brain barrier
Nan Hu, Xiaoli Shi, Qiang Zhang, Wentao Liu, Yuting Zhu, Yuqing Wang, Yi Hou, Yinglu Ji, Yupeng Cao, Qian Zeng, Zhuo Ao, Quanmei Sun, Xiaohan Zhou, Xiaochun Wu, and Dong Han

Link

Surface depletion field in 2D perovskite microplates: Structural phase transition, quantum confinement and Stark effect
Wancai Li, Chen Fang, Haizhen Wang, Shuai Wang, Junze Li, Jiaqi Ma, Jun Wang, Hongmei Luo, and Dehui Li

Link

Carbon-nanoparticle-assisted growth of high quality bilayer WS2 by atmospheric pressure chemical vapor deposition
Jieyuan Liang, Lijie Zhang, Xiaoxiao Li, Baojun Pan, Tingyan Luo, Dayan Liu, Chao Zou, Nannan Liu, Yue Hu, Keqin Yang, and Shaoming Huang

Link

Anisotropies of the g-factor tensor and diamagnetic coefficient in crystal-phase quantum dots in InP nanowires
Shiyao Wu, Kai Peng, Sergio Battiato, Valentina Zannier, Andrea Bertoni, Guido Goldoni, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Chenjiang Qian, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Fabio Beltram, Lucia Sorba, Ang Li, Bei-bei Li, Francesco Rossella, and Xiulai Xu

Link

A DNA origami plasmonic sensor with environment-independent read-out
Valentina Masciotti, Luca Piantanida, Denys Naumenko, Heinz Amenitsch, Mattia Fanetti, Matja Valant, Dongsheng Lei, Gang Ren, and Marco Lazzarino

Link

Carbon confinement synthesis of interlayer-expanded and sulfur-enriched MoS2+x nanocoating on hollow carbon spheres for advanced Li-S batteries
Wenda Li, Dezhu Wang, Zihao Song, Zhijiang Gong, Xiaosong Guo, Jing Liu, Zhonghua Zhang, and Guicun Li

Link

Carbon nanotube micropillars trigger guided growth of complex human neural stem cells networks
Gabriela S. Lorite, Laura Yl-Outinen, Lauriane Janssen, Olli Pitknen, Tiina Joki, Janne T. Koivisto, Minna Kellomki, Robert Vajtai, Susanna Narkilahti, and Krisztian Kordas

Link

Real time imaging of two-dimensional iron oxide spherulite nanostructure formation
Wenjing Zheng, Matthew R. Hauwiller, Wen-I Liang, Colin Ophus, Peter Ercius, Emory M. Chan, Ying-Hao Chu, Mark Asta, Xiwen Du, A. Paul Alivisatos, and Haimei Zheng

Link

Defect-density control of platinum-based nanoframes with high-index facets for enhanced electrochemical properties
Shaohan Yang, Shuna Li, Lianghao Song, Yipin Lv, Zhongyao Duan, Chunsheng Li, Raphael Francesco Praeg, Daowei Gao, and Guozhu Chen

Link

Rational design of nitrogen doped hierarchical porous carbon for optimized zinc-ion hybrid supercapacitors
Penggao Liu, Yang Gao, Yangyang Tan, Weifang Liu, Yanping Huang, Jun Yan, and Kaiyu Liu

Nano Research cover