•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 10 (2019)

Review Articles

Link

Unlocking the door to highly efficient Ag-based nanoparticles catalysts for NaBH4-assisted nitrophenol reduction
Guangfu Liao, Yan Gong, Liu Zhong, Jiasheng Fang, Li Zhang, Zushun Xu, Haiyang Gao, and Baizeng Fang

Research Articles

Link

Single small molecule-assembled nanoparticles mediate efficient oral drug delivery
Xin Yang, Chao Ma, Zeming Chen, Jun Liu, Fuyao Liu, Rongbin Xie, Haitian Zhao, Gang Deng, Ann T. Chen, Ningbo Gong, Lei Yao, Pengjian Zuo, Kangkang Zhi, Jiacheng Wang, Xiaobin Gao, Jing Wang, Louzhen Fan, and Jiangbing Zhou

Link

Spatially-controlled porous nanoflake arrays derived from MOFs: An efficiently long-life oxygen electrode
Hao Gong, Tao Wang, Hairong Xue, Xueyi Lu, Wei Xia, Li Song, Songtao Zhang, Jianping He, and Renzhi Ma

Link

A novel synthesis strategy to improve cycle stability of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 at high cut-off voltages through core-shell structuring
Kang Wu, Qi Li, Rongbin Dang, Xin Deng, Minmin Chen, Yu Lin Lee, Xiaoling Xiao, and Zhongbo Hu

Link

Magnetic logic inverter from crossed structures of defect-free graphene with large unsaturated room temperature negative magnetoresistance
Chao Feng, Junxiang Xiang, Ping Liu, Xiangqi Wang, Jianlin Wang, Guojing Hu, Meng Huang, Zhi Wang, Zengming Zhang, Yuan Liu, Yalin Lu, and Bin Xiang

Link

Safety-reinforced rechargeable Li-CO2 battery based on a composite solid state electrolyte
Rui Wang, Xuejing Zhang, Yichao Cai, Qingshun Nian, Zhanliang Tao, and Jun Chen

Link

MoS2 dual-gate transistors with electrostatically doped contacts
Fuyou Liao, Yaocheng Sheng, Zhongxun Guo, Hongwei Tang, Yin Wang, Lingyi Zong, Xinyu Chen, Antoine Riaud, Jiahe Zhu, Yufeng Xie, Lin Chen, Hao Zhu, Qingqing Sun, Peng Zhou, Xiangwei Jiang, Jing Wan, Wenzhong Bao, and David Wei Zhang

Link

A stable artificial protective layer for high capacity dendrite-free lithium metal anode
Zhipeng Wen, Yueying Peng, Jianlong Cong, Haiming Hua, Yingxin Lin, Jian Xiong, Jing Zeng, and Jinbao Zhao

Link

Phase-controlled synthesis of thermally stable nitrogen-doped carbon supported iron catalysts for highly efficient Fischer-Tropsch synthesis
Jin Hee Lee, Hack-Keun Lee, Dong Hyun Chun, Hyunkyung Choi, Geun Bae Rhim, Min Hye Youn, Heondo Jeong, Shin Wook Kang, Jung-Il Yang, Heon Jung, Chul Sung Kim, and Ji Chan Park

Link

Optically tunable fluorescent carbon nanoparticles and their application in fluorometric sensing of copper ions
Minhuan Lan, Shaojing Zhao, Shuilin Wu, Xiaofang Wei, Yanzhao Fu, Juanjuan Wu, Pengfei Wang, and Wenjun Zhang

Link

Assembly of carbon nanodots in graphene-based composite for flexible electro-thermal heater with ultrahigh efficiency
Xin Meng, Tianxing Chen, Yao Li, Siyuan Liu, Hui Pan, Yuning Ma, Zhixin Chen, Yanping Zhang, and Shenmin Zhu

Link

Antiferromagnetic element Mn modified PtCo truncated octahedral nanoparticles with enhanced activity and durability for direct methanol fuel cells
Qiqi Zhang, Jialong Liu, Tianyu Xia, Jie Qi, Haochang Lyu, Baoyuan Luo, Rongming Wang, Yizhong Guo, Lihua Wang, and Shouguo Wang

Link

In situ TEM observation of neck formation during oriented attachment of PbSe nanocrystals
Yu Wang, Xinxing Peng, Alex Abelson, Bing-Kai Zhang, Caroline Qian, Peter Ercius, Lin-Wang Wang, Matt Law, and Haimei Zheng

Link

Novel fibronectin-targeted nanodisk drug delivery system displayed superior efficacy against prostate cancer compared with nanospheres
Luyao Wang, Bingjie Zhou, Shiqi Huang, Mengke Qu, Qing Lin, Tao Gong, Yuan Huang, Xun Sun, Qin He, Zhirong Zhang, and Ling Zhang

Link

Multifunctional core-shell-like nanoarchitectures for hybrid supercapacitors with high capacity and long-term cycling durability
S. Chandra Sekhar, Goli Nagaraju, Bhimanaboina Ramulu, Sk. Khaja Hussain, D. Narsimulu, and Jae Su Yu

Link

A direct H2O2 production based on hollow porous carbon sphere-sulfur nanocrystal composites by confinement effect as oxygen reduction electrocatalysts
Guanyu Chen, Jiwei Liu, Qingqing Li, Pengfei Guan, Xuefeng Yu, Linshen Xing, Jie Zhang, and Renchao Che

Link

Spherical to truncated octahedral shape transformation of palladium nanocrystals driven by e-beam in aqueous solution
Yingying Jiang, Xiao Li, Xiaoming Ma, Haifeng Wang, Hui Zhang, Zheng Liu, Ze Zhang, and Chuanhong Jin

Link

Iron sulfides with dopamine-derived carbon coating as superior performance anodes for sodium-ion batteries
Aihua Jin, Seung-Ho Yu, Jae-Hyuk Park, Seok Mun Kang, Mi-Ju Kim, Tae-Yeol Jeon, Junyoung Mun, and Yung-Eun Sung

Link

Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer
Haowei Xu, Jian Zhou, Yifei Li, Rafael Jaramillo, and Ju Li

Link

A facile method to fabricate high-quality perovskite nanocrystals based on single crystal powder
Jin-Feng Liao, Yi-Xin Chen, Jun-Hua Wei, Ya-Ting Cai, Xu-Dong Wang, Yang-Fan Xu, and Dai-Bin Kuang

Link

Wafer-scale MOCVD growth of monolayer MoS2 on sapphire and SiO2
Huanyao Cun, Michal Macha, HoKwon Kim, Ke Liu, Yanfei Zhao, Thomas LaGrange, Andras Kis, and Aleksandra Radenovic

Link

N-doped carbon shell encapsulated PtZn intermetallic nanoparticles as highly efficient catalysts for fuel cells
Yakun Xue, Huiqi Li, Xieweiyi Ye, Shuangli Yang, Zhiping Zheng, Xiao Han, Xibo Zhang, Luning Chen, Zhaoxiong Xie, Qin Kuang, and Lansun Zheng

Nano Research cover