•  
  •  
 
Nano Research

Volume 12, Number 1 (2019)

Review Article

Link

The lithium and sodium storage performances of phosphorus and its hierarchical structure
Dan Zhao, Lihui Zhang, Chengcheng Fu, Jinying Zhang, and Chunming Niu

Research Articles

Link

Solution-processed highly adhesive graphene coatings for corrosion inhibition of metals
Gi-Cheol Son, Deuk-Kyu Hwang, Jaewon Jang, Sang-Soo Chee, Kyusang Cho, Jae-Min Myoung, and Moon-Ho Ham

Link

Two-in-one solution using insect wings to produce graphene-graphite films for efficient electrocatalysis
Huaiyu Li, Lihan Zhang, Long Li, Chaowen Wu, Yajiao Huo, Ying Chen, Xijun Liu, Xiaoxing Ke, Jun Luo, and Gustaaf Van Tendeloo

Link

Origin of strong and narrow localized surface plasmon resonance of copper nanocubes
Peng Zheng, Haibin Tang, Botong Liu, Sujan Kasani, Ling Huang, and Nianqiang Wu

Link

pH-sensitive and biodegradable charge-transfer nanocomplex for second near-infrared photoacoustic tumor imaging
Zhimin Wang, Paul Kumar Upputuri, Xu Zhen, Ruochong Zhang, Yuyan Jiang, Xiangzhao Ai, Zhijun Zhang, Ming Hu, Zhenyu Meng, Yunpeng Lu, Yuanjing Zheng, Kanyi Pu, Manojit Pramanik, and Bengang Xing

Link

Dynamic nanoscale imaging of enriched CO adlayer on Pt(111) confined under h-BN monolayer in ambient pressure atmospheres
Hao Wu, Pengju Ren, Peng Zhao, Zhongmiao Gong, Xiaodong Wen, Yi Cui, Qiang Fu, and Xinhe Bao

Link

In situ observation of synthesized nanoparticles in ultra-dilute aerosols via X-ray scattering
Sarah R. McKibbin, Sofie Yngman, Olivier Balmes, Bengt O. Meuller, Simon Tgerud, Maria E. Messing, Giuseppe Portale, Michael Sztucki, Knut Deppert, Lars Samuelson, Martin H. Magnusson, Edvin Lundgren, and Anders Mikkelsen

Link

Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and applications of h-BN nanosheets
Ivan Sergeevich Merenkov, Mikhail Sergeevich Myshenkov, Yuri Mikhailovich Zhukov, Yohei Sato, Tatyana Sergeevna Frolova, Denis Vasilevich Danilov, Igor Alekseevich Kasatkin, Oleg Sergeevich Medvedev, Roman Vladimirovich Pushkarev, Olga Ivanovna Sinitsyna, Masami Terauchi, Irina Alekseevna Zvereva, Marina Leonidovna Kosinova, and Ken Ostrikov

Link

Large unsaturated room temperature negative magnetoresistance in graphene foam composite for wearable and flexible magnetoelectronics
Rizwan Ur Rehman Sagar, Massimiliano Galluzzi, Alberto García-Peas, Masroor Ahmad Bhat, Min Zhang, and Florian J. Stadler

Link

Strong dual-crosslinked hydrogels for ultrasound-triggered drug delivery
Wenxu Sun, Heting Jiang, Xin Wu, Zhengyu Xu, Chen Yao, Juan Wang, Meng Qin, Qing Jiang, Wei Wang, Dongquan Shi, and Yi Cao

Link

Highly bright and low turn-on voltage CsPbBr3 quantum dot LEDs via conjugation molecular ligand exchange
Guopeng Li, Jingsheng Huang, Yanqing Li, Jianxin Tang, and Yang Jiang

Link

Precise control of graphene etching by remote hydrogen plasma
Bangjun Ma, Shizhao Ren, Peiqi Wang, Chuancheng Jia, and Xuefeng Guo

Link

Pseudogap, Fermi arc, and Peierls-insulating phase induced by 3D–2D crossover in monolayer VSe2
Yuki Umemoto, Katsuaki Sugawara, Yuki Nakata, Takashi Takahashi, and Takafumi Sato

Link

In-situ fabrication of PtSe2/GaN heterojunction for self-powered deep ultraviolet photodetector with ultrahigh current on/off ratio and detectivity
Ranran Zhuo, Longhui Zeng, Huiyu Yuan, Di Wu, Yuange Wang, Zhifeng Shi, Tingting Xu, Yongtao Tian, Xinjian Li, and Yuen Hong Tsang

Link

Facile preparation of unique three-dimensional (3D) α-MnO2/MWCNTs macroporous hybrid as the high-performance cathode of rechargeable Li-O2 batteries
Shuiyun Shen, Aiming Wu, Guofeng Xia, Guanghua Wei, Xiaohui Yan, Yao Zhang, Fengjuan Zhu, Jiewei Yin, and Junliang Zhang

Link

Growth mechanism of CsPbBr3 perovskite nanocrystals by a co-precipitation method in a CSTR system
Jibin Zhang, Lianwei Fan, Junli Li, Xiangfu Liu, Rongwen Wang, Lei Wang, and Guoli Tu

Link

The influence of physiological environment on the targeting effect of aptamer-guided gold nanoparticles
Ding Ding, Yinling Zhang, Edward A. Sykes, Long Chen, Zhuo Chen, and Weihong Tan

Link

Quasi-two-dimensional β-Ga2O3 field effect transistors with large drain current density and low contact resistance via controlled formation of interfacial oxygen vacancies
Zhen Li, Yihang Liu, Anyi Zhang, Qingzhou Liu, Chenfei Shen, Fanqi Wu, Chi Xu, Mingrui Chen, Hongyu Fu, and Chongwu Zhou

Link

Nanoscale chemical imaging of individual chemotherapeutic cytarabine-loaded liposomal nanocarriers
Karin Wieland, Georg Ramer, Victor U. Weiss, Guenter Allmaier, Bernhard Lendl, and Andrea Centrone

Link

Ultrathin wavy Rh nanowires as highly effective electrocatalysts for methanol oxidation reaction with ultrahigh ECSA
Xiaoyang Fu, Zipeng Zhao, Chengzhang Wan, Yiliu Wang, Zheng Fan, Frank Song, Bocheng Cao, Mufan Li, Wang Xue, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

Space-confined growth of monolayer ReSe2 under a graphene layer on Au foils
Chunyu Xie, Shaolong Jiang, Xiaolong Zou, Yuanwei Sun, Liyun Zhao, Min Hong, Shulin Chen, Yahuan Huan, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yuping Shi, Porun Liu, Qing Zhang, Peng Gao, and Yanfeng Zhang

Link

Porous nitrogen-doped carbon/MnO coaxial nanotubes as an efficient sulfur host for lithium sulfur batteries
Chao Lin, Longbing Qu, Jiantao Li, Zhengyang Cai, Haoyun Liu, Pan He, Xu Xu, and Liqiang Mai

Link

Few-layer formamidinium lead bromide nanoplatelets for ultrapure-green and high-efficiency light-emitting diodes
Huan Fang, Wei Deng, Xiujuan Zhang, Xiuzhen Xu, Meng Zhang, Jiansheng Jie, and Xiaohong Zhang

Link

Janus electrode with simultaneous management on gas and liquid transport for boosting oxygen reduction reaction
Yingjie Li, Haichuan Zhang, Nana Han, Yun Kuang, Junfeng Liu, Wen Liu, Haohong Duan, and Xiaoming Sun

Link

Photo-controlled release of paclitaxel and model drugs from RNA pyramids
Congcong Xu, Hui Li, Kaiming Zhang, Daniel W. Binzel, Hongran Yin, Wah Chiu, and Peixuan Guo

Link

Surface molecular doping of all-inorganic perovskite using zethrenes molecules
Arramel, Hu Pan, Aozhen Xie, Songyan Hou, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Nguyen T. Hoa, Muhammad D. Birowosuto, Hong Wang, Cuong Dang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee, and Jishan Wu

Nano Research cover