•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 9 (2018)

Review Articles

Link

Design and applications of lattice plasmon resonances
Bharath Bangalore Rajeeva, Linhan Lin, and Yuebing Zheng

Link

Recent advances in controlled modification of the size and morphology of metal-organic frameworks
Botao Liu, Kowsalya Vellingiri, Sang-Hee Jo, Pawan Kumar, Yong Sik Ok, and Ki-Hyun Kim

Link

Flexible surface-enhanced Raman scattering-active substrates based on nanofibrous membranes
Ekaterina S. Prikhozhdenko, Daniil N. Bratashov, Dmitry A. Gorin, and Alexey M. Yashchenok

Link

Engineering nanoparticles for targeting rheumatoid arthritis: Past, present, and future trends
Isabel Matos Oliveira, Cristiana Gonalves, Rui Luís Reis, and Joaquim Miguel Oliveira

Research Articles

Link

A novel tumor-targeting treatment strategy uses energy restriction via co-delivery of albendazole and nanosilver
Jianming Liang, Ruixiang Li, Yuwei He, Chengli Ling, Qi Wang, Yongzhuo Huang, Jing Qin, Weigen Lu, and Jianxin Wang

Link

Emergence of photoluminescence on bulk MoS2 by laser thinning and gold particle decoration
Lili Gong, Qi Zhang, Liangjun Wang, Jianfeng Wu, Cheng Han, Bo Lei, Wei Chen, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh, and Chorng Haur Sow

Link

A neurotrophic peptide-functionalized self-assembling peptide nanofiber hydrogel enhances rat sciatic nerve regeneration
Jiaju Lu, Xun Sun, Heyong Yin, Xuezhen Shen, Shuhui Yang, Yu Wang, Wenli Jiang, Yue Sun, Lingyun Zhao, Xiaodan Sun, Shibi Lu, Antonios G. Mikos, Jiang Peng, and Xiumei Wang

Link

Layered double hydroxides with atomic-scale defects for superior electrocatalysis
Qixian Xie, Zhao Cai, Pengsong Li, Daojin Zhou, Yongmin Bi, Xuya Xiong, Enyuan Hu, Yaping Li, Yun Kuang, and Xiaoming Sun

Link

Dual confinement of polysulfides in boron-doped porous carbon sphere/graphene hybrid for advanced Li-S batteries
Wei Ai, Jiewei Li, Zhuzhu Du, Chenji Zou, Hongfang Du, Xin Xu, Yu Chen, Hongbo Zhang, Jianfeng Zhao, Changming Li, Wei Huang, and Ting Yu

Link

Nanostructured Bi2S3 encapsulated within three-dimensional N-doped graphene as active and flexible anodes for sodium-ion batteries
Chen Lu, Zhenzhu Li, Lianghao Yu, Li Zhang, Zhou Xia, Tao Jiang, Wanjian Yin, Shixue Dou, Zhongfan Liu, and Jingyu Sun

Link

A networked swellable dextrin nanogels loading Bcl2 siRNA for melanoma tumor therapy
Huipeng Li, Zhanwei Zhou, Feiran Zhang, Yuxin Guo, Xue Yang, Hulin Jiang, Fei Tan, David Oupicky, and Minjie Sun

Link

Sub-nm ruthenium cluster as an efficient and robust catalyst for decomposition and synthesis of ammonia: Break the “size shackles”
Jinpeng Li, Weiyang Wang, Wenxing Chen, Qinmei Gong, Jun Luo, Ruoqian Lin, Huolin Xin, Hui Zhang, Dingsheng Wang, Qing Peng, Wei Zhu, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Ultrahigh energy density battery-type asymmetric supercapacitors: NiMoO4 nanorod-decorated graphene and graphene/Fe2O3 quantum dots
Jiao Yang, Wei Liu, Hao Niu, Kui Cheng, Ke Ye, Kai Zhu, Guiling Wang, Dianxue Cao, and Jun Yan

Link

DNA-encoded morphological evolution of bimetallic Pd@Au core-shell nanoparticles from a high-indexed core
Nitya Sai Reddy Satyavolu, Nikou Pishevaresfahani, Li Huey Tan, and Yi Lu

Link

1T@2H-MoSe2 nanosheets directly arrayed on Ti plate: An efficient electrocatalytic electrode for hydrogen evolution reaction
Jingtong Zhang, Yalan Chen, Ming Liu, Kun Du, Yan Zhou, Yanpeng Li, Zhaojie Wang, and Jun Zhang

Link

Growth of atomically thick transition metal sulfide filmson graphene/6H-SiC(0001) by molecular beam epitaxy
Haicheng Lin, Wantong Huang, Kun Zhao, Chaosheng Lian, Wenhui Duan, Xi Chen, and Shuai-Hua Ji

Link

Ultrafast one-step synthesis of N and Ti3+ codoped TiO2 nanosheets via energetic material deflagration
Yousong Liu, Shuxin Ouyang, Wencan Guo, Hehou Zong, Xudong Cui, Zhong Jin, and Guangcheng Yang

Link

Conformal and continuous deposition of bifunctional cobalt phosphide layers on p-silicon nanowire arrays for improved solar hydrogen evolution
Sitaramanjaneva Mouli Thalluri, Jerome Borme, Kang Yu, Junyuan Xu, Isilda Amorim, Joao Gaspar, Liang Qiao, Paulo Ferreira, Pedro Alpuim, and Lifeng Liu

Link

Molten-salt synthesis of porous La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O2.9 perovskite as an efficient electrocatalyst for oxygen evolution
Sanzhao Song, Jing Zhou, Shuo Zhang, Linjuan Zhang, Jiong Li, Yu Wang, Ling Han, Youwen Long, Zhiwei Hu, and Jian-Qiang Wang

Link

Tuning the properties of confined water in standard and hybrid nanotubes: An infrared spectroscopic study
Yuanyuan Liao, Pierre Picot, Maxime Lainé, Jean-Blaise Brubach, Pascale Roy, Antoine Thill, and Sophie Le Car

Link

Parallel boron nitride nanoribbons and etch tracks formed through catalytic etching
Armin Ansary, Mohsen Nasseri, Mathias J. Boland, and Douglas R. Strachan

Link

The promoting effect of low-level sulfidation in PdCuS nanoparticles catalyzed alkyne semihydrogenation
Cai Wu, Yifeng Chen, Rongan Shen, Wei Zhu, Yue Gong, Lin Gu, Qing Peng, Huifang Guo, and Wei He

Link

General synthesis of silica-based yolk/shell hybrid nanomaterials and in vivo tumor vasculature targeting
Feng Chen, Shreya Goel, Sixiang Shi, Todd E. Barnhart, Xiaoli Lan, and Weibo Cai

Link

Engineering of tungsten carbide nanoparticles for imaging-guided single 1,064 nm laser-activated dual-type photodynamic and photothermal therapy of cancer
Shi-Hua Li, Wen Yang, Yang Liu, Xiao-Rong Song, Rui Liu, Guangliang Chen, Chun-Hua Lu, and Huang-Hao Yang

Link

Electron doping induced semiconductor to metal transitions in ZrSe2 layers via copper atomic intercalation
Zahir Muhammad, Kejun Mu, Haifeng Lv, Chuanqiang Wu, Zia ur Rehman, Muhammad Habib, Zhe Sun, Xiaojun Wu, and Li Song

Link

NVP-BEZ235/Chlorin-e6 co-loaded nanoparticles ablate breast cancer by biochemical and photodynamic synergistic effects
Ahmed Shaker Eltahan, Lu Liu, Chukwunweike Ikechukwu Okeke, Min Huang, Lu Han, Jing Chen, Xue Xue, Massimo Bottini, Weisheng Guo, and Xing-Jie Liang

Link

Prussian blue with intrinsic heme-like structure as peroxidase mimic
Jinxing Chen, Qingqing Wang, Liang Huang, Hui Zhang, Kai Rong, He Zhang, and Shaojun Dong

Link

Electronic properties of wurtzite GaAs: A correlated structural, optical, and theoretical analysis of the same polytypic GaAs nanowire
Alexander Senichev, Pierre Corfdir, Oliver Brandt, Manfred Ramsteiner, Steffen Breuer, Jrg Schilling, Lutz Geelhaar, and Peter Werner

Nano Research cover