•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 6 (2018)

Review Articles

Link

Space-confined vapor deposition synthesis of two dimensional materials
Shasha Zhou, Lin Gan, Deli Wang, Huiqiao Li, and Tianyou Zhai

Link

Nanomaterial-assisted sensitization of oncotherapy
Yufei Wang, Juan Liu, Xiaowei Ma, and Xing-Jie Liang

Link

Development, applications, and future directions of triboelectric nanogenerators
Mingyuan Ma, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Qian Zhang, Fangfang Gao, Xuan Zhao, Zheng Zhang, and Yue Zhang

Link

Biomimetic approaches toward smart bio-hybrid systems
Zhiqiang Luo, Dara E. Weiss, Qingyun Liu, and Bozhi Tian

Link

Plasmon-enhanced ZnO whispering-gallery mode lasing
Chunxiang Xu, Feifei Qin, Qiuxiang Zhu, Junfeng Lu, Yueyue Wang, Jitao Li, Yi Lin, Qiannan Cui, Zengliang Shi, and Arumugam Gowri Manohari

Research Articles

Link

A general synthetic strategy to monolayer graphene
Youqi Zhu, Tai Cao, Chuanbao Cao, Xilan Ma, Xingyan Xu, and Yadong Li

Link

pH-sensitive zwitterionic coating of gold nanocages improves tumor targeting and photothermal treatment efficacy
Ji-Gang Piao, Feng Gao, Yunong Li, Lei Yu, Dong Liu, Zi-Bin Tan, Yujie Xiong, Lihua Yang, and Ye-Zi You

Link

A strategy for accurate detection of glucose in human serum and whole blood based on an upconversion nanoparticles-polydopamine nanosystem
Yan Liu, Datao Tu, Wei Zheng, Lianyu Lu, Wenwu You, Shanyong Zhou, Ping Huang, Renfu Li, and Xueyuan Chen

Link

Three-dimensional macroscale assembly of Pd nanoclusters
Kai Wang, Haifeng Lin, Bing Ni, Haoyi Li, Muhammad Aurang Zeb Gul Sial, Haozhou Yang, Jing Zhuang, and Xun Wang

Link

Morphology and property investigation of primary particulate matter particles from different sources
Rufan Zhang, Chong Liu, Guangmin Zhou, Jie Sun, Nian Liu, Po-Chun Hsu, Haotian Wang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Tong Wu, Wenting Zhao, and Yi Cui

Link

Investigation of black phosphorus as a nano-optical polarization element by polarized Raman spectroscopy
Nannan Mao, Shishu Zhang, Jinxiong Wu, Huihui Tian, Juanxia Wu, Hua Xu, Hailin Peng, Lianming Tong, and Jin Zhang

Link

Au nanocomposite enhanced electret film for triboelectric nanogenerator
Bao Dong Chen, Wei Tang, Chi Zhang, Liang Xu, Lai Pan Zhu, Lei Jing Yang, Chuan He, Jian Chen, Long Liu, Tao Zhou, and Zhong Lin Wang

Link

6-inch uniform vertically-oriented graphene on soda-lime glass for photothermal applications
Haina Ci, Huaying Ren, Yue Qi, Xudong Chen, Zhaolong Chen, Jincan Zhang, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

Electric field and photoelectrical effect bi-enhanced hydrogen evolution reaction
Mengyu Yan, Xunbiao Zhou, Xuelei Pan, Junhui Wang, Lixue Xia, Kesong Yu, Xiaobin Liao, Xu Xu, Liang He, and Liqiang Mai

Link

Confined-solution process for high-quality CH3NH3PbBr3 single crystals with controllable morphologies
Yitan Li, Lu Han, Qiao Liu, Wei Wang, Yuguang Chen, Min Lyu, Xuemei Li, Hao Sun, Hao Wang, Shufeng Wang, and Yan Li

Link

High-purity helical carbon nanotubes by trace-water-assisted chemical vapor deposition: Large-scale synthesis and growth mechanism
Fanbin Meng, Ying Wang, Qiang Wang, Xiaoling Xu, Man Jiang, Xuesong zhou, Ping He, and Zuowan Zhou

Link

Heterostructured graphene quantum dot/WSe2/Si photodetector with suppressed dark current and improved detectivity
Mengxing Sun, Qiyi Fang, Dan Xie, Yilin Sun, Liu Qian, Jianlong Xu, Peng Xiao, Changjiu Teng, Weiwei Li, Tianling Ren, and Yanfeng Zhang

Link

Understanding the structural evolution and Na+ kinetics in honeycomb-ordered O′3-Na3Ni2SbO6 cathodes
Peng-Fei Wang, Hu-Rong Yao, Ya You, Yong-Gang Sun, Ya-Xia Yin, and Yu-Guo Guo

Link

A novel strategy to construct supported Pd nanocomposites with synergistically enhanced catalytic performances
Shuangfei Cai, Xueliang Liu, Qiusen Han, Cui Qi, Rong Yang, and Chen Wang

Link

Rapid low-temperature synthesis of perovskite/carbon nanocomposites as superior electrocatalysts for oxygen reduction in Zn-air batteries
Zhenhua Yan, Hongming Sun, Xiang Chen, Xiaorui Fu, Chengcheng Chen, Fangyi Cheng, and Jun Chen

Link

Enhanced O2 reduction on atomically thin Pt-based nanoshells by integrating surface facet, interfacial electronic, and substrate stabilization effects
Wei Ye, Zhongti Sun, Chengming Wang, Mengshan Ye, Chenhao Ren, Ran Long, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Xiaojun Wu, and Yujie Xiong

Link

Nanoscale covalent organic polymers as a biodegradable nanomedicine for chemotherapy-enhanced photodynamic therapy of cancer
Hairong Wang, Wenwen Zhu, Liangzhu Feng, Qian Chen, Yu Chao, Ziliang Dong, and Zhuang Liu

Link

Observation of unconventional anomalous Hall effect in epitaxial CrTe thin films
Dapeng Zhao, Liguo Zhang, Iftikhar Ahmed Malik, Menghan Liao, Wenqiang Cui, Xinqiang Cai, Cheng Zheng, Luxin Li, Xiaopeng Hu, Ding Zhang, Jinxing Zhang, Xi Chen, Wanjun Jiang, and Qikun Xue

Link

Surface-adsorbed ions on TiO2 nanosheets for selective photocatalytic CO2 reduction
Xiaogang Li, Wentuan Bi, Zhe Wang, Wenguang Zhu, Wangsheng Chu, Changzheng Wu, and Yi Xie

Link

Functional interlayer of PVDF-HFP and carbon nanofiber for long-life lithium-sulfur batteries
Anyi Zhang, Xin Fang, Chenfei Shen, Yihang Liu, In Gi Seo, Yuqiang Ma, Liang Chen, Patrick Cottingham, and Chongwu Zhou

Link

Wafer-scale synthesis of monolayer WS2 for high-performance flexible photodetectors by enhanced chemical vapor deposition
Changyong Lan, Ziyao Zhou, Zhifei Zhou, Chun Li, Lei Shu, Lifan Shen, Dapan Li, Ruoting Dong, SenPo Yip, and Johnny C. Ho

Link

Ni-doped ZnCo2O4 atomic layers to boost the selectivity in solar-driven reduction of CO2
Katong Liu, Xiaodong Li, Liang Liang, Ju Wu, Xingchen Jiao, Jiaqi Xu, Yongfu Sun, and Yi Xie

Link

Stability and protection of nanowire devices in air
Zhen He, Muhammad Hassan, Huan-Xin Ju, Rui Wang, Jin-Long Wang, Jia-Fu Chen, Jun-Fa Zhu, Jian-Wei Liu, and Shu-Hong Yu

Link

Gold nanoparticles cause size-dependent inhibition of embryonic development during murine pregnancy
Xiaowei Ma, Xiaolong Yang, Yufei Wang, Juan Liu, Shubin Jin, Shuyi Li, and Xing-Jie Liang

Link

An electrocatalyst with anti-oxidized capability for overall water splitting
Chang Yu, Huawei Huang, Si Zhou, Xiaotong Han, Changtai Zhao, Juan Yang, Shaofeng Li, Wei Guo, Bowen An, Jijun Zhao, and Jieshan Qiu

Link

Ultra-small Pd clusters supported by chitin nanowires as highly efficient catalysts
Xianglin Pei, Yi Deng, Bo Duan, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Aiwen Lei, and Lina Zhang

Link

Enzymatic formation of curcumin in vitro and in vivo
Jiaqing Wang, Taotao Xiong, Jie Zhou, Hongjian He, Dongdong Wu, Xuewen Du, Xingyi Li, and Bing Xu

Link

Conversion of confined metal@ZIF-8 structures to intermetallic nanoparticles supported on nitrogen-doped carbon for electrocatalysis
Zhiyuan Qi, Yuchen Pei, Tian Wei Goh, Zhaoyi Wang, Xinle Li, Mary Lowe, Raghu V. Maligal-Ganesh, and Wenyu Huang

Link

Catalyzing polysulfide conversion by g-C3N4 in a graphene network for long-life lithium-sulfur batteries
Meng Wang, Qinghua Liang, Junwei Han, Ying Tao, Donghai Liu, Chen Zhang, Wei Lv, and Quan-Hong Yang

Link

Pt@h-BN core–shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells
Mengmeng Sun, Jinchao Dong, Yang Lv, Siqin Zhao, Caixia Meng, Yujiang Song, Guoxiong Wang, Jianfeng Li, Qiang Fu, Zhongqun Tian, and Xinhe Bao

Link

Effects of gold core size on regulating the performance of doxorubicin-conjugated gold nanoparticles
Dongyan Wu, Huaisong Wang, Xiaoshuang Hou, Huan Chen, Yu Ma, Yanglong Hou, Jin Hong, and Ya Ding

Link

Hybrid electrolyte with robust garnet-ceramic electrolyte for lithium anode protection in lithium-oxygen batteries
Jin Wang, Yanbin Yin, Tong Liu, Xiaoyang Yang, Zhiwen Chang, and Xinbo Zhang

Link

Dish-like higher-ordered palladium nanostructures through metal ion-ligand complexation
Xi Yin, Miao Shi, Kam Sang Kwok, Haidong Zhao, Danielle L. Gray, Jeffery A. Bertke, and Hong Yang

Link

Tuning oxygen vacancies in two-dimensional iron-cobalt oxide nanosheets through hydrogenation for enhanced oxygen evolution activity
Linzhou Zhuang, Yi Jia, Tianwei He, Aijun Du, Xuecheng Yan, Lei Ge, Zhonghua Zhu, and Xiangdong Yao

Nano Research cover