•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 5 (2018)

Review Article

Link

Self-assembly of peptide-based nanostructures: Synthesis and biological activity
Léna Guyon, Elise Lepeltier, and Catherine Passirani

Research Articles

Link

The in vivo targeted molecular imaging of fluorescent silicon nanoparticles in Caenorhabditis elegans
Yanfeng Zhou, Yun Zhang, Yiling Zhong, Rong Fu, Sicong Wu, Qin Wang, Houyu Wang, Yuanyuan Su, Huimin Zhang, and Yao He

Link

Superelastic wire-shaped supercapacitor sustaining 850% tensile strain based on carbon nanotube@graphene fiber
Huimin Wang, Chunya Wang, Muqiang Jian, Qi Wang, Kailun Xia, Zhe Yin, Mingchao Zhang, Xiaoping Liang, and Yingying Zhang

Link

Grain boundaries modulating active sites in RhCo porous nanospheres for efficient CO2 hydrogenation
Xusheng Zheng, Yue Lin, Haibin Pan, Lihui Wu, Wei Zhang, Linlin Cao, Jing Zhang, Lirong Zheng, and Tao Yao

Link

Surface-floating gold nanorod super-aggregates with macroscopic uniformity
Abdul R. Ferhan, Youju Huang, Anirban Dandapat, and Dong-Hwan Kim

Link

Polycation-functionalized gold nanodots with tunable near-infrared fluorescence for simultaneous gene delivery and cell imaging
Yuanqing Sun, Dandan Wang, Yueqi Zhao, Tianxin Zhao, Hongchen Sun, Xiangwei Li, Chuanxi Wang, Bai Yang, and Quan Lin

Link

Polarized few-layer g-C3N4 as metal-free electrocatalyst for highly efficient reduction of CO2
Bing Zhang, Tian-Jian Zhao, Wei-Jie Feng, Yong-Xing Liu, Hong-Hui Wang, Hui Su, Li-Bing Lv, Xin-Hao Li, and Jie-Sheng Chen

Link

Heterogeneously supported pseudo-single atom Pt as sustainable hydrosilylation catalyst
Huachao Zai, Yizhou Zhao, Shanyu Chen, Lei Ge, Changfeng Chen, Qi Chen, and Yujing Li

Link

High-performance colorful semitransparent perovskite solar cells with phase-compensated microcavities
Kyu-Tae Lee, Ji-Yun Jang, Na Young Ha, Soonil Lee, and Hui Joon Park

Link

One-pot synthesis of Pt−Cu bimetallic nanocrystals with different structures and their enhanced electrocatalytic properties
Daowei Gao, Shuna Li, Guolong Song, Pengfei Zha, Cuncheng Li, Qin Wei, Yipin Lv, and Guozhu Chen

Link

Plasma-processed homogeneous magnesium hydride/carbon nanocomposites for highly stable lithium storage
Xinghua Chang, Xinyao Zheng, Yanru Guo, Jun Chen, Jie Zheng, and Xingguo Li

Link

Strong contact coupling of neuronal growth cones with height-controlled vertical silicon nanocolumns
Seong-Min Kim, Seyeong Lee, Dongyoon Kim, Dong-Hee Kang, Kisuk Yang, Seung-Woo Cho, Jin Seok Lee, Insung S. Choi, Kyungtae Kang, and Myung-Han Yoon

Link

Silicon nanowire ratioed inverters on bendable substrates
Jeongje Moon, Yoonjoong Kim, Doohyeok Lim, Kyeungmin Im, and Sangsig Kim

Link

Single Cr atom catalytic growth of graphene
Huy Q. Ta, Liang Zhao, Wanjian Yin, Darius Pohl, Bernd Rellinghaus, Thomas Gemming, Barbara Trzebicka, Justinas Palisaitis, Gao Jing, Per O. . Persson, Zhongfan Liu, Alicja Bachmatiuk, and Mark H. Rümmeli

Link

Elucidation of thermally induced internal porosity in zinc oxide nanorods
Albertus D. Handoko, Laura-Lynn Liew, Ming Lin, Gopinathan Sankar, Yonghua Du, Haibin Su, Zhili Dong, and Gregory K. L. Goh

Link

Rod-shaped thiocyanate-induced abnormal band gap broadening in SCN doped CsPbBr3 perovskite nanocrystals
Yongbing Lou, Yandan Niu, Dongwen Yang, Qiaoling Xu, Yuhang Hu, Ying Shen, Jing Ming, Jinxi Chen, Lijun Zhang, and Yixin Zhao

Link

High-performance sub-10-nm monolayer black phosphorene tunneling transistors
Hong Li, Jun Tie, Jingzhen Li, Meng Ye, Han Zhang, Xiuying Zhang, Yuanyuan Pan, Yangyang Wang, Ruge Quhe, Feng Pan, and Jing Lu

Link

Soft thermal nanoimprint lithography using a nanocomposite mold
Viraj Bhingardive, Liran Menahem, and Mark Schvartzman

Link

Highly [010]-oriented self-assembled LiCoPO4/C nanoflakes as high-performance cathode for lithium ion batteries
Yan Hou, Kun Chang, Bao Li, Hongwei Tang, Zhenyu Wang, Jianli Zou, Huimin Yuan, Zhouguang Lu, and Zhaorong Chang

Link

Polyethylene glycol-modified cobalt sulfide nanosheets for high-performance photothermal conversion and photoacoustic/magnetic resonance imaging
Zhenglin Li, Zhuo Li, Lei Chen, Ying Hu, Shaoshan Hu, Zhaohua Miao, Ye Sun, Flemming Besenbacher, and Miao Yu

Link

Polyaniline-coated selenium/carbon composites encapsulated in graphene as efficient cathodes for Li-Se batteries
Biwu Wang, Jingjing Zhang, Zhigang Xia, Meiqiang Fan, Chunju Lv, Guanglei Tian, and Xiaona Li

Link

Doxorubicin-loaded Fe3O4@MoS2-PEG-2DG nanocubes as a theranostic platform for magnetic resonance imaging-guided chemo-photothermal therapy of breast cancer
Wensheng Xie, Qin Gao, Dan Wang, Zhenhu Guo, Fei Gao, Xiumei Wang, Qiang Cai, Si-shen Feng, Haiming Fan, Xiaodan Sun, and Lingyun Zhao

Link

Silica nanoparticle with a single His-tag for addressable functionalization, reversible assembly, and recycling
Yuye Cao, Yangdong Cui, Yu Yang, Jie Hua, Zheng-Mei Song, Haifang Wang, Yuanfang Liu, and Aoneng Cao

Link

InP/GaInP nanowire tunnel diodes
Xulu Zeng, Gaute Otnes, Magnus Heurlin, Renato T. Mouro, and Magnus T. Borgstrm

Link

Programmable DNA-responsive microchip for the capture and release of circulating tumor cells by nucleic acid hybridization
Shan Guo, Haiyan Huang, Xujing Deng, Yuqi Chen, Zhuoran Jiang, Min Xie, Songmei Liu, Weihua Huang, and Xiang Zhou

Link

Unraveling giant Cu(110) surface restructuring induced by a non-planar phthalocyanine
Nataliya Kalashnyk, Luke A. Rochford, Dongzhe Li, Alexander Smogunov, Yannick J. Dappe, Tim S. Jones, and Laurent Guillemot

Link

Efficient fully laser-patterned flexible perovskite modules and solar cells based on low-temperature solution-processed SnO2/mesoporous-TiO2 electron transport layers
Janardan Dagar, Sergio Castro-Hermosa, Matteo Gasbarri, Alessandro L. Palma, Lucio Cina, Fabio Matteocci, Emanuele Calabrò, Aldo Di Carlo, and Thomas M. Brown

Link

Nanocapsules of oxalate oxidase for hyperoxaluria treatment
Ming Zhao, Duo Xu, Di Wu, James W. Whittaker, Robert Terkeltaub, and Yunfeng Lu

Link

Deciphering active biocompatibility of iron oxide nanoparticles from their intrinsic antagonism
Lu Wang, Zejun Wang, Xiaoming Li, Yi Zhang, Min Yin, Jiang Li, Haiyun Song, Jiye Shi, Daishun Ling, Lihua Wang, Nan Chen, and Chunhai Fan

Link

Targeted and imaging-guided in vivo photodynamic therapy for tumors using dual-function, aggregation-induced emission nanoparticles
Xianhe Sun, Abudureheman Zebibula, Xiaobiao Dong, Gonghui Li, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, Jun Qian, and Sailing He

Link

X-ray microscopic investigation of molecular orientation in a hole carrier thin film for organic solar cells
Quentin Arnoux, Benjamin Watts, Sufal Swaraj, François Rochet, and Ludovic Tortech

Link

Essential oils as solvents and core materials for the preparation of photo-responsive polymer nanocapsules
Valentina Marturano, Valentina Bizzarro, Adriana De Luise, Anna Calarco, Veronica Ambrogi, Marta Giamberini, Bartosz Tylkowski, and Pierfrancesco Cerruti

Link

Embedding hollow Co3O4 nanoboxes into a three-dimensional macroporous graphene framework for high-performance energy storage devices
Mengping Li, Maher F. El-Kady, Jee Y. Hwang, Matthew D. Kowal, Kristofer Marsh, Haosen Wang, Zhijuan Zhao, and Richard B. Kaner

Link

Ultra-robust triboelectric nanogenerator for harvesting rotary mechanical energy
Xinyu Du, Nianwu Li, Yuebo Liu, Jiaona Wang, Zuqing Yuan, Yingying Yin, Ran Cao, Shuyu Zhao, Bin Wang, Zhong Lin Wang, and Congju Li

Link

In situ atomic-scale observation of monolayer graphene growth from SiC
Kaihao Yu, Wen Zhao, Xing Wu, Jianing Zhuang, Xiaohui Hu, Qiubo Zhang, Jun Sun, Tao Xu, Yang Chai, Feng Ding, and Litao Sun

Link

Porous hollow palladium nanoplatform for imaging-guided trimodal chemo-, photothermal-, and radiotherapy
Menglin Song, Nian Liu, Le He, Gang Liu, Daishun Ling, Xinhui Su, and Xiaolian Sun

Link

Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radicals with graphene-encapsulated metal nanoshields
Junying Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuan-Ming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiao-Dong Zhang, Dehui Deng, and Xinhe Bao

Link

An additive dripping technique using diphenyl ether for tuning perovskite crystallization for high-efficiency solar cells
Di Huang, Tenghooi Goh, Yifan Zheng, Zilun Qin, Jiao Zhao, Suling Zhao, Zheng Xu, and André D. Taylor

Link

Surface charge tunable nanoparticles for TNF-α siRNA oral delivery for treating ulcerative colitis
Shoaib Iqbal, Xiaojiao Du, Jilong Wang, Hongjun Li, Youyong Yuan, and Jun Wang

Link

Diameter evolution of selective area grown Ga-assisted GaAs nanowires
Hanno Küpers, Ryan B. Lewis, Abbes Tahraoui, Mathias Matalla, Olaf Krüger, Faebian Bastiman, Henning Riechert, and Lutz Geelhaar

Nano Research cover