•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 4 (2018)

Research Articles

Link

Dynamics and self-assembly of bio-functionalized gold nanoparticles in solution: Reactive molecular dynamics simulations
Susanna Monti, Giovanni Barcaro, Luca Sementa, Vincenzo Carravetta, and Hans gren

Link

Light-powered direction-controlled micropump
Mingtong Li, Yajun Su, Hui Zhang, and Bin Dong

Link

In situ transformation of Cu2O@MnO2 to Cu@Mn(OH)2 nanosheet-on-nanowire arrays for efficient hydrogen evolution
Li Chen, Xing Zhang, Wenjie Jiang, Yun Zhang, Linbo Huang, Yuyun Chen, Yuguo Yang, Li Li, and Jinsong Hu

Link

Scalable synthesis of sub-100 nm hollow carbon nanospheres for energy storage applications
Hongyu Zhao, Fan Zhang, Shumeng Zhang, Shengnan He, Fei Shen, Xiaogang Han, Yadong Yin, and Chuanbo Gao

Link

Growth of ZnO self-converted 2D nanosheet zeolitic imidazolate framework membranes by an ammonia-assisted strategy
Yujia Li, Lu Lin, Min Tu, Pei Nian, Ashlee J. Howarth, Omar K. Farha, Jieshan Qiu, and Xiongfu Zhang

Link

Exploration of channel width scaling and edge states in transition metal dichalcogenides
Feng Zhang, Chia-Hui Lee, Joshua A. Robinson, and Joerg Appenzeller

Link

Electrical contacts in monolayer blue phosphorene devices
Jingzhen Li, Xiaotian Sun, Chengyong Xu, Xiuying Zhang, Yuanyuan Pan, Meng Ye, Zhigang Song, Ruge Quhe, Yangyang Wang, Han Zhang, Ying Guo, Jinbo Yang, Feng Pan, and Jing Lu

Link

One-step synthesis of novel snowflake-like Si-O/Si-C nanostructures on 3D graphene/Cu foam by chemical vapor deposition
Jing Ning, Dong Wang, Jincheng Zhang, Xin Feng, Ruixia Zhong, Jiabo Chen, Jianguo Dong, Lixin Guo, and Yue Hao

Link

Copper nanowire-TiO2-polyacrylate composite electrodes with high conductivity and smoothness for flexible polymer solar cells
Haitao Zhai, Yang Li, Liwei Chen, Xiao Wang, Liangjing Shi, Ranran Wang, and Jing Sun

Link

Self-supported CoMoS4 nanosheet array as an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction at neutral pH
Xiang Ren, Dan Wu, Ruixiang Ge, Xu Sun, Hongmin Ma, Tao Yan, Yong Zhang, Bin Du, Qin Wei, and Liang Chen

Link

Graphene oxide as a water transporter promoting germination of plants in soil
Yijia He, Ruirui Hu, Yujia Zhong, Xuanliang Zhao, Qiao Chen, and Hongwei Zhu

Link

Fullerene/cobalt porphyrin charge-transfer cocrystals: Excellent thermal stability and high mobility
Shushu Zheng, Junwen Zhong, Wakana Matsuda, Peng Jin, Muqing Chen, Takeshi Akasaka, Kazuhito Tsukagoshi, Shu Seki, Jun Zhou, and Xing Lu

Link

Long-term stable silver nanowire transparent composite as bottom electrode for perovskite solar cells
Yunxia Jin, Yong Sun, Kaiqing Wang, Yani Chen, Ziqi Liang, Yuxi Xu, and Fei Xiao

Link

N-doped carbon nanocages: Bifunctional electrocatalysts for the oxygen reduction and evolution reactions
Nan Jia, Qiang Weng, Yaru Shi, Xinyan Shi, Xinbing Chen, Pei Chen, Zhongwei An, and Yu Chen

Link

MoS2/MnO2 heterostructured nanodevices for electrochemical energy storage
Xiaobin Liao, Yunlong Zhao, Junhui Wang, Wei Yang, Lin Xu, Xiaocong Tian, Yi Shuang, Kwadwo Asare Owusu, Mengyu Yan, and Liqiang Mai

Link

Real-time decay of fluorinated fullerene molecules on Cu(001) surface controlled by initial coverage
Andrey I. Oreshkin, Dmitry A. Muzychenko, Sergey I. Oreshkin, Vladimir A. Yakovlev, Palanichamy Murugan, S. Selva Chandrasekaran, Vijay Kumar, and Rauf Z. Bakhtizin

Link

Enhanced thermal transport across monolayer MoS2
Miguel Goni, Jia Yang, and Aaron J. Schmidt

Link

Nontoxic engineered virus nanofibers as an efficient agent for the prevention and detection of fungal infection
Yicun Wang, Hongxi Shi, Shuai Dong, Yan Li, Meng Wang, Yanyan Huai, Xintong Zhang, Xi Chen, Chuanbin Mao, Xiang Gao, and Li Wang

Link

Application of chemical vapor–deposited monolayer ReSe2 in the electrocatalytic hydrogen evolution reaction
Shaolong Jiang, Zhepeng Zhang, Na Zhang, Yahuan Huan, Yue Gong, Mengxing Sun, Jianping Shi, Chunyu Xie, Pengfei Yang, Qiyi Fang, He Li, Lianming Tong, Dan Xie, Lin Gu, Porun Liu, and Yanfeng Zhang

Link

Rational design of a “sense and treat” system to target amyloid aggregates related to Alzheimer’s disease
Zhi Du, Nan Gao, Yijia Guan, Chao Ding, Yuhuan Sun, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Building 2D quasicrystals from 5-fold symmetric corannulene molecules
Nataliya Kalashnyk, Julian Ledieu, milie Gaudry, Can Cui, An-Pang Tsai, and Vincent Fournée

Link

Transition metal-mediated catalytic properties of gold nanoclusters in aerobic alcohol oxidation
Chaolei Zhang, Yongdong Chen, Hong Wang, Zhimin Li, Kai Zheng, Shujun Li, and gao Li

Link

Chemokine-mimetic plerixafor derivative for tumor-specific delivery of nanomaterials
Seungbeom Ko, Gayong Shim, Jinyoung Kim, and Yu-Kyoung Oh

Link

Flow behavior of liquid metal in the connected fascial space: Intervaginal space injection in the rat wrist and mice with tumor
Nan Hu, Yupeng Cao, Zhuo Ao, Xinxiao Han, Qiang Zhang, Wentao Liu, Sidi Liu, Fulong Liao, and Dong Han

Link

Hierarchical ferric-cobalt-nickel ternary oxide nanowire arrays supported on graphene fibers as high-performance electrodes for flexible asymmetric supercapacitors
Jingxin Zhao, Chaowei Li, Qichong Zhang, Jun Zhang, Xiaona Wang, Juan Sun, Juanjuan Wang, Jixun Xie, Ziyin Lin, Zhuo Li, Weibang Lu, Conghua Lu, and Yagang Yao

Link

Semi-transparent polymer solar cells with all-copper nanowire electrodes
Haitao Zhai, Yang Li, Liwei Chen, Xiao Wang, Liangjing Shi, Ranran Wang, and Jing Sun

Link

Highly delocalized endohedral metal in Gd@C2v(9)-C82 metallofullerenes co-crystallized with α-S8
Cheng Li, Xuejiao J. Gao, Huanli Yao, Huan Huang, Rongli Cui, Xihong Guo, Lele Zhang, Bing Liu, Binggang Xu, Weiqun Shi, Jinquan Dong, Lai Feng, Xingfa Gao, and Baoyun Sun

Link

Ultrathin nanobelts-assembled Chinese knot-like 3D TiO2 for fast and stable lithium storage
Qili Wu, Shiman He, Xianfeng Yang, Jingling Yang, Gaoren Li, Yuying Meng, Shengfu Tong, Liqiang Mai, and Mingmei Wu

Link

Selective toxicity of hydroxyl-rich carbon nanodots for cancer research
Tak H. Kim, Joseph P. Sirdaarta, Qian Zhang, Ehsan Eftekhari, James St. John, Derek Kennedy, Ian E. Cock, and Qin Li

Link

Plasmon resonant amplification of a hot electron-driven photodiode
Lang Shen, Nirakar Poudel, George N. Gibson, Bingya Hou, Jihan Chen, Haotian Shi, Ernest Guignon, William D. Page, Arturo Pilar, and Stephen B. Cronin

Link

Oxygen-assisted preparation of mechanoluminescent ZnS:Mn for dynamic pressure mapping
Xiandi Wang, Rui Ling, Yufei Zhang, Miaoling Que, Yiyao Peng, and Caofeng Pan

Link

Ultrathin nanoporous metal–semiconductor heterojunction photoanodes for visible light hydrogen evolution
Weiqing Zhang, Yunfeng Zhao, Kai He, Jun Luo, Guoliang Li, Ruirui Liu, Siyu Liu, Zhen Cao, Pengtao Jing, and Yi Ding

Link

How G-quadruplex topology and loop sequences affect optical properties of DNA-templated silver nanoclusters
Guangyu Tao, Yang Chen, Ruoyun Lin, Jiang Zhou, Xiaojing Pei, Feng Liu, and Na Li

Link

In situ trapped high-density single metal atoms within graphene: Iron-containing hybrids as representatives for efficient oxygen reduction
Daobin Liu, Chuanqiang Wu, Shuangming Chen, Shiqing Ding, Yaofeng Xie, Changda Wang, Tao Wang, Yasir A. Haleem, Zia ur Rehman, Yuan Sang, Qin Liu, Xusheng Zheng, Yu Wang, Binghui Ge, Hangxun Xu, and Li Song

Link

Sodium-doped carbon nitride nanotubes for efficient visible light-driven hydrogen production
Longshuai Zhang, Ning Ding, Muneaki Hashimoto, Koudai Iwasaki, Noriyasu Chikamori, Kazuya Nakata, Yuzhuan Xu, Jiangjian Shi, Huijue Wu, Yanhong Luo, Dongmei Li, Akira Fujishima, and Qingbo Meng

Nano Research cover