•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 3 (2018)

Review Article

Link

Silicene on non-metallic substrates: Recent theoretical and experimental advances
Emilio Scalise, Kostantina Iordanidou, Valeri V. Afanas’ev, André Stesmans, and Michel Houssa

Research Articles

Link

High-performance enhancement-mode thin-film transistors based on Mg-doped In2O3 nanofiber networks
Hongchao Zhang, You Meng, Longfei Song, Linqu Luo, Yuanbin Qin, Ning Han, Zaixing Yang, Lei Liu, Johnny C. Ho, and Fengyun Wang

Link

Improved peroxidase-mimic property: Sustainable, high-efficiency interfacial catalysis with H2O2 on the surface of vesicles of hexavanadate-organic hybrid surfactants
Kun Chen, Aruuhan Bayaguud, Hui Li, Yang Chu, Haochen Zhang, Hongli Jia, Baofang Zhang, Zicheng Xiao, Pingfan Wu, Tianbo Liu, and Yongge Wei

Link

Efficient defect-controlled photocatalytic hydrogen generation based on near-infrared Cu-In-Zn-S quantum dots
Xiao-Yuan Liu, Guozhen Zhang, Hao Chen, Haowen Li, Jun Jiang, Yi-Tao Long, and Zhijun Ning

Link

Colloidal CsPbBr3 perovskite nanocrystal films as electrochemiluminescence emitters in aqueous solutions
Zhixiong Cai, Feiming Li, Wei Xu, Shujun Xia, Jingbin Zeng, Shaogui He, and Xi Chen

Link

Effects of redox-active interlayer anions on the oxygen evolution reactivity of NiFe-layered double hydroxide nanosheets
Daojin Zhou, Zhao Cai, Yongmin Bi, Weiliang Tian, Ma Luo, Qian Zhang, Qian Zhang, Qixian Xie, Jindi Wang, Yaping Li, Yun Kuang, Xue Duan, Michal Bajdich, Samira Siahrostami, and Xiaoming Sun

Link

Multimodal bioimaging based on gold nanorod and carbon dot nanohybrids as a novel tool for atherosclerosis detection
Xiaojing Liu, Luting Liu, Xiujie Hu, Shuyun Zhou, Rinat Ankri, Dror Fixler, and Zheng Xie

Link

Multivalent interacting glycodendrimer to prevent amyloid-peptide fibril formation induced by Cu(II): A multidisciplinary approach
Anna Janaszewska, Barbara Klajnert-Maculewicz, Monika Marcinkowska, Piotr Duchnowicz, Dietmar Appelhans, Gianvito Grasso, Marco A. Deriu, Andrea Danani, Michela Cangiotti, and Maria Francesca Ottaviani

Link

Tunable electron and phonon properties of folded single-layer molybdenum disulfide
Jie Peng, Peter W. Chung, Madan Dubey, and Raju R. Namburu

Link

Effects of dielectric stoichiometry on the photoluminescence properties of encapsulated WSe2 monolayers
Javier Martn-Snchez, Antonio Mariscal, Marta De Luca, Aitana Tarazaga Martn-Luengo, Georg Gramse, Alma Halilovic, Rosala Serna, Alberta Bonanni, Ilaria Zardo, Rinaldo Trotta, and Armando Rastelli

Link

Graphene oxide-decorated Fe2(MoO4)3 microflowers as a promising anode for lithium and sodium storage
Chunhua Han, Xiaoji Ren, Qidong Li, Wen Luo, Lei Huang, Liang Zhou, and Liqiang Mai

Link

Sulfur nanoparticles encapsulated in reduced graphene oxide nanotubes for flexible lithium-sulfur batteries
Kena Chen, Jun Cao, Qiongqiong Lu, Qingrong Wang, Minjie Yao, Mingming Han, Zhiqiang Niu, and Jun Chen

Link

High-metallic-phase-concentration Mo1–xWxS2 nanosheets with expanded interlayers as efficient electrocatalysts
Qun He, Yangyang Wan, Hongliang Jiang, Chuanqiang Wu, Zhongti Sun, Shuangming Chen, Yu Zhou, Haiping Chen, Daobin Liu, Yasir A. Haleem, Binghui Ge, Xiaojun Wu, and Li Song

Link

Mechanically robust antireflective coatings
Sadaf Bashir Khan, Hui Wu, Xiaochen Huai, Sumeng Zou, Yuehua Liu, and Zhengjun Zhang

Link

Size contrast of Pt nanoparticles formed on neighboring domains within suspended and supported graphene
Dario Roccella, Matteo Amati, Hikmet Sezen, Rosaria Brescia, and Luca Gregoratti

Link

Flexible memristors as electronic synapses for neuro-inspired computation based on scotch tape-exfoliated mica substrates
Xiaobing Yan, Zhenyu Zhou, Jianhui Zhao, Qi Liu, Hong Wang, Guoliang Yuan, and Jingsheng Chen

Link

Tunable excitonic emission of monolayer WS2 for the optical detection of DNA nucleobases
Shun Feng, Chunxiao Cong, Namphung Peimyoo, Yu Chen, Jingzhi Shang, Chenji Zou, Bingchen Cao, Lishu Wu, Jing Zhang, Mustafa Eginligil, Xingzhi Wang, Qihua Xiong, Arundithi Ananthanarayanan, Peng Chen, Baile Zhang, and Ting Yu

Link

High-performance asymmetrical supercapacitor composed of rGO-enveloped nickel phosphite hollow spheres and N/S co-doped rGO aerogel
Deyang Zhang, Yihe Zhang, Yongsong Luo, Yu Zhang, Xiaowei Li, Xuelian Yu, Hao Ding, Paul K. Chu, and Li Sun

Link

Application of yolk–shell Fe3O4@N-doped carbon nanochains as highly effective microwave-absorption material
Mingtao Qiao, Xingfeng Lei, Yong Ma, Lidong Tian, Xiaowei He, Kehe Su, and Qiuyu Zhang

Link

Optical emission spectroscopy diagnosis of energetic Ar ions in synthesis of SiC polytypes by DC arc discharge plasma
Jian Gao, Lei Zhou, Jingshuang Liang, Ziming Wang, Yue Wu, Javid Muhammad, Xinglong Dong, Shouzhe Li, Hongtao Yu, and Xie Quan

Link

Direct imaging and determination of the crystal structure of six-layered graphdiyne
Chao Li, Xiuli Lu, Yingying Han, Shangfeng Tang, Yi Ding, Ruirui Liu, Haihong Bao, Yuliang Li, Jun Luo, and Tongbu Lu

Link

Dip-coating processed sponge-based electrodes for stretchable Zn-MnO2 batteries
Hong-Wu Zhu, Jin Ge, Yu-Can Peng, Hao-Yu Zhao, Lu-An Shi, and Shu-Hong Yu

Link

Formation of plasmon quenching dips greatly enhances 1O2 generation in a chlorin e6–gold nanorod coupled system
Hui Zhang, Haiyun Li, Huizhen Fan, Jiao Yan, Dejing Meng, Shuai Hou, Yinglu Ji, and Xiaochun Wu

Link

Van der Waals interfacial bonding and intermixing in GeTe-Sb2Te3-based superlattices
Andriy Lotnyk, Isom Hilmi, Ulrich Ross, and Bernd Rauschenbach

Nano Research cover