•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 11 (2018)

Review Article

Link

Polymer nanoparticles as adjuvants in cancer immunotherapy
Shengxian Li, Xiangru Feng, Jixue Wang, Liang He, Chunxi Wang, Jianxun Ding, and Xuesi Chen

Research Articles

Link

Diphosphine-induced chiral propeller arrangement of gold nanoclusters for singlet oxygen photogeneration
Jiangwei Zhang, Yang Zhou, Kai Zheng, Hadi Abroshan, Douglas R. Kauffman, Junliang Sun, and Gao Li

Link

Wearable strain sensing textile based on one-dimensional stretchable and weavable yarn sensors
Xiaoting Li, Haibo Hu, Tao Hua, Bingang Xu, and Shouxiang Jiang

Link

Stressed carbon nanotube devices for high tunability, high quality factor, single mode GHz resonators
Xinhe Wang, Dong Zhu, Xinhe Yang, Long Yuan, Haiou Li, Jiangtao Wang, Mo Chen, Guangwei Deng, Wenjie Liang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Guoping Guo, and Kaili Jiang

Link

Construction of bilayer PdSe2 on epitaxial graphene
En Li, Dongfei Wang, Peng Fan, Ruizi Zhang, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Jinhai Mao, Yeliang Wang, Xiao Lin, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao

Link

MoS2/C/C nanofiber with double-layer carbon coating for high cycling stability and rate capability in lithium-ion batteries
Hao Wu, Chengyi Hou, Guozhen Shen, Tao Liu, Yuanlong Shao, Ru Xiao, and Hongzhi Wang

Link

Towards high-mobility In2xGa2–2xO3 nanowire field-effect transistors
Ziyao Zhou, Changyong Lan, SenPo Yip, Renjie Wei, Dapan Li, Lei Shu, and Johnny C. Ho

Link

A fast synthetic strategy for high-quality atomically thin antimonene with ultrahigh sonication power
Wanzhen Lin, Yaping Lian, Guang Zeng, Yanyan Chen, Zhenhai Wen, and Huanghao Yang

Link

Superlubricity of epitaxial monolayer WS2 on graphene
Holger Büch, Antonio Rossi, Stiven Forti, Domenica Convertino, Valentina Tozzini, and Camilla Coletti

Link

Graphene oxide as an antimicrobial agent can extend the vase life of cut flowers
Yijia He, Lichao Qian, Xu Liu, Ruirui Hu, Meirong Huang, Yule Liu, Guoqiang Chen, Dusan Losic, and Hongwei Zhu

Link

Pyridine-induced interfacial structural transformation of tetraphenylethylene derivatives investigated by scanning tunneling microscopy
Xuan Peng, Linxiu Cheng, Xiaoyang Zhu, Yanfang Geng, Fengying Zhao, Kandong Hu, Xuan Guo, Ke Deng, and Qingdao Zeng

Link

Organic-semiconductor: Polymer-electret blends for high-performance transistors
Peng Wei, Shengtao Li, Dongfan Li, Han Yu, Xudong Wang, Congcong Xu, Yaodong Yang, Laju Bu, and Guanghao Lu

Link

In-situ fabrication of Mo6S6-nanowire-terminated edges in monolayer molybdenum disulfide
Wei Huang, Xiaowei Wang, Xujing Ji, Ze Zhang, and Chuanhong Jin

Link

Raman investigation of air-stable silicene nanosheets on an inert graphite surface
Paola Castrucci, Filippo Fabbri, Tiziano Delise, Manuela Scarselli, Matteo Salvato, Sara Pascale, Roberto Francini, Isabelle Berbezier, Christoph Lechner, Fatme Jardali, Holger Vach, and Maurizio De Crescenzi

Link

In situ fabrication of 2D SnS2 nanosheets as a new electron transport layer for perovskite solar cells
Erling Zhao, Liguo Gao, Shuzhang Yang, Likun Wang, Junmei Cao, and Tingli Ma

Link

Investigation of charge carrier depletion in freestanding nanowires by a multi-probe scanning tunneling microscope
Andreas Ngelein, Matthias Steidl, Stefan Korte, Bert Voigtlnder, Werner Prost, Peter Kleinschmidt, and Thomas Hannappel

Link

Tuning the structures of two-dimensional cuprous oxide confined on Au(111)
Qingfei Liu, Nannan Han, Shengbai Zhang, Jijun Zhao, Fan Yang, and Xinhe Bao

Link

Large-size niobium disulfide nanoflakes down to bilayers grown by sulfurization
Zhen Li, Wencao Yang, Yaroslav Losovyj, Jun Chen, Enzhi Xu, Haoming Liu, Madilynn Werbianskyj, Herbert A. Fertig, Xingchen Ye, and Shixiong Zhang

Link

Experimental evidence of the thickness- and electric-field-dependent topological phase transitions in topological crystalline insulator SnTe(111) thin films
Yan Gong, Kejing Zhu, Zhe Li, Yunyi Zang, Xiao Feng, Ding Zhang, Canli Song, Lili Wang, Wei Li, Xi Chen, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Yong Xu, and Ke He

Link

Transition-metal-doped NiSe2 nanosheets towards efficient hydrogen evolution reactions
Tongtong Wang, Daqiang Gao, Wen Xiao, Pinxian Xi, Desheng Xue, and John Wang

Link

Nano-fried-eggs: Structural, optical, and magnetic characterization of physically prepared iron-silver nanoparticles
Julien Ramade, Nicolas Troc, Olivier Boisron, Michel Pellarin, Marie-Ange Lebault, Emmanuel Cottancin, Vitor T. A. Oiko, Rafael Cabreira Gomes, Varlei Rodrigues, and Matthias Hillenkamp

Link

Drug targeting through platelet membrane-coated nanoparticles for the treatment of rheumatoid arthritis
Yuwei He, Ruixiang Li, Jianming Liang, Ying Zhu, Shuya Zhang, Zicong Zheng, Jing Qin, Zhiqing Pang, and Jianxin Wang

Link

Bandgap broadening at grain boundaries in single-layer MoS2
Dongfei Wang, Hua Yu, Lei Tao, Wende Xiao, Peng Fan, Tingting Zhang, Mengzhou Liao, Wei Guo, Dongxia Shi, Shixuan Du, Guangyu Zhang, and Hongjun Gao

Nano Research cover