•  
  •  
 
Nano Research

Volume 11, Number 1 (2018)

Review Articles

Link

Recent advances in gas-involved in situ studies via transmission electron microscopy
Ying Jiang, Zhengfei Zhang, Wentao Yuan, Xun Zhang, Yong Wang, and Ze Zhang

Link

Engineering carbon quantum dots for photomediated theranostics
Mahbub Hassan, Vincent G. Gomes, Alireza Dehghani, and Sara M. Ardekani

Research Articles

Link

Low-cost disordered carbons for Li/S batteries: A high-performance carbon with dual porosity derived from cherry pits
Celia Hernández-Rentero, Rafael Córdoba, Noelia Moreno, Alvaro Caballero, Julian Morales, Mara Olivares-Marín, and Vicente Gómez-Serrano

Link

Simultaneous red–green–blue electroluminescent enhancement directed by surface plasmonic “far-field” of facile gold nanospheres
Xiaoyan Wu, Yiqi Zhuang, Zhongtao Feng, Xuehong Zhou, Yuzhao Yang, Linlin Liu, Zengqi Xie, Xudong Chen, and Yuguang Ma

Link

Energy-driven surface evolution in beta-MnO2 structures
Wentao Yao, Yifei Yuan, Hasti Asayesh-Ardakani, Zhennan Huang, Fei Long, Craig R. Friedrich, Khalil Amine, Jun Lu, and Reza Shahbazian-Yassar

Link

Biocompatibility of boron nitride nanosheets
Srikanth Mateti, Cynthia S. Wong, Zhen Liu, Wenrong Yang, Yuncang Li, Lu Hua Li, and Ying Chen

Link

High-performance aqueous symmetric sodium-ion battery using NASICON-structured Na2VTi(PO4)3
Hongbo Wang, Tianran Zhang, Chao Chen, Min Ling, Zhan Lin, Shanqing Zhang, Feng Pan, and Chengdu Liang

Link

Ultrathin AgPt alloy nanowires as a high-performance electrocatalyst for formic acid oxidation
Xian Jiang, Gengtao Fu, Xia Wu, Yang Liu, Mingyi Zhang, Dongmei Sun, Lin Xu, and Yawen Tang

Link

Metal-organic framework-derived porous shuttle-like vanadium oxides for sodium-ion battery application
Yangsheng Cai, Guozhao Fang, Jiang Zhou, Sainan Liu, Zhigao Luo, Anqiang Pan, Guozhong Cao, and Shuquan Liang

Link

Fiber gas sensor-integrated smart face mask for room-temperature distinguishing of target gases
Zhiyi Gao, Zheng Lou, Shuai Chen, La Li, Kai Jiang, Zuoling Fu, Wei Han, and Guozhen Shen

Link

Highly π-extended copolymer as additive-free hole-transport material for perovskite solar cells
Jie Liu, Qianqing Ge, Weifeng Zhang, Jingyuan Ma, Jie Ding, Gui Yu, and Jinsong Hu

Link

Strongly coupled Ag/TiO2 heterojunctions for effective and stable photothermal catalytic reduction of 4-nitrophenol
Ying Gu, Yanqing Jiao, Xiaoguang Zhou, Aiping Wu, Bater Buhe, and Honggang Fu

Link

Graphene quantum dots derived from hollow carbon nano-onions
Chenguang Zhang, Jiajun Li, Xianshun Zeng, Zhihao Yuan, and Naiqin Zhao

Link

Facile growth of homogeneous Ni(OH)2 coating on carbon nanosheets for high-performance asymmetric supercapacitor applications
Mingjiang Xie, Zhicheng Xu, Shuyi Duan, Zhengfang Tian, Yu Zhang, Kun Xiang, Ming Lin, Xuefeng Guo, and Weiping Ding

Link

The role of water in methane adsorption and diffusion within nanoporous silica investigated by hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR spectroscopy
Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan, and Xinhe Bao

Link

Intracellular in situ labeling of TiO2 nanoparticles for fluorescence microscopy detection
Koshonna Brown, Ted Thurn, Lun Xin, William Liu, Remon Bazak, Si Chen, Barry Lai, Stefan Vogt, Chris Jacobsen, Tatjana Paunesku, and Gayle E. Woloschak

Link

Enhanced sulfide chemisorption by conductive Al-doped ZnO decorated carbon nanoflakes for advanced Li–S batteries
Yangbo Kong, Jianmin Luo, Chengbin Jin, Huadong Yuan, Ouwei Sheng, Liyuan Zhang, Cong Fang, Wenkui Zhang, Hui Huang, Yang Xia, Chu Liang, Jun Zhang, Yongping Gan, and Xinyong Tao

Link

Graphene electrode with tunable charge transport in thin-film transistors
Ick-Joon Park, Tae In Kim, In-Tak Cho, Chang-Woo Song, Ji-Woong Yang, Hongkeun Park, Woo-Seok Cheong, Sung Gap Im, Jong-Ho Lee, and Sung-Yool Choi

Link

Highly-anisotropic optical and electrical properties in layered SnSe
Shengxue Yang, Yuan Liu, Minghui Wu, Li-Dong Zhao, Zhaoyang Lin, Hung-chieh Cheng, Yiliu Wang, Chengbao Jiang, Su-Huai Wei, Li Huang, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

Highly ordered macroporous–mesoporous Ce0.4Zr0.6O2 as dual-functional material in a polysulfide polymer
Zhenxing Li, Jianzheng Zhang, Mingming Li, Xiaofei Xing, and Qiuyu Zhang

Link

Bioluminescent nanopaper for rapid screening of toxic substances
Jie Liu, Eden Morales-Narváez, Jahir Orozco, Teresa Vicent, Guohua Zhong, and Arben Merkoi

Link

Hybridized electronic states between CdSe nanoparticles and conjugated organic ligands: A theoretical and ultrafast photo-excited carrier dynamics study
Tersilla Virgili, Arrigo Calzolari, Inma Suárez López, Alice Ruini, Alessandra Catellani, Barbara Vercelli, and Francesco Tassone

Link

Layered double hydroxide monolayers for controlled loading and targeted delivery of anticancer drugs
Xuan Mei, Simin Xu, Tongyang Hu, Liuqi Peng, Rui Gao, Ruizheng Liang, Min Wei, David G. Evans, and Xue Duan

Link

Pristine mesoporous carbon hollow spheres as safe adjuvants induce excellent Th2-biased immune response
Manasi Jambhrunkar, Meihua Yu, Hongwei Zhang, Prasanna Abbaraju, Anand Kumar Meka, Antonino Cavallaro, Yao Lu, Neena Mitter, and Chengzhong Yu

Link

High-yield synthesis and liquid-exfoliation of two-dimensional belt-like hafnium disulphide
Harneet Kaur, Sandeep Yadav, Avanish K. Srivastava, Nidhi Singh, Shyama Rath, Jrg J. Schneider, Om P. Sinha, and Ritu Srivastava

Link

Layered material GeSe and vertical GeSe/MoS2 p-n heterojunctions
Wui Chung Yap, Zhengfeng Yang, Mehrshad Mehboudi, Jia-An Yan, Salvador Barraza-Lopez, and Wenjuan Zhu

Link

Self-assembled formation of long, thin, and uncoalesced GaN nanowires on crystalline TiN films
David van Treeck, Gabriele Calabrese, Jelle J. W. Goertz, Vladimir M. Kaganer, Oliver Brandt, Sergio Fernández-Garrido, and Lutz Geelhaar

Link

Extraction, detection, and profiling of serum biomarkers using designed Fe3O4@SiO2@HA core–shell particles
Chandrababu Rejeeth, Xuechao Pang, Ru Zhang, Wei Xu, Xuming Sun, Bin Liu, Jiatao Lou, Jingjing Wan, Hongchen Gu, Wei Yan, and Kun Qian

Link

Strain-induced band gap engineering in layered TiS3
Robert Biele, Eduardo Flores, Jose Ramón Ares, Carlos Sanchez, Isabel J. Ferrer, Gabino Rubio-Bollinger, Andres Castellanos-Gomez, and Roberto D’Agosta

Link

Egg-like magnetically immobilized nanospheres: A long-lived catalyst model for the hydrogen transfer reaction in a continuous-flow reactor
Yongjian Ai, Zenan Hu, Zixing Shao, Li Qi, Lei Liu, Junjie Zhou, Hongbin Sun, and Qionglin Liang

Link

Spermine induced reversible collapse of deoxyribonucleic acid-bridged nanoparticle-based assemblies
Kristian L. Geken, Richard B. M. Schasfoort, Vinod Subramaniam, and Ron Gill

Link

Strong and stiff Ag nanowire-chitosan composite films reinforced by Ag–S covalent bonds
Xiao-Feng Pan, Huai-Ling Gao, Yang Su, Ya-Dong Wu, Xiang-Ying Wang, Jing-Zhe Xue, Tao He, Yang Lu, Jian-Wei Liu, and Shu-Hong Yu

Link

Fabrication of rigid and flexible SrGe4O9 nanotube-based sensors for room-temperature ammonia detection
Tingting Huang, Zheng Lou, Shuai Chen, Rui Li, Kai Jiang, Di Chen, and Guozhen Shen

Link

Site-specific determination of TTR-related functional peptides by using scanning tunneling microscopy
Lanlan Yu, Yongfang Zheng, Jing Xu, Fuyang Qu, Yuchen Lin, Yimin Zou, Yanlian Yang, Sally L. Gras, and Chen Wang

Link

Cross-linked self-assembling peptide scaffolds
Raffaele Pugliese, Amanda Marchini, Gloria Anna Ada Saracino, Ronald N. Zuckermann, and Fabrizio Gelain

Link

Prolonged and highly efficient intracellular extraction of photosynthetic electrons from single algal cells by optimized nanoelectrode insertion
Hyeonaug Hong, Yong Jae Kim, Myungjin Han, Gu Yoo, Hyun Woo Song, Youngcheol Chae, Jae-Chul Pyun, Arthur R. Grossman, and WonHyoung Ryu

Link

Flexible design of gradient multilayer nanofilms coated on carbon nanofibers by atomic layer deposition for enhanced microwave absorption performance
Shichao Zhao, Lili Yan, Xiaodong Tian, Yequn Liu, Chaoqiu Chen, Yunqin Li, Jiankang Zhang, Yan Song, and Yong Qin

Nano Research cover