•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 8 (2017)

Research Articles

Link

Fluorescent nanoswitch for monitoring specific pluripotency-related microRNAs of induced pluripotent stem cells: Development of polyethyleneimine-oligonucleotide hybridization probes
Seungmin Han, Hye Young Son, Byunghoon Kang, Eunji Jang, Jisun Ki, Na Geum Lee, Jongjin Park, Moo-Kwang Shin, Byeonggeol Mun, Jeong-Ki Min, and Seungjoo Haam

Link

MoTe2 is a good match for GeI by preserving quantum spin Hall phase
Xinru Li, Ying Dai, Chengwang Niu, Yandong Ma, Wei Wei, and Baibiao Huang

Link

Nanowire encapsulation with polymer for electrical isolation and enhanced optical properties
Tuomas Haggren, Ali Shah, Anton Autere, Joona-Pekko Kakko, Veer Dhaka, Maria Kim, Teppo Huhtio, Zhipei Sun, and Harri Lipsanen

Link

Ultrathin ZnS nanosheet/carbon nanotube hybrid electrode for high-performance flexible all-solid-state supercapacitor
Xiaoyi Hou, Tao Peng, Jinbing Cheng, Qiuhong Yu, Rongjie Luo, Yang Lu, Xianming Liu, Jang-Kyo Kim, Jun He, and Yongsong Luo

Link

Rapid and multimodal in vivo bioimaging of cancer cells through in situ biosynthesis of Zn&Fe nanoclusters
Tianyu Du, Chunqiu Zhao, Fawad ur Rehman, Lanmei Lai, Xiaoqi Li, Yi Sun, Shouhua Luo, Hui Jiang, Matthias Selke, and Xuemei Wang

Link

Intercalated 2D nanoclay for emerging drug delivery in cancer therapy
Yi Zhang, Mei Long, Peng Huang, Huaming Yang, Shi Chang, Yuehua Hu, Aidong Tang, and Linfeng Mao

Link

Gold immunochromatographic sensor for the rapid detection of twenty-six sulfonamides in foods
Yanni Chen, Liqiang Liu, Liguang Xu, Shanshan Song, Hua Kuang, Gang Cui, and Chuanlai Xu

Link

Interface evolution in the platelet-like SiC@C and SiC@SiO2 monocrystal nanocapsules
Jian Gao, Jieyi Yu, Lei Zhou, Javid Muhammad, Xinglong Dong, Yinong Wang, Hongtao Yu, Xie Quan, Shaojie Li, and Youngguan Jung

Link

Epitaxial growth of large-area and highly crystalline anisotropic ReSe2 atomic layer
Fangfang Cui, Xiaobo Li, Qingliang Feng, Jianbo Yin, Lin Zhou, Dongyan Liu, Kaiqiang Liu, Xuexia He, Xing Liang, Shengzhong Liu, Zhibin Lei, Zonghuai Liu, Hailin Peng, Jin Zhang, Jing Kong, and Hua Xu

Link

Biocompatible custom ceria nanoparticles against reactive oxygen species resolve acute inflammatory reaction after intracerebral hemorrhage
Dong-Wan Kang, Chi Kyung Kim, Han-Gil Jeong, Min Soh, Taeho Kim, In-Young Choi, Seul-Ki Ki, Do Yeon Kim, Wookjin Yang, Taeghwan Hyeon, and Seung-Hoon Lee

Link

Transformation of monolayer MoS2 into multiphasic MoTe2: Chalcogen atom-exchange synthesis route
Qiyi Fang, Zhepeng Zhang, Qingqing Ji, Siya Zhu, Yue Gong, Yu Zhang, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Lin Gu, Qian Wang, and Yanfeng Zhang

Link

Ultrahigh quantum efficiency photodetector and ultrafast reversible surface wettability transition of square In2O3 nanowires
Ming Meng, Xinglong Wu, Xiaoli Ji, Zhixing Gan, Lizhe Liu, Jiancang Shen, and Paul K. Chu

Link

Flexible electronic eardrum
Yang Gu, Xuewen Wang, Wen Gu, Yongjin Wu, Tie Li, and Ting Zhang

Link

Embedding lead halide perovskite quantum dots in carboxybenzene microcrystals improves stability
Wei Xu, Zhixiong Cai, Feiming Li, Jing Dong, Yiru Wang, Yaqi Jiang, and Xi Chen

Link

Glass-like energy and property landscape of Pt nanoclusters
Zhanghui Chen, Jingbo Li, Shushen Li, and Lin-Wang Wang

Link

Facile ultrafine copper seed-mediated approach for fabricating quasi-two-dimensional palladium-copper bimetallic trigonal hierarchical nanoframes
Min Shen, Yuanbiao Huang, Dongshuang Wu, Jian Lü, Minna Cao, Meimei Liu, Yinglong Yang, Hongfang Li, Binbin Guo, and Rong Cao

Link

On-the-fly dopant redistribution in a silicon nanowire p–n junction
Dong-Il Moon, Myeong-Lok Seol, Jin-Woo Han, and M. Meyyappan

Link

Facile synthesis of fully ordered L10-FePt nanoparticles with controlled Pt-shell thicknesses for electrocatalysis
Yonghoon Hong, Hee Jin Kim, Daehee Yang, Gaehang Lee, Ki Min Nam, Myung-Hwa Jung, Young-Min Kim, Sang-Il Choi, and Won Seok Seo

Link

Unveiling the controversial mechanism of reversible Na storage in TiO2 nanotube arrays: Amorphous versus anatase TiO2
Federico Bella, Ana B. Muoz-García, Giuseppina Meligrana, Andrea Lamberti, Matteo Destro, Michele Pavone, and Claudio Gerbaldi

Nano Research cover