•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 7 (2017)

Research Articles

Link

Unravelling a solution-based formation of single-crystalline kinked wurtzite nanowires: The case of MnSe
Xinyi Yang, Bo Zhou, Chuang Liu, Yongming Sui, Guanjun Xiao, Yingjin Wei, Xin Wang, and Bo Zou

Link

Atomic-scale observation of a two-stage oxidation process in Cu2O
Huihui Liu, He Zheng, Lei Li, Huaping Sheng, Shuangfeng Jia, Fan Cao, Xi Liu, Boyun Chen, Ru Xing, Dongshan Zhao, and Jianbo Wang

Link

“Takeaway” drug delivery: A new nanomedical paradigm
Elena González-Domínguez, Benito Rodríguez-González, Moisés Pérez-Lorenzo, and Miguel A. Correa-Duarte

Link

Size-controlled MoS2 nanodots supported on reduced graphene oxide for hydrogen evolution reaction and sodium-ion batteries
Weiyi Sun, Pan Li, Xue Liu, Jiajia Shi, Hongming Sun, Zhanliang Tao, Fujun Li, and Jun Chen

Link

Synthesis of large-scale atomic-layer SnS2 through chemical vapor deposition
Gonglan Ye, Yongji Gong, Sidong Lei, Yongmin He, Bo Li, Xiang Zhang, Zehua Jin, Liangliang Dong, Jun Lou, Robert Vajtai, Wu Zhou, and Pulickel M. Ajayan

Link

Sorafenib delivery nanoplatform based on superparamagnetic iron oxide nanoparticles magnetically targets hepatocellular carcinoma
Nicoletta Depalo, Rosa Maria Iacobazzi, Gianpiero Valente, Ilaria Arduino, Silvia Villa, Fabio Canepa, Valentino Laquintana, Elisabetta Fanizza, Marinella Striccoli, Annalisa Cutrignelli, Angela Lopedota, Letizia Porcelli, Amalia Azzariti, Massimo Franco, Maria Lucia Curri, and Nunzio Denora

Link

Capacitance and voltage matching between MnO2 nanoflake cathode and Fe2O3 nanoparticle anode for high-performance asymmetric micro-supercapacitors
Zehua Liu, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang He, Mengyu Yan, Chunhua Han, Yan Li, Wei Yang, and Liqiang Mai

Link

Functionalized periodic Au@MOFs nanoparticle arrays as biosensors for dual-channel detection through the complementary effect of SPR and diffraction peaks
Lifeng Hang, Fei Zhou, Dandan Men, Huilin Li, Xinyang Li, Honghua Zhang, Guangqiang Liu, Weiping Cai, Cuncheng Li, and Yue Li

Link

Three-dimensionally ordered, ultrathin graphitic-carbon frameworks with cage-like mesoporosity for highly stable Li-S batteries
Huijuan Yu, Hanwen Li, Shouyi Yuan, Yuchi Yang, Jiahui Zheng, Jianhua Hu, Dong Yang, Yonggang Wang, and Angang Dong

Link

Deriving phosphorus atomic chains from few-layer black phosphorus
Zhangru Xiao, Jingsi Qiao, Wanglin Lu, Guojun Ye, Xianhui Chen, Ze Zhang, Wei Ji, Jixue Li, and Chuanhong Jin

Link

Interface-modulated fabrication of hierarchical yolk–shell Co3O4/C dodecahedrons as stable anodes for lithium and sodium storage
Yuzhu Wu, Jiashen Meng, Qi Li, Chaojiang Niu, Xuanpeng Wang, Wei Yang, Wei Li, and Liqiang Mai

Link

Fabrication of 3D biomimetic composite coating with broadband antireflection, superhydrophilicity, and double p-n heterojunctions
Gang Shi, Xin Zhang, Jianhua Li, Haiyan Zhu, Ying Li, Liping Zhang, Caihua Ni, and Lifeng Chi

Link

Non-FCC rich Au crystallites exhibiting unusual catalytic activity
Gangaiah Mettela, Nisha Mammen, Joydip Joardar, Shobhana Narasimhan, and Giridhar U. Kulkarni

Link

Design and roles of RGO-wrapping in charge transfer and surface passivation in photoelectrochemical enhancement of cascade-band photoanode
Zhuo Zhang, Mingi Choi, Minki Baek, Insung Hwang, Changshin Cho, Zexiang Deng, Jinwoo Lee, and Kijung Yong

Link

Zero-static-power nonvolatile logic-in-memory circuits for flexible electronics
Byung Chul Jang, Sang Yoon Yang, Hyejeong Seong, Sung Kyu Kim, Junhwan Choi, Sung Gap Im, and Sung-Yool Choi

Link

A highly efficient fluorescence-based switch-on detection method of 5-formyluracil in DNA
Chaoxing Liu, Yuqi Chen, Yafen Wang, Fan Wu, Xiong Zhang, Wei Yang, Jiaqi Wang, Yi Chen, Zhiyong He, Guangrong Zou, Shaoru Wang, and Xiang Zhou

Link

Correlation between types of defects/vacancies of Bi2S3 nanostructures and their transient photocurrent
Mingyang Liu, Luqing Wang, Pei Dong, Liangliang Dong, Xifan Wang, Jarin Joyner, Xiangjian Wan, Boris I. Yakobson, Robert Vajtai, Pulickel Ajayan, and Pol Spanos

Link

Direct identification of monolayer rhenium diselenide by an individual diffraction pattern
Zhen Fei, Bo Wang, Ching-Hwa Ho, Fang Lin, Jun Yuan, Ze Zhang, and Chuanhong Jin

Nano Research cover