•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 6 (2017)

Research Articles

Link

A highly sensitive chemical gas detecting transistor based on highly crystalline CVD-grown MoSe2 films
Jongyeol Baek, Demin Yin, Na Liu, Inturu Omkaram, Chulseung Jung, Healin Im, Seongin Hong, Seung Min Kim, Young Ki Hong, Jaehyun Hur, Youngki Yoon, and Sunkook Kim

Link

Broadband photovoltaic effect of n-type topological insulator Bi2Te3 films on p-type Si substrates
Zhenhua Wang, Mingze Li, Liang Yang, Zhidong Zhang, and Xuan P. A. Gao

Link

Graphene-carbon nanotube hybrid films for high-performance flexible photodetectors
Yujie Liu, Yuanda Liu, Shuchao Qin, Yongbing Xu, Rong Zhang, and Fengqiu Wang

Link

Direct discrimination between semiconducting and metallic single-walled carbon nanotubes with high spatial resolution by SEM
Dongqi Li, Yang Wei, Jin Zhang, Jiangtao Wang, Yinghong Lin, Peng Liu, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Preparation and electrochemical characterization of ultrathin WO3−x /C nanosheets as anode materials in lithium ion batteries
Keyan Bao, Wutao Mao, Guangyin Liu, Liqun Ye, Haiquan Xie, Shufang Ji, Dingsheng Wang, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Template-directed synthesis of nitrogen- and sulfur-codoped carbon nanowire aerogels with enhanced electrocatalytic performance for oxygen reduction
Shaofang Fu, Chengzhou Zhu, Junhua Song, Mark H. Engelhard, Xiaolin Li, Peina Zhang, Haibing Xia, Dan Du, and Yuehe Lin

Link

Atomic origin of the traps in memristive interface
Ye Tian, Lida Pan, Chuan Fei Guo, and Qian Liu

Link

Tailoring RGD local surface density at the nanoscale toward adult stem cell chondrogenic commitment
Anna Lagunas, Iro Tsintzou, Yolanda Vida, Daniel Collado, Ezequiel Pérez-Inestrosa, Cristina Rodríguez Pereira, Joana Magalhaes, José A. Andrades, and Josep Samitier

Link

Biocompatibility of iron carbide and detection of metals ions signaling proteomic analysis via HPLC/ESI-Orbitrap
Murtaza Hasan, Wenlong Yang, Yanmin Ju, Xin Chu, Yun Wang, Yulin Deng, Nasir Mahmood, and Yanglong Hou

Link

Size and time dependent internalization of label-free nano-graphene oxide in human macrophages
Rafael G. Mendes, Angelo Mandarino, Britta Koch, Anne K. Meyer, Alicja Bachmatiuk, Cordula Hirsch, Thomas Gemming, Oliver G. Schmidt, Zhongfan Liu, and Mark H. Rümmeli

Link

Ultrafine Sn nanocrystals in a hierarchically porous N-doped carbon for lithium ion batteries
Xinghua Chang, Teng Wang, Zhiliang Liu, Xinyao Zheng, Jie Zheng, and Xingguo Li

Link

Single-crystal microplates of two-dimensional organic–inorganic lead halide layered perovskites for optoelectronics
Dewei Ma, Yongping Fu, Lianna Dang, Jianyuan Zhai, Ilia A. Guzei, and Song Jin

Link

High-resolution characterization of hexagonal boron nitride coatings exposed to aqueous and air oxidative environments
Lanlan Jiang, Na Xiao, Bingru Wang, Enric Grustan-Gutierrez, Xu Jing, Petr Babor, Miroslav Kolíbal, Guangyuan Lu, Tianru Wu, Haomin Wang, Fei Hui, Yuanyuan Shi, Bo Song, Xiaoming Xie, and Mario Lanza

Link

Porous Pt/Ag nanoparticles with excellent multifunctional enzyme mimic activities and antibacterial effects
Shuangfei Cai, Xinghang Jia, Qiusen Han, Xiyun Yan, Rong Yang, and Chen Wang

Link

Silica shell-assisted synthetic route for mono-disperse persistent nanophosphors with enhanced in vivo recharged near-infrared persistent luminescence
Rui Zou, Junjian Huang, Junpeng Shi, Lin Huang, Xuejie Zhang, Ka-Leung Wong, Hongwu Zhang, Dayong Jin, Jing Wang, and Qiang Su

Link

Ordered SnO nanoparticles in MWCNT as a functional host material for high-rate lithium-sulfur battery cathode
A-Young Kim, Min Kyu Kim, Ji Young Kim, Yuren Wen, Lin Gu, Van-Duong Dao, Ho-Suk Choi, Dongjin Byun, and Joong Kee Lee

Link

Cooperative interactions among CTA+, Br and Ag+ during seeded growth of gold nanorods
Yong Xu, Lei Chen, Xingchen Ye, Xuchun Wang, Jiaqi Yu, Yang Zhao, Muhan Cao, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, and Qiao Zhang

Link

Spontaneous twisting of a collapsed carbon nanotube
Hamid Reza Barzegar, Aiming Yan, Sinisa Coh, Eduardo Gracia-Espino, Claudia Ojeda- Aristizabal, Gabriel Dunn, Marvin L. Cohen, Steven G. Louie, Thomas Wgberg, and Alex Zettl

Link

Hot-nanoparticle-mediated fusion of selected cells
Azra Bahadori, Lene B. Oddershede, and Poul M. Bendix

Link

Synergistic graphene/aluminum surface plasmon coupling for zinc oxide lasing improvement
Qiuxiang Zhu, Feifei Qin, Junfeng Lu, Zhu Zhu, Haiyan Nan, Zengliang Shi, Zhenhua Ni, and Chunxiang Xu

Link

Mesoporous nickel–iron binary oxide nanorods for efficient electrocatalytic water oxidation
Guang Liu, Xusheng Gao, Kaifang Wang, Dongying He, and Jinping Li

Link

Fabrication of high-pore volume carbon nanosheets with uniform arrangement of mesopores
Shuai Wang, Fei Cheng, Peng Zhang, Wen-Cui Li, and An-Hui Lu

Link

Nanosized-bismuth-embedded 1D carbon nanofibers as high-performance anodes for lithium-ion and sodium-ion batteries
Hong Yin, Qingwei Li, Minglei Cao, Wei Zhang, Han Zhao, Chong Li, Kaifu Huo, and Mingqiang Zhu

Link

Transparent, stretchable, and rapid-response humidity sensor for body-attachable wearable electronics
Tran Quang Trung, Le Thai Duy, Subramanian Ramasundaram, and Nae-Eung Lee

Link

Switchable CO2 electroreduction via engineering active phases of Pd nanoparticles
Dunfeng Gao, Hu Zhou, Fan Cai, Dongniu Wang, Yongfeng Hu, Bei Jiang, Wen-Bin Cai, Xiaoqi Chen, Rui Si, Fan Yang, Shu Miao, Jianguo Wang, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao

Link

Efficient light harvesting from flexible perovskite solar cells under indoor white light-emitting diode illumination
Giulia Lucarelli, Francesco Di Giacomo, Valerio Zardetto, Mariadriana Creatore, and Thomas M. Brown

Nano Research cover