•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 5 (2017)

Review Articles

Link

Inducing imperfections in germanium nanowires
Subhajit Biswas, Sven Barth, and Justin D. Holmes

Link

Integrated solar capacitors for energy conversion and storage
Ruiyuan Liu, Yuqiang Liu, Haiyang Zou, Tao Song, and Baoquan Sun

Link

Recent progress in thermoelectric nanocomposites based on solution-synthesized nanoheterostructures
Wei Zheng, Biao Xu, Lin Zhou, Yilong Zhou, Haimei Zheng, Chenghan Sun, Enzheng Shi, Tanner Dale Fink, and Yue Wu

Link

Recent progress in flexible and wearable bio-electronics based on nanomaterials
Yanbing Yang, Xiangdong Yang, Yaning Tan, and Quan Yuan

Research Articles

Link

Capping CsPbBr3 with ZnO to improve performance and stability of perovskite memristors
Ye Wu, Yi Wei, Yong Huang, Fei Cao, Dejian Yu, Xiaoming Li, and Haibo Zeng

Link

Coaxial multi-interface hollow Ni-Al2O3-ZnO nanowires tailored by atomic layer deposition for selective-frequency absorptions
Lili Yan, Jia Liu, Shichao Zhao, Bin Zhang, Zhe Gao, Huibin Ge, Yao Chen, Maosheng Cao, and Yong Qin

Link

Probing the intrinsic optical quality of CVD grown MoS2
Amina Zafar, Haiyan Nan, Zainab Zafar, Zhangting Wu, Jie Jiang, Yumeng You, and Zhenhua Ni

Link

Valley polarization in stacked MoS2 induced by circularly polarized light
Juan Xia, Xingli Wang, Beng Kang Tay, Shoushun Chen, Zheng Liu, Jiaxu Yan, and Zexiang Shen

Link

A pH-switched mesoporous nanoreactor for synergetic therapy
Zhengqing Yan, Andong Zhao, Xinping Liu, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu

Link

Enhanced CO2 electroreduction on armchair graphene nanoribbons edge-decorated with copper
Guizhi Zhu, Yawei Li, Haiyan Zhu, Haibin Su, Siew Hwa Chan, and Qiang Sun

Link

Predicting 2D silicon allotropes on SnS2
Emilio Scalise and Michel Houssa

Link

Simultaneous optical and electrochemical recording of single nanoparticle electrochemistry
Linlin Sun, Yimin Fang, Zhimin Li, Wei Wang, and Hongyuan Chen

Link

High activity of hot electrons from bulk 3D graphene materials for efficient photocatalytic hydrogen production
Yanhong Lu, Bo Ma, Yang Yang, Erwei Huang, Zhen Ge, Tengfei Zhang, Suling Zhang, Landong Li, Naijia Guan, Yanfeng Ma, and Yongsheng Chen

Link

Orientation controlled preparation of nanoporous carbon nitride fibers and related composite for gas sensing under ambient conditions
Suqin Li, Zhiwei Wang, Xiaoshan Wang, Fangfang Sun, Kai Gao, Ningxian Hao, Zhipeng Zhang, Zhongyuan Ma, Hai Li, Xiao Huang, and Wei Huang

Link

Phosphorus oxoanion-intercalated layered double hydroxides for high-performance oxygen evolution
Ma Luo, Zhao Cai, Cheng Wang, Yongmin Bi, Li Qian, Yongchao Hao, Li Li, Yun Kuang, Yaping Li, Xiaodong Lei, Ziyang Huo, Wen Liu, Hailiang Wang, Xiaoming Sun, and Xue Duan

Link

A stepwise-designed Rh-Au-Si nanocomposite that surpasses Pt/C hydrogen evolution activity at high overpotentials
Binbin Jiang, Lulu Yang, Fan Liao, Minqi Sheng, Haozhe Zhao, Haiping Lin, and Mingwang Shao

Link

Simple synthesis of a porous Sb/Sb2O3 nanocomposite for a high-capacity anode material in Na-ion batteries
Jun Pan, Nana Wang, Yanli Zhou, Xianfeng Yang, Wenyao Zhou, Yitai Qian, and Jian Yang

Link

Scanning electron microscopy imaging of single-walled carbon nanotubes on substrates
Dongqi Li, Jin Zhang, Yujun He, Yan Qin, Yang Wei, Peng Liu, Lina Zhang, Jiaping Wang, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Co-vacancy-rich Co1–x S nanosheets anchored on rGO for high-efficiency oxygen evolution
Jiaqing Zhu, Zhiyu Ren, Shichao Du, Ying Xie, Jun Wu, Huiyuan Meng, Yuzhu Xue, and Honggang Fu

Link

Extremely high-rate aqueous supercapacitor fabricated using doped carbon nanoflakes with large surface area and mesopores at near-commercial mass loading
Nan Mao, Huanlei Wang, Yang Sui, Yongpeng Cui, Jesse Pokrzywinski, Jing Shi, Wei Liu, Shougang Chen, Xin Wang, and David Mitlin

Link

Near-infrared light activated persistent luminescence nanoparticles via upconversion
Zhanjun Li, Ling Huang, Yuanwei Zhang, Yang Zhao, Hong Yang, and Gang Han

Link

Freestanding hierarchical porous carbon film derived from hybrid nanocellulose for high-power supercapacitors
Zhi Li, Kaveh Ahadi, Keren Jiang, Behzad Ahvazi, Peng Li, Anthony O. Anyia, Ken Cadien, and Thomas Thundat

Link

Size-dependent dissociation of small cobalt clusters on ultrathin NaCl films
Zhe Li, Hsin-Yi Tiffany Chen, Koen Schouteden, Thomas Picot, Arnaud Hillion, Gianfranco Pacchioni, Chris Van Haesendonck, Ewald Janssens, and Peter Lievens

Nano Research cover