•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 4 (2017)

Review Articles

Link

Surface modification of nanozymes
Biwu Liu and Juewen Liu

Research Articles

Link

Liposomes co-loaded with metformin and chlorin e6 modulate tumor hypoxia during enhanced photodynamic therapy
Xuejiao Song, Liangzhu Feng, Chao Liang, Min Gao, Guosheng Song, and Zhuang Liu

Link

One-pot/three-step synthesis of zinc-blende CdSe/CdS core/shell nanocrystals with thick shells
Yuan Niu, Chaodan Pu, Runchen Lai, Renyang Meng, Wanzhen Lin, Haiyan Qin, and Xiaogang Peng

Link

Chemical vapor deposition growth of single-crystalline cesium lead halide microplatelets and heterostructures for optoelectronic applications
Yiliu Wang, Xun Guan, Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Xidong Duan, Zhaoyang Lin, and Xiangfeng Duan

Link

Ligand effects on electronic and optoelectronic properties of two-dimensional PbS necking percolative superlattices
Man Zhao, Defang Ding, Fangxu Yang, Dawei Wang, Jiawei Lv, Wenping Hu, Chenguang Lu, and Zhiyong Tang

Link

High-performance oxygen reduction and evolution carbon catalysis: From mechanistic studies to device integration
John W. F. To, Jia Wei Desmond Ng, Samira Siahrostami, Ai Leen Koh, Yangjin Lee, Zhihua Chen, Kara D. Fong, Shucheng Chen, Jiajun He, Won-Gyu Bae, Jennifer Wilcox, Hu Young Jeong, Kwanpyo Kim, Felix Studt, Jens K. Nrskov, Thomas F. Jaramillo, and Zhenan Bao

Link

Safety profile of two-dimensional Pd nanosheets for photothermal therapy and photoacoustic imaging
Mei Chen, Shuzhen Chen, Chengyong He, Shiguang Mo, Xiaoyong Wang, Gang Liu, and Nanfeng Zheng

Link

Understanding of the capacity contribution of carbon in phosphorus-carbon composites for high-performance anodes in lithium ion batteries
Jiantie Xu, In-Yup Jeon, Jianmin Ma, Yuhai Dou, Seok-Jin Kim, Jeong-Min Seo, Huakun Liu, Shixue Dou, Jong-Beom Baek, and Liming Dai

Link

Wet-chemistry synthesis of cobalt carbide nanoparticles as highly active and stable electrocatalyst for hydrogen evolution reaction
Siwei Li, Ce Yang, Zhen Yin, Hanjun Yang, Yifu Chen, Lili Lin, Mengzhu Li, Weizhen Li, Gang Hu, and Ding Ma

Link

Enhanced optical absorption in semiconductor nanoparticles enabled by nearfield dielectric scattering
Kowsalya D. Rasamani, Jonathan J. Foley IV, Brittney Beidelman, and Yugang Sun

Link

Realization of vertical and lateral van der Waals heterojunctions using two-dimensional layered organic semiconductors
Yuhan Zhang, Zhongzhong Luo, Fengrui Hu, Haiyan Nan, Xiaoyong Wang, Zhenhua Ni, Jianbin Xu, Yi Shi, and Xinran Wang

Link

MoS2 as a long-life host material for potassium ion intercalation
Xiaodi Ren, Qiang Zhao, William D. McCulloch, and Yiying Wu

Link

Structural, optical, and electrical properties of phase-controlled cesium lead iodide nanowires
Minliang Lai, Qiao Kong, Connor G. Bischak, Yi Yu, Letian Dou, Samuel W. Eaton, Naomi S. Ginsberg, and Peidong Yang

Link

Enhancing both selectivity and coking-resistance of a single-atom Pd1/C3N4 catalyst for acetylene hydrogenation
Xiaohui Huang, Yujia Xia, Yuanjie Cao, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Chao Ma, Hengwei Wang, Junjie Li, Rui You, Shiqiang Wei, Weixin Huang, and Junling Lu

Link

Green light-emitting diodes based on hybrid perovskite films with mixed cesium and methylammonium cations
Junjie Si, Yang Liu, Nana Wang, Meng Xu, Jing Li, Haiping He, Jianpu Wang, and Yizheng Jin

Link

Targeting orthotopic gliomas with renal-clearable luminescent gold nanoparticles
Chuanqi Peng, Xiaofei Gao, Jing Xu, Bujie Du, Xuhui Ning, Shaoheng Tang, Robert M. Bachoo, Mengxiao Yu, Woo-Ping Ge, and Jie Zheng

Link

A carbon-based 3D current collector with surface protection for Li metal anode
Ying Zhang, Boyang Liu, Emily Hitz, Wei Luo, Yonggang Yao, Yiju Li, Jiaqi Dai, Chaoji Chen, Yanbin Wang, Chunpeng Yang, Hongbian Li, and Liangbing Hu

Link

Defect-rich MoS2 nanowall catalyst for efficient hydrogen evolution reaction
Junfeng Xie, Haichao Qu, Jianping Xin, Xinxia Zhang, Guanwei Cui, Xiaodong Zhang, Jian Bao, Bo Tang, and Yi Xie

Link

Ultrasound-triggered noninvasive regulation of blood glucose levels using microgels integrated with insulin nanocapsules
Jin Di, Jicheng Yu, Qun Wang, Shanshan Yao, Dingjie Suo, Yanqi Ye, Matthew Pless, Yong Zhu, Yun Jing, and Zhen Gu

Link

Catalysis under shell: Improved CO oxidation reaction confined in Pt@h-BN core–shell nanoreactors
Mengmeng Sun, Qiang Fu, Lijun Gao, Yanping Zheng, Yangyang Li, Mingshu Chen, and Xinhe Bao

Link

Moisture-driven phase transition for improved perovskite solar cells with reduced trap-state density
Swaminathan Venkatesan, Fang Hao, Junyoung Kim, Yaoguang Rong, Zhuan Zhu, Yanliang Liang, Jiming Bao, and Yan Yao

Link

Controlled growth and photoconductive properties of hexagonal SnS2 nanoflakes with mesa-shaped atomic steps
Yi Hu, Tao Chen, Xiaoqi Wang, Lianbo Ma, Renpeng Chen, Hongfei Zhu, Xin Yuan, Changzeng Yan, Guoyin Zhu, Hongling Lv, Jia Liang, Zhong Jin, and Jie Liu

Link

Background-free three-dimensional selective imaging of anisotropic plasmonic nanoparticles
Xiaodong Cheng, Xuan Cao, Bin Xiong, Yan He, and Edward S. Yeung

Link

Rapid growth of angle-confined large-domain graphene bicrystals
Huaying Ren, Huan Wang, Li Lin, Miao Tang, Shuli Zhao, Bing Deng, Manish Kumar Priydarshi, Jincan Zhang, Hailin Peng, and Zhongfan Liu

Link

Near-infrared (NIR) controlled reversible cell adhesion on a responsive nano-biointerface
Haijun Cui, Pengchao Zhang, Wenshuo Wang, Guannan Li, Yuwei Hao, Luying Wang, and Shutao Wang

Nano Research cover